Spring navigation over
Indhold start

En indgang for produktionsvirksomhederne på områder, hvor det er relevant

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever, at de på mange områder skal henvende sig til flere forskellige offentlige myndigheder fx for at opnå nødvendige godkendelser. Det komplicerer og forlænger processen for virksomhederne, da myndighederne ofte ikke koordinerer med hinanden. Virksomheder kan ofte heller ikke få den nødvendige vejledning, men ”kastes” rundt mellem flere forskellige myndigheder, når de skal have hjælp.

Forslag

Virksomhederne bør kun skulle henvende sig ét sted i det offentlige for at få en nødvendig godkendelse, afklaret konkrete spørgsmål eller lignende inden for et givet område. Virksomhedsforum anbefaler, at regeringen vedtager et generelt princip om én indgang for virksomhederne til det offentlige. Princippet skal gælde på afgrænsede, relevante områder, som fx godkendelse af etablering af et nyt anlæg. Der er således ikke nødvendigvis tale om et forslag om én samlet indgang til det offentlige, da det kan give bedre mening, at der fx er kontaktpunkter på kommunalt niveau, samt i forhold til særlige indsatsområder, fx eksportområdet.

Det foreslås også, at der oprettes én indgang for produktionsvirksomheder, der opererer i flere kommuner, så de ikke skal forholde sig til varierende implementering af regler på tværs af kommunegrænser.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum har stillet et lignende forslag om ”En indgang for alle virksomheder i kommunerne”, som er behandlet i samarbejde med KL. Heraf fremgår det:

”Med henblik på at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats har regeringen og KL i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 aftalt, at der gennemføres en række initiativer jf. rapporten om kommunal erhvervsfremme fra det fælles udvalgsarbejde. Det drejer sig blandt andet om etablering af én indgang for virksomheder. Regeringen og KL er enige om at gøre status på initiativerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Regeringen og KL lægger vægt på at understøtte videndeling og information imellem kommunerne og på den måde udbrede de gode løsninger, som de enkelte kommuner udvikler til andre kommuner med henblik på opnå mest mulig effekt angående fx administrative forenklinger. I rapporten om kommunal erhvervsfremme er der samlet en række eksempler på god praksis bl.a. inden for etablering af én indgang for virksomhederne til kommunen. Rapporten formidles til kommunerne og øvrige interessenter af KL.”

Forslaget er implementeret i 2015

Regeringen og KL vil gøre status på implementeringen af initiativerne om kommunal erhvervsfremme, der blev aftalt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Med henblik herpå har KL gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne i maj 2015, hvor der blandt andet er gjort status på kommunernes implementering af anbefalingen om etablering af én indgang for erhvervslivet og i hvilket omfang, at kommunerne havde etableret én indgang for virksomhederne i kommunen, eller var i gang med det?

Resultaterne af undersøgelsen viste, at over 60 procent af kommunerne havde etableret en gennemskuelig indgang for virksomhederne og yderligere 19 procent af kommunerne på tidspunktet for spørgeskemaundersøgelsen var i gang med at etablere et koncept, som kan defineres som værende én indgang til kommunen (fx hotline, 24-7 telefonservice, erhvervskontakt, digital indgang og hotlines til kommunens kommunaldirektør).

I undersøgelsens fritekst viste det sig dog også, at én indgang ikke er et begreb, som i en kommunal kontekst kan ensrettes og/eller bør standardiseres. Fx var mange kommuner af den opfattelse, at begrebet "en indgang" ikke er dækkende, da kommunernes kontakt til virksomhederne dels er kendetegnet ved et mange-facetteret samarbejde og dels består af en erhvervsstruktur med mange SMV'er. Kommunernes fokus er derfor i stedet på, at virksomhederne skal opleve god og imødekommende service ved alle kontakter til kommunen efter devisen, at alle indgange er rigtige!

KL har fulgt op på spørgeskemaundersøgelsen af maj 2015 med udgivelsen af Kommunale Veje til Vækst i et Danmark i forandring i august 2015, som er et inspirationskatalog til kommunerne. I kataloget er det gennemgående tema virksomhedskontakten til primært produktionsvirksomheder i kommunerne, fx i Trekantsområdet, hvor alle kommunerne er gået sammen om en tværkommunal erhvervsservice målrettet industrien.

Virksomhedernes kontaktflader til kommunerne ventes at indgå i kommende indsatser på erhvervsområdet i KL.