Spring navigation over
Indhold start

Rettidig inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med implementering af EU-regulering

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

EU-høringer udsendes ofte med så kort frist, at der ikke er reel mulighed for at påvirke resultatet. Samtidig er det en udfordring, at der er en tendens til, at Danmark prioriterer meget tidlig implementering af EU-lovgvningen – ofte langt før de fastlagte frister. Det giver dansk erhvervsliv en konkurrenceudfordring ift. de EU-lande, der nøjes med at overholde fristerne. Formelle høringsfrister bør fastsættes således, at der er god tid til indhentning af konstruktive alternativer (regeringens mål om fire uger bør som minimum overholdes).

Forslag

Erhvervslivet bør inddrages mere systematisk i dialogen omkring udarbejdelsen af ny væsentlig EU-regulering og i forbindelse med revision af væsentlige forordninger/direktiver. Det er essentielt for erhvervslivet at komme tidligt ind i processen, hvis det skal være muligt at påvirke EU-lovgivningen. Her er det hensigtsmæssigt, at de parter, som reguleringen rammer, bliver systematisk involveret i god tid.

For at styrke EU-indsatsen kunne regeringen med fordel indsamle forenklingsforslag fra erhvervslivet op til revisioner af væsentlige forordninger/direktiver, som man typisk kender køreplanerne for i god tid. De pågældende ressortministerier kunne dermed tage erhvervslivets indspil med i det efterfølgende arbejde under forhandlingerne mv.

Yderligere

Skal ses i sammenhæng med forslaget om ”Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor”.

Det er af høj prioritet for regeringen at sikre tidlig inddragelse af erhvervslivet og andre interessenter, når regeringen modtager udkast til ny eller ændret EU-regulering. Inddragelsen sker oftest gennem høringssvar fra relevante parter, som indgår i det grund- og nærhedsnotat om lovgivningsinitiativer fra EU, som oversendes til Folketinget. Der udarbejdes grund- og nærhedsnotater om alle direktivforslag samt andre væsentlige forslag til retsakter og Kommissionsforslag. Grund- og nærhedsnotatet skal tilgå Folketingets Europaudvalg inden for fire uger efter forslaget er offentliggjort i dansk sprogversion. Derfor vil en typisk høringsfrist for et forslag fra Kommissionen kun være ca. 14 dage. Den skriftlige høring kan enten foregå i en til lejligheden sammensat høringsliste eller gennem EU-specialudvalg, der består af repræsentanter fra ministerier, styrelser og i en række tilfælde interesseorganisationer, der opererer inden for udvalgets sagsområde. Regeringen har omkring 30 specialudvalg på forskellige områder.

Derudover er der i ministerierne forskellige udvalg eller råd, som inddrages ved forslag til ny EU-regulering eller indspil til evaluering af eksisterende direktiver og forordninger.

Såfremt interessenterne har forslag til forenkling af byrdefulde elementer af et lovforslag, som ikke kan rejses i forbindelse med høringen, har interessenterne mulighed for løbende at tage kontakt til det relevante ministerium. Sådanne forslag vil være et vigtigt input i forbindelse med revisionen af direktiver eller forordninger.

Regeringen arbejder løbende på at påvirke Kommissionens lovforslag i de forudgående høringsprocesser. Som regel inddrages interessenterne ligeledes her ved en skriftlig høring om Kommissionens såkaldte grøn- og hvidbøger. Kommissionens forudgående høringer har længere frister og giver derfor bedre mulighed for at inddrage interessenterne.

Forslaget er implementeret i 2014

Regeringen har i svaret til Virksomhedsforum peget på, hvordan erhvervslivet allerede i dag inddrages tidligt i forbindelse med implementeringen af EU-regulering enten via specialudvalg, ad hoc grupper e.li. Forslaget betragtes derfor som implementeret.