Spring navigation over
Indhold start

Enklere opkrævning af affaldsgebyr


Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder skal betale erhvervsaffaldsgebyr til kommunen for at dække kommunens indsamlingsordninger for erhvervsaffald.

Kommunerne sender opkrævninger til virksomheder, der er registreret i CVR-registeret. Visse virksomheder er automatisk fritaget, mens andre kan søge om fritagelse, hvis særlige betingelser er opfyldt.

Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 60 er virksomheder med udvalgte branchekoder eller en årlig omsætning på under 300.000 kr. undtaget fra at skulle betale erhvervsaffaldsgebyr (med mindre at virksomheden benytter en eller flere af de kommunale affaldsordninger).

Virksomhedsforum har modtaget henvendelse om følgende administrative udfordringer med ordningen for betaling af affaldsgebyr:

Flere virksomheder har oplevet, at modtage en opkrævning på affaldsgebyr fra kommunen. Virksomhederne (nystartede og/eller enkeltmandsvirksomheder) kan få dispensation, fordi de ligger under omsætningsgrænsen, men bevisbyrden påligger virksomhederne, der må fremfinde dokumentation og søge om dispensation.

Virksomhederne oplever derfor dels uretmæssigt at blive opkrævet affaldsgebyr, dels at det efterfølgende er virksomhederne, der skal bruge tid på at dokumentere, hvorfor de ikke skal betale (i stedet for at det er kommunen, der skal løfte bevisbyrden).

Ovennævnte problemstilling er sandsynligvis opstået, idet der er tale om nystartede virksomheder. Når en kommune opkræver affaldsgebyr, undtages virksomheder med en momsomsætning på under 300.000 kr. på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra SKAT. Omsætningen opgøres imidlertid for det indkomstår, som ligger 2 år før gebyråret.

Da nystartede virksomheder af naturlige årsager ikke har omsætningen registeret i SKAT 2 år tilbage, bliver de automatisk opkrævet erhvervsaffaldsgebyr, selvom en del af virksomhederne egentlig er dispensationsberettigede.

Et udtræk fra Danmarks Statistik af virksomheder oprettet i 2009 (fratrukket de i affaldsbekendtgørelsens § 60 nævnte branchekoder) viser, at ca. 40 % af virksomhederne (i alt 4900 virksomheder) i 2010 havde en omsætning på under 300.000 kr. Virksomhederne vil dog kun være fritaget for betaling af affaldsgebyr, hvis de ikke anvender en af de kommunale affaldsordninger.

Særligt for nystartede og/eller enkeltmandsvirksomheder kan det være tidskrævende og virke meningsløst, at virksomheden skal bruge tid på at bevise, at den er dispensationsberettiget.

Forslag

Det foreslås, at opkrævningen af affaldsgebyr for nystartede virksomheder forenkles, fx ved at virksomheder fritages for affaldsgebyr det første år. Alternativt bør der stilles krav om, at kommunen dels undersøger, om virksomheden er fritaget som følge af deres branchekode, eller om virksomheden falder under omsætningsgrænsen (evt. ved at betalingen af affaldsgebyret udsættes til at kommunen kan udtrække data på virksomhedens omsætning).

Mange små virksomheder ved ikke, at de falder uden for målgruppen. Konsekvensen er, at de betaler et gebyr, som de ikke er forpligtet til.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Aftalerne bag organiseringen af konkurrenceudsættelsen af det genanvendelige erhvervsaffald m.m. i 2016 er blevet evalueret. Denne evaluering viste, at halvdelen af affaldsgebyret (administrationsgebyret), som erhvervet betaler for kommunernes generelle administration af affaldsområdet, som angår virksomheder, går til at finansiere administrationen af opkrævningen af dette gebyr. Resten går til generelle opgaver, som kommunen har i forhold til erhverv og til finansiering af statslige databaser.

Regeringen har i Forsyning til fremtiden fremlagt et forslag til ændringer af reguleringen på baggrund af evalueringen. Dette forslag forventes at begrænse kommunernes rolle i forhold til erhvervsaffald yderligere og dermed fjerne hovedparten af de opgaver, som det generelle erhvervsaffaldsadministrationsgebyr dækker. Hvis regeringens forslag gennemføres, kan gebyret ophæves og den resterende administration finansieret via et gebyr på forbrænding af affald. Forslaget vil dermed løse problemet.

Status juli 2018.

Idet der henvises til tidligere afgivne svar, er det fortsat regeringens mål at opnå en politisk aftale om Forsyningsstrategien på affaldsområdet. En aftale vil tidligst kunne implementeres med lovændring efter 2019.