Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af afgiftskompleks vedrørende overskudsvarme

Dato18.06.2014

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I mange virksomheder opleves kompleksiteten i afgiftssystemerne vedrørende overskudsvarme som en uhensigtsmæssig barriere i forhold til øget udnyttelse af spildvarme. Afgiftskompleksiteten medvirker simpelthen til, at en række potentielt samfundsøkonomiske attraktive projekter aldrig bliver tilstrækkeligt undersøgt, idet afgiftssystemet vurderes for besværligt. Derfor dropper virksomhederne tidligt eventuelle projekter.

Berørte virksomheder

Alle fremstillingsvirksomheder med potentielle overskudsvarmeprojekter.

Evt. forslag til løsning

Afgiftskompleksiteten vedrørende udnyttelse af overskudsvarme reduceres.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Afgifterne på overskudsvarme er balanceret imellem hensyn til at give incitament til at udnytte overskudsvarme og undgå ineffektiv produktion af overskudsvarme i konkurrence med den egentlige varmeproduktion. Afgifts- og tilskudsanalysen om overskudsvarme har set på, om disse hensyn er balanceret hensigtsmæssigt.

Analysen, der blev offentliggjort i marts 2017, peger på en række forenklinger vedr. reglerne for overskudsvarme:

Der er forskellige satser og beregningsmåder for opgørelse af overskudsvarmeafgift alt efter, om virksomheden udnytter overskudsvarme til egen rumvarme eller som varmeleverancer til fjernvarme. Der er således ikke kun én sats for overskudsvarme, men derimod et komplekst system, herunder en række lempelser der ikke længere kan begrundes.

Det foreslås, at de forskellige satser ensrettes, så der fremover kun er en lempet sats, hvilket vil medføre en meget stor forenkling. Afgiften vedrørende overskudsvarme, der leveres til fjernvarme, vil således ikke længere være bundet op til selve salgsprisen gennem vederlagsreglen, men vil være en fast afgift pr. leveret energienhed overskudsvarme.

Det kan være administrativt byrdefuldt at være omfattet af varmeforsyningslovens regler for priseftervisning, hvis der er tale om små varmeleverancer. Varmeforsyningslovgivningen bør derfor ændres, således at mindre leverancer af overskudsvarme til fjernvarmenet fra fx it-servere, supermarkeders kølediske, ikke længere er omfattet af obligatorisk indsendelse af priseftervisning.

Der mangler at blive fastlagt regler for, hvordan elforbrug til varme og køling skal fordeles.

Reglerne opfattes som komplekse, og der er hos nogle aktører en opfattelse af, at ”overskudsvarmeafgiften ødelægger mulighederne”. Der bør derfor informeres om ændrede regler for udnyttelse af overskudsvarmen.”

I energiaftalen af 29. juni 2018 er der afsat 100 mio. kr. fra 2020, som ved en omlægning af reglerne for overskudsvarme vil bidrage til at fremme udnyttelsen af overskudsvarme yderligere. På baggrund af et oplæg fra regeringen er der igangværende forhandlinger. Forslaget kan besvares, når der er indgået aftale.