Spring navigation over
Indhold start

One stop shopping på transportområdet

Dato18.06.2014
Nummer384

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Transportområdet er opdelt på flere forskellige ministerier. Fx hører færdselsloven under Justitsministeriet, mens godskørselsloven hører under Transportministeriet. Dette medfører en række uhensigtsmæssigheder, såsom silotænkning samt manglende helhedstænkning, koordinering og effektivitet.

Set fra erhvervslivet er opdelingen uhensigtsmæssig, idet den skaber administrative byrder, som begrænser virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Det skal ikke være virksomhedernes opgave at navigere mellem myndighederne, men derimod myndighederne selv, der skal sikre den nødvendige interne koordination, så den offentlige forvaltning fremstår som en velkoordineret enhed og ikke en række adskilte siloer.

Endelig har opdelingen som konsekvens, at kulturen for gebyropkrævning er vidt forskellig mellem ministerområderne – herunder både ift. oprettelses- og årlige gebyrer samt skattefinansierede ydelser.

Som illustration af problemstillingen følger nedenfor en oversigt over de mange forskellige myndigheder, der på nuværende tidspunkt er involveret i registrering af vognmandsvirksomheder.

Myndighed / Ydelse:

Trafikstyrelsen / Vognmandstilladelse

Erhvervsstyrelsen / CVR register

SKAT / Motorregisteret for køretøjer

Fødevarestyrelsen / Register over fødevaretransportører

Erhvervsstyrelsen / Næringsbasen fødevaretransportører

Fødevarestyrelsen / Transport af animalske biprodukter

Plantedirektoratet / Foderstoftransportører

Lægemiddelstyrelsen / Transport af visse helsekostprodukter, naturmedicin og lægemidler

Miljøstyrelsen / Affaldstransportør

Miljøstyrelsen / Affaldsindsamler

Beredskabsstyrelsen / ADR – sikkerhedsrådgiver

Trafikstyrelsen / Sikkerhedsgodkendelse af transportører, der indleverer fragt til transport med fly

Fødevarestyrelsen / Register over transportører af døde dyr (samme forordning som transport af animalske biprodukter)

Forslag

Et ministerium skal være ansvarlig for transporterhvervet, og det særligt med fokus på at sikre de erhvervspolitiske og – økonomiske interesser.

Konkret foreslås, at Transportministeriet skal være key account manager for i princippet alle de politikområder, der berører landtransport. Der bør i langt større omfang ske en koordination mellem myndighederne, og der bør tilstræbes en ”One-stop-shopping-funktion”, hvor transportvirksomhederne og deres repræsentanter kan henvende sig.

Ifølge forslaget skal ét ministerium, Transportministeriet, være ansvarlig for transporterhvervet, særligt med fokus på at sikre de erhvervspolitiske- og økonomiske interesser. Der bør tilstræbes en ”one-stop-shopping-funktion”, hvor transportvirksomhederne og deres repræsentanter kan henvende sig.

Gennemførelse af forslaget kan ikke forventes at betyde hurtigere, nemmere eller bedre sagsbehandling for transporterhvervet.

Transporterhvervet er dækket dels af regulering, der gælder hele branchen, f.eks. regler om vognmandstilladelser, dels af specifik regulering, der kun gælder for dele af branchen, f.eks. for virksomheder, der indsamler affald eller transporterer foderstoffer. På grund af den komplekse lovgivning, der gælder for mange dele af transporterhvervet, vil ét ministerium ikke kunne behandle de mangeartede former for ansøgninger og henvendelser, og ministeriet ville i givet fald kun kunne fungere som postkontor, der videreformidlede ansøgningerne og henvendelserne til de relevante myndigheder.

Andre former for regulering gælder ikke kun for transportbranchen, men er et led i en generel regulering, f.eks. reglerne for CVR-registrering og for registrering af køretøjer. For så vidt angår disse, ville en ”one-stop-shopping-funktion” for transportbranchen også blot betyde, at det udpegede ministerium fungerede som postkontor.

Sammenfattende vil forslaget betyde en forøgelse af de administrative byrder for det offentlige, og det vil betyde en forlængelse af sagsbehandlingstiden for ansøgninger fra transportbranchen.

Transportministeriet vil ud over de sikkerheds- og markedsadgangsmæssige forhold fortsat have fokus på transporterhvervets erhvervspolitiske- og økonomiske interesser.