Spring navigation over
Indhold start

En privatisering af brandsagsbehandlingen

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Et delelement i den langsommelige byggesagsbehandling er som nævnt i forslag om Bygge- og brandregler en vurdering af de brandmæssige forhold, som behandles af Brandvæsen og Beredskab, efter de regler der er fastlagt i medfør af beredskabsloven.

I DK bruger virksomheder og bygherrer mange ressourcer på bistand fra eksperter inden for feltet i forhold til at sikre og dokumentere, at byggeriet overholder de særlige krav, der stilles til byggerier for at overholde brandreglerne (den brandtekniske dokumentation). Denne omfattende dokumentation skal kommunen og/eller Beredskabsstyrelsen herefter vurdere og kontrollere. Der foretages således en faglig vurdering af det fagligt udarbejdede materiale.

Det forekommer, at myndighederne forlanger, at bygherren indhenter brandteknisk rådgivning, før sagen behandles. Hertil kommer, at kommunen til tider får bygherrens beregninger og materialer vurderet hos private rådgivende virksomheder – en såkaldt tredje-parts høring.

Dette forekommer, når sagen er kompliceret og kræver kompetencer, som kommunen ikke har adgang til, eller sagsbehandleren ikke føler, at materialet er kvalificeret nok. Det kan således forekomme, at den samme sag behandles af private rådgivere to gange.

Begge behandlinger som bygherren skal betale for, uden at bygherren får besked herom, og uden at bygherren har fået et budget på hvad det vil koste. I København bredt sker det hyppigt ifm. med store projekter i særdeleshed, men der er også eksempler fra Randers kommune ifm. med bygning af en håndboldarena og fra Frederiksunds kommune ifm. bygning af Sildebroen.

Brandsagsbehandlingen kunne som i Sverige med fordel privatiseres og udføres af autoriserede firmaer med specielt uddannede medarbejdere. Derved vil dobbeltarbejde og mange ekstraudgifter i form af tidkrævende korrespondancer mellem eksperter og dermed tabt produktionstid samt eventuelle øgede omkostninger kunne undgås. Det bemærkes, at der i Sverige også er en ingeniøruddannelse med speciale i brand.

Forslag

En privatisering af brandsagsbehandlingen.

Forslaget gennemføres delvist.

Der er store forskelle mellem kommuners byggesagsbehandling. Både, når det gælder sagsbehandlingstider og ensartethed i håndtering. Dette kan være med til at begrænse produktiviteten i byggeriet. Blandt andet kan det være vanskeligt at opføre standardiseret byggeri i Danmark, hvis forskellige kommuner stiller forskellige krav til ens byggerier. Produktivitetskommissionen peger i sin anden delrapport på forholdet og nævner herudover, at mange kommuner ikke har kompetencer til at håndtere og godkende innovativt byggeri. Det påpeges, at kommunerne f.eks. ikke altid har de fornødne kompetencer til at vurdere nye løsninger på brandområdet.

Bygningsreglementets brandkrav er funktionsbaserede og understøtter således anvendelsen af nye løsninger. Der stilles ikke krav til brug af bestemte materialer eller udførelsesteknikker, men i stedet til bygningens funktion, hvilket giver bygherrerne en vis valgfrihed i valg af materialer m.v. Konkret er der således tale om, at bygningerne skal udføres, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger på egen grund og omkringliggende grunde.

Der er til de funktionsbaserede brandkrav udarbejdet en række eksempler på, hvordan bygninger i praksis kan udarbejdes, så de opfylder funktionskravet. Bygninger kan også udføres på andre måder end de, der fremgår af eksempelsamlingen, hvis det kan påvises, at den valgte løsning opfylder kravene. Det kan imidlertid være problematisk at få nogle kommuner til at godkende andre løsninger end eksempelsamlingens, særligt i de mindre kommuner, som ikke har de fornødne tekniske kompetencer til at vurdere andre løsningers lovlighed.

Hertil kommer, at det i visse tilfælde – især ved større og komplicerede byggerier – kræver højt specialiserede kompetencer at kunne foretage den brandtekniske byggesagsbehandling. Ikke alle kommuner besidder disse kompetencer, hvorfor visse kommuner vælger at købe hjælp til byggesagsbehandlingen i andre kommuner eller hos private firmaer.

Regeringen har i regi af den kommende byggepolitiske strategi nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan byggesagsbehandlingen kan blive mere effektiv og ensartet, og heri indgår også den brandtekniske del af byggesagsbehandlingen. Der ses blandt andet på muligheden for en omorganisering af byggesagsbehandlingen, f.eks. at den samles i større enheder, som vil have de fornødne kompetencer til at sagsbehandle efter de funktionsbaserede brandkrav.

Det fremgår ligeledes af vækstplanen, at regeringen vil professionalisere den tekniske byggesagsbehandling, herunder undersøge fordele og ulemper ved at samle den i større enheder.

Disse overvejelser samt forslaget fra Virksomhedsforum vil således naturligt indgå i overvejelserne i den byggepolitiske strategi om, hvordan byggesagsbehandlingen, inklusiv den brandtekniske byggesagsbehandling, kan optimeres.

Forslaget er implementeret i 2018

Med udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark lagde den daværende V-regering i november 2015 bl.a. op til at afskaffe den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne og indføre en certificeringsordning, hvor certificerede rådgivere skal dokumentere, at bygningsreglementets regler om tekniske forhold vedr. brand og statik er overholdt. Med ændringen af byggeloven i april 2016 blev der skabt hjemmel til at indføre en certificeringsordning. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2018 (BR18) er trådt i kraft den 1. januar 2018.

Certificeringsordningen gælder for rådgivere, der skal stå for dokumentation af brandforhold og statiske forhold. Det er bygherrens ansvar at dokumentere overholdelsen af øvrige tekniske forhold. Kommunen vil dermed ikke længere stå for at vurdere, om de tekniske forhold er overholdt, men vil i stedet igennem stikprøvekontrol påse dokumentationen for tekniske forhold i 10 pct. af det færdige byggeri. De nærmere krav er fastsat i certificeringsordning for dokumentationen af tekniske forhold i bygningsreglementet og BR18. Frem til den 31. december 2019 vil der være en overgangsperiode, hvor bygherre kan vælge mellem at anvende en certificeret rådgiver, eller at kommunen skal foretage en teknisk byggesagsbehandling af konstruktions- og brandforhold. Formålet med overgangsordningen er at sikre, at der er tid til at rådgiverne kan blive certificerede, uden at dette betyder, at byggeriet går i stå i den periode.

Med certificeringsordningen og BR18 kan bygherren anvende den certificerede rådgiver, der efter bygherrens vurdering har størst viden om de konkrete løsninger og muligheder, der er relevante for bygherrens projekt. Dermed er bygherren ikke afhængig af, hvilke kompetencer der måtte være til stede i den kommune, hvor vedkommende ønsker at bygge. Det forventes, at certificeringsordningen og ændringerne i byggesagsbehandlingen vil bidrage til en mere effektiv proces, når der ansøges om byggetilladelse. Kommunerne vil fortsat skulle varetage de bebyggelsesregulerende forhold, som har betydning lokalt.

På baggrund af ovenstående betragtes forslaget delvist gennemført og implementeret.