Spring navigation over
Indhold start

Opfølgning på konsekvensvurderinger

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der findes mange eksempler på utidssvarende regler, der er blevet indført for mange år siden, som ikke længere er relevante eller lever op til det oprindelige formål.

Samtidig medfører den globale udvikling, at der løbende opstår nye behov og medfølgende krav ikke mindst på den digitale front, hvorfor lovgivningen hurtigt forældes.

Forslag

Der bør foretages en systematisk opfølgning på konsekvensvurderingerne en given periode efter vedtagelsen af en lov.

Hvis effekten ved lovgivningen viser sig at være meget forskellig i forhold til den oprindelige konsekvensvurdering, så er der tale om et læringspunkt i forhold til at bedømme konsekvenser af kommende lovgivning.

For at sikre en systematisk opfølgning på konsekvensvurderingerne, kan en løsning være at indføre en ”sunset” klausul for ny erhvervsregulering.

En ”sunset” klausul er en udløbsdato for ny erhvervsregulering, hvor det vurderes, om den lever op til og fungerer efter hensigten.

Hvis man automatisk revurderer nye regler på erhvervsområdet efter fx 5 år, er dette med til at sikre, at unødvendig regulering ikke består i de uendelige, men bliver omfattet af en evidensbaseret filter.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen er enig i, at det er vigtigt løbende at vurdere om de regler, der er indført virker efter hensigten og har de ønskede effekter.

Derfor gennemfører regeringen også løbende evalueringer af gennemførte væsentlige lovændringer med henblik på at vurdere, om der er behov for at ændre i reglerne for at sikre at formålet med reguleringen opnås med færrest mulige omkostninger for erhvervslivet, borgere mv. Som eksempel kan nævnes, at der løbende foretages evalueringer af de gennemførte lempelser af revisionspligten.

Regeringen ønsker ikke at forpligte sig på en fast grænse for evaluering af nye regler på erhvervsområdet. Behovet for evaluering afhænger af indholdet i de konkrete regler. I nogle tilfælde kan der være behov for evaluering inden der er gået fem år, mens det i andre tilfælde først vil være relevant at foretage en evaluering på et senere tidspunkt, for at få et reelt billede af reglernes effekt og konsekvenser.

Regeringen opfordrer Virksomhedsforum til at gøre opmærksom på konkrete regler, som opleves som meget byrdefulde.

Forslaget er implementeret i 2014

Regeringen gennemfører løbende evalueringer af regulering mhp. vurdering af reguleringens effekt samt af om der kan reguleres på mere effektiv og enklere vis.

Regeringen har bl.a. igangsat en række analyser og nabotjek af reguleringen på forskellige områder, bl.a.:

- Regeringen har i 2014 igangsat et nabotjek vedrørende miljøregulering og kontrol af primærjordbruget. Målet er, gennem en sammenligning med reguleringen i en række andre lande, at finde gode ideer til udviklingen af den ny målrettede miljøregulering af landbruget.
- Derudover gennemføres et nabotjek af reglerne for krydsoverensstemmelse indenfor miljø og GLM. Formålet er at afklare, om den danske implementering af KO-reglerne skaber barrierer for erhvervets vækstmuligheder, samt om den danske implementering af reglerne kan ændres, uden at miljøet og naturen lider under det.
- I foråret 2014 gennemførte regeringen et nabotjek af dansk fødevareregulering mhp. at undersøge, om den danske administration og håndhævelse af reglerne unødigt hæmmer væksten i fødevarebranchen. På baggrund af nabotjekket har Fødevarestyrelsen udarbejdet konkrete værktøjer, der skal bidrage til at målrette Fødevarestyrelsens vejledning til virksomheder.
- Der er i 2014 igangsat et nabotjek af kødkontrollen i en række nabolande, som skal medvirke til at skabe overblik over, om den danske kødkontrol gennemføres som i sammenlignelige EU-lande (se også forslag 316).

Regeringen ønsker ikke at forpligte sig på en fast grænse for evaluering af nye regler på erhvervsområdet men finder i stedet at behovet for evaluering af regulering afhænger af indholdet i de konkrete regler.

Derudover overvejer regeringen på baggrund af Virksomhedsforums forslag løbende, om der er behov for evaluering eller forenkling af den gældende lovgivning. Regeringen opfordrer i den forbindelse Virksomhedsforum til at gøre opmærksom på konkrete regler, som opleves som unødigt byrdefulde.