Spring navigation over
Indhold start

Forenklet rapportering til Dansk Retursystem

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag skal bryggerier, tapperier og importører indrapportere salg mv. til Dansk Retursystem (DRS) hver 4. uge - i alt 13 gange pr. år.

Til Dansk Retursystem indrapporteres bl.a. antal flasker i hver pantklasse og emballagetype (fx glas). Samtidig skal de samme virksomheder i forhold til SKAT operere med indberetninger på månedsbasis (den 15. i måneden) – i alt 12 gange pr. år.

Til SKAT indrapporteres bl.a. mængde alkohol og alkoholprocent.

Det gør, at virksomhederne skal operere med to kadencer i indberetninger. Der er tale om to forskellige men i en vis udstrækning lignende indberetninger.

To forskellige kadencer i indberetninger indebærer store unødvendige administrative byrder for bryggerierne. Ofte vil bryggerierne have oplysningerne i samme oversigter/regneark, men ved at have samme indrapporteringsfrekvens og -tidspunkt kan indberetningen ske i samme proces, - når bryggerierne har oversigterne åbne.

Forslag

Det foreslås, at Dansk Retursystem tilpasser sin indberetningskrav, således at bryggerierne alene skal operere med månedlige opgørelser / indberetninger. Samtidig bør indberetningerne ske samtidig med indberetningen til skat (dvs. den 15. i måneden).

Yderligere oplysninger

Kravet om indberetning hver 4. uge til Dansk Retursystem fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 104 af 27. januar 2014 om pant på og indsamling mv af emballager til visse drikkevarer (se paragrafferne 46, 48 og 51).

Forslaget gennemføres. Miljøstyrelsen vil således gennemføre ændringer i pantbekendtgørelsen, så der opereres med 12 indberetningsperioder, svarende til månedlige indberetninger, og at . Iindberetningerne rykkes, så der er frist den 15. i måneden.

Forslaget Ændringerne har været i høring hos Dansk Retursystem A/S (DRS), der har rettet henvendelse til en række både mindre og større producenter og importører. Både DRS og producenter samt importører er overvejende positivt indstillede over for ændringsforslagetMiljøstyrelsens forslag om at justere pantbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer bl.a. på baggrund af høringen hos DRS, at forslaget ændringerne af pantbekendtgørelsen vil medføre en administrativ forenkling for producenter og importører samt for DRS, men at de. De vil dog ogsåt vil kræve en IT-mæssig tilretning i DRS. Samtidig må æog dermed investering for markedet. Det ndringerne må derudover forventes at medføre et likviditetstab hen over året for DRS, da der vil gå længere mellem indbetalingerne. For at sikre, at dette likviditetstab ikke bliver uforholdsmæssigt stort, er det nødvendigt at holde fast i månedsvise faste og ufravigelige rapporterings- samt indbetalingsfrister.

Da forslaget formentlig også vil få betydning for andre indberetningsfrister, herunder for fristerne blandt mellemhandlere, forventes der at være behov for konsekvensændringer i andre bestemmelser i pantbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen forventer, at ændringen træder i kraft 1. januar 2016.

Ændringen vil blive foretaget samtidig med andre planlagte ændringer af pantlovgivningen, og da ændringerne vil kræve forudgående dialog med branchen, notifikation til Kommissionen samt varslingsperiode til markedet, tages der forbehold for senere ikrafttrædelse.

Forslag 383 er implementeret den 1. januar 2016.

Forslaget er implementeret i bekendtgørelse nr. 1353 af 25. november 2015 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen).

Overgangen fra 13 til 12 årlige indberetnings-perioder til Dansk Retursystem A/S for bryg-gerier og importører af drikkevarer i pantbe-lagte emballager, har skabt administrative lettelser ved at bringe indberetningsperio-derne i overensstemmelse med den øvrige regnskabskalender.