Spring navigation over
Indhold start

Uafhængigt organ til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag er der ingen central kontrol med kvaliteten af de konsekvensvurderinger af lovforslag, som de enkelte ressortministerier foretager. Der er derfor behov for, at denne opgave løftes ét sted for at forbedre kvaliteten af konsekvensvurderingerne.

Forslag

Der bør oprettes et uafhængigt organ til at sikre kvaliteten i de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.

Dette uafhængige organ bør samtidig kontrollere balancen i byrderegnskabet samt føre statistik over fremdriften i ministeriernes arbejde for at forbedre konsekvensvurderingerne.

Organets henstillinger og statistiske opgørelser bør løbende offentliggøres. Det uafhængige organ bør rent operationelt fungere som et stående udvalg med erhvervslivet samt eksperter inden for erhvervsforhold repræsenteret.

Organet skal være med til at sikre høj transparens i det lovforberedende arbejde, kontrollere kvaliteten af de danske konsekvensvurderinger og forpligte embedsværket til at se eksisterende lovgivning efter i sømmene.

Organet bør eksempelvis kunne henstille til embedsværket, at mangelfulde konsekvensanalyser suppleres med analyser af, hvilke økonomiske og administrative omkostninger virksomhederne påføres ved at skulle leve op til de nye love.

Der skal være udarbejdet grundige konsekvensanalyser, der har været forbi et uafhængigt organ, før et lovforslag sendes i høring. Ellers har eksterne parter ikke mulighed for at vurdere de reelle konsekvenser af forslagene.

Virksomhedsforum påtager sig gerne en rolle i varetagelsen af denne opgave. Repræsentanterne i organet bør sammensættes, så det afspejler specifikke kompetence og viden, der kræves for at kvalitetssikre konsekvensvurderingerne.

Eksempelvis anvender Regulatory Policy Committee også relevante professorer fra universiteter m.v.

Yderligere oplysninger

Til struktur og sammensætning kan man lade sig inspirere af bl.a. Sverige, Nederlandene, Tyskland og UK, der alle opererer med lignende organer. I Tyskland består det uafhængige organ eksempelvis af et råd på 8 medlemmer udpeget af kansleren for en periode over 5 år.

Verdensbanken anbefalede i deres review af det danske program for bedre regulering (fra 2009), at der etableres et uafhængigt organ til vurderingen af ministeriernes konsekvensvurderinger af omkostningerne for virksomhederne af ny regulering. Rapporten kan findes på Verdensbankens hjemmeside.

Forslaget gennemføres ikke

Regeringen ønsker at styrke de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. Som del af Vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” indgår det derfor, at der skal foretages udvidede vurderinger af såvel lovforslag, som forslag til bekendtgørelsers erhvervsøkonomiske konsekvenser. Vurderingerne vil fremgå af lovforslagenes almindelige bemærkninger og når bekendtgørelser sendes i ekstern høring. Dermed sikres øget fokus og gennemsigtighed i forhold til på ny regulerings forventede administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, ligesom høringsparterne vil få mulighed for at kommentere på vurderingerne.

Regeringen har samtidig som led i Vækstpakke 2014 fastsat en målsætning om at reducere administrative og erhvervsøkonomiske byrder for erhvervslivet med netto 2 mia. kr. frem mod 2020. Der vil løbende blive gjort status på indsatsen i den årlige redegørelse til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen.

Regeringen vil ikke oprette et uafhængigt organ, som skal vurdere de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Regeringen vil i stedet løbende - og i dialog med erhvervslivets parter - evaluere det nye set-up for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. Ligeledes vil Erhvervs- og Vækstministeriet fortsat have til opgave at vurdere nye forslags administrative konsekvenser for erhvervslivet.