Spring navigation over
Indhold start

Bedre konsekvensvurderinger af EU-implementering

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag sker der ingen systematisk vurdering af konsekvenserne af EU-implementering. Kun for så vidt angår løbende administrative byrder foretages der en ekstern vurdering af konsekvenserne ved ny forordning og direktiver med henblik på at minimere de administrative omkostninger for danske virksomheder. Der er således behov for at udvide konsekvensvurdering af EU-implementering for at skabe de bedste konkurrencerammer for danske virksomheder.

Forslag

Der bør sikres et styrket politisk beslutningsgrundlag via øget gennemsigtighed om konsekvenser af overimplementering af ny og eksisterende lovgivning. Der skal fortsat opstilles skøn over de administrative byrder ved ny regulering, men dette skal suppleres med estimater for reguleringens konsekvenser for konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Derudover skal konsekvenserne af en minimumsimplementering af EU-regler altid afklares, så der foreligger et sammenligningsgrundlag. Fagministerier skal udarbejde en konkret implementeringsplan, der redegør for de nye regler, herunder om der foregår overimplementering. Reglerne skal evalueres efter fem år og ændres, hvis de er mere byrdefulde end forudsat.

Yderligere

Skal ses i sammenhæng med forslaget om ”Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor”.

Forslaget gennemføres

Regeringen finder det vigtigt, at der er størst mulig klarhed om ny regulerings konsekvenser for erhvervslivet. Det gælder også, når der er tale om implementering af EU-regulering.

I forbindelse med ”Aftale om en vækstpakke” (juni 2014) blev det aftalt at øge fokus på de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af nye reguleringsforslag. De udvidede erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger indebærer, at såvel væsentlige administrative som væsentlige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet ved lovforslag og forslag til bekendtgørelser beregnes – herunder når der er tale om implementering af EU-direktiver. Vurderingerne vil fremgå af lovforslagenes almindelige bemærkninger, og når udkast til bekendtgørelser sendes i ekstern høring.

Hvis et lovforslag eller et udkast til en bekendtgørelse indebærer overimplementering bør konsekvensvurderingen endvidere i fornødent omfang omtale konsekvenserne af den foreslåede overimplementering.

Derudover vedtog Folketinget (V, DF, EL, LA, KF) i maj 2015 B 52 (Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter). Forslaget sikrer bl.a., at det ved offentlig høring af lovforslag og udkast til bekendtgørelser i alle tilfælde tydeligt fremgår, om reglerne indebærer overimplementering.

Fsva. forslaget om implementeringsplaner har regeringen iværksat en ny indsats for at forebygge unødvendige omkostninger for erhvervslivet i forbindelse med implementering af ny EU-regulering. Indsatsen indebærer bl.a., at alle ministerier skal udarbejde implementeringsplaner for implementeringen af nye, erhvervsrelevante retsakter i EU, der skal implementeres i national lovgivning. Formålet med implementeringsplanen er at oplyse om de overordnede planer for implementeringen i national lovgivning.

Implementeringsplanerne sendes til Implementeringsrådet, der som rådgivende organ for regeringen kan afgive anbefalinger til, hvordan EU-retsakter kan implementeres på mindst mulig byrdefuld vis for erhvervslivet.

Hvis den danske implementering af EU-regulering vurderes at være unødig byrdefuld eller mere byrdefuld end implementeringen i andre, sammenlignelige EU-lande, kan Implementeringsrådet endvidere anbefale regeringens EU-implementeringsudvalg at foretage en evaluering (et nabotjek) af, om den danske implementering kan forenkles.

 

Forslaget er implementeret i 2015.

De nye skærpede kravene til erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af ny regulering følger af Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger fra januar 2015. Retningslinjerne har skærpet kravene dels til vurderinger af økonomiske konsekvenser for erhvervslivet af nye love og bekendtgørelser, dels til angivelse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af overimplementering.


Retningslinjerne for udarbejdelse af implementeringsplaner er offentliggjort og udsendt til alle ministerier i oktober 2015.

Implementeringsrådet blev nedsat i december 2015.