Spring navigation over
Indhold start

Opbevaring af farmaceutisk dråbeprodukt på højlager

Dato25.02.2014
Nummer284

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lundbeck ønsker at opgradere sit højlager i Valby (ibrugtaget juni 2012), til opbevaring af farmaceutiske dråbeprodukter i form af 20ml flasker indeholdende 35 % vandig ethanol opløsning. I den forbindelse er de blevet opmærksomme på, at der i dag hersker stor uklarhed omkring regler for blandet oplag (væsker defineret som værende brandfarlige sammen med andet oplag) på højlagre.

Tekniske forskrifter for højlagre (TF H) max stablingshøjde 18 m omfatter ikke blandet oplag og henviser til Tekniske Forskrifter for Brandfarlige væsker (TF BV) vedrørende blandet oplag. TF BV gælder imidlertid kun for en stablingshøjde på op til 6 meter og er derfor ikke dækkende for et højlager.

I praksis betyder det, at Lundbeck ikke kan opbevare ét stk. 20 ml. dråbeflaske sammen med andet på sit højlager i Valby, uden en individuel godkendelse fra Beredskabsstyrelsen.

Hvis Lundbeck derimod udelukkende fyldte lageret op med 20 ml. dråbeflasker og holdte sig under en samlet volumen på 50.000 liter, så kræver det ingen godkendelse fra Beredskabsstyrelsen.

Lundbeck har, siden 2013.11.12, haft en dispensationsansøgning liggende hos Beredskabsstyrelsen på godkendelse af blandet oplag på det eksisterende lager i Valby, på max 10.000 liter dråbeprodukt i 20ml flasker svarende til 2000 oplagsenheder.

Hvis det nuværende højlager ikke kan godkendes til opbevaring af dråber vil det medføre en investering på 5 til 10 mio. kr. i nye lagerfaciliteter samt et betydelig fald i produktiviteten virksomhedens dråbeproduktion.

Nedenstående brandkrav er oprindeligt stillet til det eksisterende højlager på 1500 m2.:

  • Aspirationssystem til tidlig varsling (system suger løbende luft fra højlageret og tester det for røgpartikler).
  • Sprinklersystem med eget 900 m3 reservoir under bygningen.
  • Dieselpumper til sprinklersystemet som back-up for el-pumper.
  • Specialdesignet lokal indsatsvogn til brug for brandvæsnet ved slukning i lageret.
  • Specialdesignet krankurv inkl. styrepanel så kraner i lageret kan betjenes af brandmænd ved slukning.
  • Nøddieselgenerator til forsyning af kraner og indsatsvogn ved strømudfald under brand.
  • Træning af 180 brandmænd vedr. slukning med lokal indsatsvogn.

Ud fra ovenstående niveau for brandsikring, vurderer Lundbeck umiddelbart, at der foreligger en risikovurdering, baseret på sprinklersystemet alene, der burde kunne tillade blandet oplag af dråbeprodukter på lageret.

De nuværende regler baserer sig dog ikke på en risikovurdering af det konkrete oplag i relation til niveau for brandsikring/brandslukning og åbner derfor ikke op for denne mulighed.

Forslag

En modernisering af reglerne, således at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen eller efter behov tages forholdsregler for det konkrete oplag i forhold til brandsikringsforanstaltninger.

Forslaget gennemføres.

Forslaget fra Virksomhedsforum adresseres i regeringens udspil til vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”. Af regeringens vækstudspil fremgår det, at regeringen bl.a. vil foretage en revision af de tekniske forskrifter for så vidt angår blandet oplag i højlagre.

Beredskabsstyrelsen vil i forbindelse med det igangværende arbejde om revision af tekniske Forskrifter for Brandfarlige Væsker (TF BV) tydeliggøre, at det er muligt at foretage en risikovurdering inden for nogle nærmere angivne forudsætninger – enten i selve bekendtgørelsesteksten eller i et medfølgende vejledningsmateriale.

Det fremgår af TF BV, at Beredskabsstyrelsen skal stille vilkår for kommunens godkendelse af oplag af brandfarlige væsker med en stablingshøjde over 6 m. Dette gælder også for blandede oplag.

De gældende regler giver allerede nu Beredskabsstyrelsen mulighed for at foretage en vurdering af det konkrete oplag i relation til niveau for brandsikring/brandslukning på baggrund af en risikovurdering. Afgørelsen træffes således på baggrund af en konkret vurdering af sagens omstændigheder, herunder oplagets karakter.

Hvis brugen af et højlager ændres, efter det er godkendt på visse nærmere angivne, konkrete vilkår, som i eksemplet fra Virksomhedsforum, skal sagen vurderes på ny med henblik på en stillingtagen til, om den ændrede sammensætning af oplaget indebærer, at der skal tages andre brandsikkerhedsmæssige hensyn.

Revisionsarbejdet forventes færdiggjort primo 2015.

Virksomhedsforum for enklere regler vil blive orienteret, når revisionsarbejdet er færdiggjort.

Forslaget er implementeret i 2017.

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker trådte i kraft den 1. januar 2017. Den tilhørende vejledning er offentliggjort på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Det er heri tydeliggjort, at der på baggrund af en risikovurdering kan tillades, at en mindre mængde brandfarlige væsker opbevares sammen med andre varer, der er brændbare i sig selv eller er pakket i brændbare emballager.