Spring navigation over
Indhold start

Miljøstyrelsens App "TJEK KEMIEN"

Dato18.06.2014
Nummer336

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Forbrugerrådet udviklet en app til smartphones, der gør det muligt for en forbruger, at scanne stregkoden på samtlige tilgængelige varer. Efter en scanning får forbrugeren information, hvis et produkt indeholder et kandidatlistestof over 0,1 vægtprocent. Kandidatlistestoffer kan have særlige sundhedsmæssige effekter, som EU ønsker at undersøge.

Når en stregkode scannes modtages den hos GS1, som sender en forespørgsel om tilstedeværelse af kandidatlistestoffer i en vægtkoncentration over 0,1% til den ansvarlige virksomhed. Denne skal så lægge informationen på en database i app´en, hvorefter forbrugeren får besked tilbage om et eventuelt indhold. Databasen lagrer den information, der er aktuel på tidspunktet for scanningen. Ideen er, at andre forbrugere får et hurtigere svar, når de scanner et tilsvarende produkt.

Lovgrundlaget for app´en er EUs kemikalieforordning REACH, artikel 33. Den giver forbrugeren ret til at få besked, hvis et produkt (kun” faste” produkter, som f.eks. elektronik, køkkenudstyr, boligudstyr, tøj o.l.) indeholder kandidatlistestoffer i en koncentration over 0.1% i en artikel. Beskeden skal gives til forbrugeren senest efter 45 dage.

Artikel 33 siger, at virksomheden udelukkende er forpligtet til at besvare anmodningen, hvis den kommer direkte fra en forbruger. Fordi app´en fremsender anonyme erklæringer til virksomheden, uden konkret oplysning om produktet (kun stregkodenummer) og uden kontaktoplysninger til forbrugeren, er det ikke muligt for virksomheden at give forbrugeren direkte besked. App´en giver indtryk af, at det er lovpligtigt for virksomheden at lægge informationen direkte på databasen.

Uanset hvad en virksomhed vælger at gøre, pålægges den unødvendigt store administrative byrder:

1) Hvis en virksomhed lægger information direkte i app-systemet: Virksomheden skal på egen hånd sikre en løbende opdatering af egen information på database. Dette skal ske hver 6. måned ved henvendelse til GS1. Kandidatlisten ændres hele tiden ligesom produktsammensætningen gør det. Da en detailvirksomhed kan have 10.000-vis af unikke produkter og stregkoder bliver byrden alvorligt.

2) Hvis en virksomhed vælger at sende information direkte til forbrugeren: Anonyme anmodninger modtages hos virksomheden, som så selv skal identificere produktet og kontakte GS1 for kontaktinformation til forbrugeren. Da en detailvirksomhed kan have 10.000-vis af unikke produkter og stregkoder, bliver byrden alvorligt.

Til og med i dag har app-systemet fremsendt mere end 20.000 anmodninger, og Dansk Erhverv og Dansk Industri har erfaret via sine medlemmer, at app´en allerede påfører unødvendigt store byrder og forvirring i forbindelse med administrationen af anmodningerne.

Forvirringen opstår bl.a. fordi app-systemets er utilstrækkeligt gennemtænkt fra GS1 ud til virksomheden. Dette bevirker, at anmodninger fremsendes til de forkerte personer i virksomheden, at de sendes til udlandet, hvor ingen kender til initiativet, at virksomheder modtager klumper af anmodninger og oplever spam-lignende situationer (GS1 oplyser, at klumper af henvendelser kommer fra samme telefonnummer), og at visse detailkæder anvender stregkoder uden for det danske GS1 system, hvorved forbrugere aldrig får besked.

App´en medfører i sin nuværende udformning forvirring, unødvendige byrder for virksomhederne og påfører forbrugerne en ”falsk tryghed”, når de ikke får det svar de forventer.

Berørte virksomheder

Alle danske og udenlandske leverandører, grossist- og detailvirksomheder, som afsætter produkter med stregkoder til danske forbrugere.

Det skal bemærkes, at der i EU er divergerende tolkninger af, hvad en artikel er. Danmark, Norge, Sverige, Belgien, Tyskland og Frankrig har den strammeste tolkning. Den siger, at enkeltdele i et produkt skal opfattes som en artikel, hvorimod Det Europæiske Kemikalieagentur i deres vejledninger stort set sætter lighedstegn mellem vare og artikel. Dette har enorm betydning for beregningen af procentindholdet af kandidatlistestoffer i EU's medlemsstater.

Forslag

Dansk Erhverv og Dansk Industri foreslår, at Miljøstyrelsen sætter den nye app, ”tjek kemien” på pause og laver en version 2.0 i samarbejde med alle interessenter og støttet af eksperter i kommunikation. ”Tjek kemien” app´en er i sin nuværende form en uigennemtænkt løsning på udfordringen omkring informationsforpligtelsen. Proceduren er besværlig for virksomhederne, bidrager til unødvendig frygt hos forbrugerne og mistænkeliggør samtlige varer der har en stregkode.

Det danske marked tilbyder 100.000-vis af forskellige produkter, og reelt vil det være få af disse, der indeholder kandidatlistestoffer. Forbrugerrådets nuværende kommunikationsstrategi, der støttes af Miljøstyrelsen, lægger op til, at samtlige varer på det danske marked skal scannes og lægges i en database, uagtet de juridiske og praktiske problemstillinger sådan en fremgangsmåde frembyder.

Kemikalieinspektionen i Sverige har udformet et opslagsværk, hvor indgangsvinklen er det kemiske stof. Virksomhedsforum foreslår, at Miljøstyrelsen udvikler et tilsvarende opslagsværk der kan hjælpe virksomheder med at prioritere deres indsats, så informationen kommer hurtigere frem, og forbrugerne bliver hjulpet til at spørge kvalificeret ind via en ny version af app´en.

Kampagnen ”TJEK KEMIEN” er en informationskampagne for forbrugere, som gennemføres af Forbrugerrådet TÆNK med støtte fra Miljøstyrelsen. Kampagnen hviler på en politisk beslutning om at sætte fokus på forbrugernes grundlæggende ret til at få oplysninger om forekomsten af de særlig problematiske kemikalier fra den såkaldte ”kandidatliste” i almindelige forbrugerprodukter. I kampagnen indgår en app, som forbrugere kan bruge til at sende en forespørgsel om indholdet af kandidatlistestoffer til leverandøren. Forbrugeren scanner blot produktets stregkode, så sendes forespørgslen afsted. Virksomheden har pligt til at svare inden 45 dage, hvis artiklen indeholder kandidatlistestoffer i mængder over 0,1 %. Denne pligt fremgår af EU’s REACH-forordning, og har eksisteret siden 2007. Det tager tid for leverandøren at besvare henvendelserne, men der er ikke tale om, at at App’en udgør en ny administrativ byrde, da svarpligten fremgår art. 33 i REACH.

Der er nedsat en følgegruppe med deltagelse af en række erhvervsorganisationer, hvor eventuelle ønsker til forbedringer, der kan gøre det nemmere for virksomhederne at håndtere henvendelserne, kan blive rejst. Herudover vil Miljøstyrelsen i efteråret 2014 gennemføre en bredere evaluering af kampagnen, der også indeholder forbedringsforslag, og følgegruppen vil blive inddraget i dette evalueringsarbejde.

Miljøstyrelsen anser det derfor ikke som aktuelt at sætte app’en på pause.

Herudover er Miljøstyrelsen umiddelbart positivt indstillet overfor det supplerende fremsatte forslag om, at der bør udvikles et nyt informationsredskab for virksomheder om kandidatlistestoffer i artikler. Da det følger af REACH, at det er producenterne, der har det primære ansvar for og kendskab til hvilke materialer og produkter, der indeholder kandidatlistestoffer, bør et sådant projekt gennemføres af de relevante brancheforeninger. Miljøstyrelsen kan yde økonomisk støtte hertil, i det omfang det kan prioriteres og gennemføres inden for de fremtidige eksisterende økonomiske rammer.

Forslaget fra virksomhedsforum sætter desuden fokus på nogle tekniske begyndervanskeligheder, som Miljøstyrelsen vurderer er blevet løst:

Nogle af de forespørgsler, der blev sendt ud kort efter lanceringen, var ved en fejl ikke påført forbrugerens navn. Dette er nu blevet rettet, således at der er navn på alle henvendelser.

Det er også blevet tydeliggjort i forespørgselsbrevet, at det er frivilligt om virksomheden ønsker at svare forbrugeren via databasen. Visse virksomheder har oplevet, at forespørgslen blev sendt til forkerte personer i virksomheden. Det er Miljøstyrelsens indtryk, at langt de fleste af disse virksomheder nu har fået rettet deres e-mailadresse, og endelig får forbrugeren nu en fejlmeddelelse, hvis de scanner en stregkode, der ikke understøttes af app’en.

Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet TÆNK er endvidere opmærksomme på, at visse stregkodeejere er etablerede i udlandet. Disse virksomheder får tilsendt et engelsk forespørgselsbrev.

Der vil blive gennemført en ekstern evaluering af app’en, som bl.a. kortlægger tekniske udfordringer og et eventuelt forbedringspotentiale. Evalueringen foretages i 4. kvartal 2014.

Forslaget er implementeret i 2016.

En ekstern evaluering af Tjek Kemien blev påbegyndt i 4. kvartal af 2014 og afsluttet i 1. kvartal 2015. Evalueringen baseredes bl.a. på fokusgruppeinterview med forbrugere og virksomheder, samt en gennemgang af Tjek Kemiens tekniske funktioner. Den kritiserede dele af app’ens funktionalitet, inkl. en uhensigtsmæssigt høj andel scanninger af fødevarer og kosmetik, samt en fejlagtig opfattelse af konceptet hos forbrugerne.

På baggrund af konklusionerne i den eksterne evaluering, samt fra diskussioner med brancheforeningerne i Tjek Kemiens følgegruppe, er forbedringer af app’en prioriteret. Tjek Kemien blev i 1. kvartal 2016 relanceret i en forbedret og omprogrammeret udgave, som vil imødekomme størstedelen af virksomhedernes bekymringer og udfordringer i forbindelse med app’en. Forbedringerne omfatter blandt andet en styrket information til både virksomheder og forbrugere, en slusefunktion i app’en, som skal målrette brugen af app’en til produkter, der er omfattet af art. 33 i REACH, og sænke antallet af henvendelser vedr. andre produkter (f.eks. fødevarer og kosmetik), samt udviklingen af et nyt virksomhedsunivers, hvor virksomhederne bedre kan administrere deres henvendelser og svar.

Miljøstyrelsen er fortsat positivt indstillet overfor udviklingen af et nyt informationsredskab for virksomheder om kandidatlistestoffer i artikler, og mener fortsat at et sådant projekt bør gennemføres af de relevante brancheforeninger. Miljøstyrelsen har i forbindelse med forbedringerne udgivet et nyt informationsark til virksomhederne om funktionerne i Tjek Kemien og om lovgivningen i REACH art.33.2, som nogle brancheforeninger har delt med deres medlemmer. Der har i perioden ikke været andre initiativer på dette område.

Virksomhedsforum bliver yderligere orienteret om den forbedrede version af Tjek Kemien i Miljøstyrelsens svar til forslag 463.