Spring navigation over
Indhold start

Samtidighed i sagsbehandlingen

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder skal i nogle tilfælde afvente to sagsbehandlingsforløb i direkte forlængelse af hinanden – fx i forbindelse med opnåelse af miljøgodkendelse og byggetilladelse. Det forøger virksomhedernes omkostninger forbundet med myndighedernes sagsbehandling og forsinker virksomhedernes produktion.

Forslag

Regeringen bør indføre et princip om samtidighed i sagsbehandlingen på alle relevante offentlige områder. Virksomheder skal ikke afvente to sagsbehandlingsforløb i direkte forlængelse af hinanden – fx i forbindelse med opnåelse af miljøgodkendelse og byggetilladelse.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen er enig med Virksomhedsforum i, at det er uhensigtsmæssigt, at virksomheder skal afvente to sagsbehandlingsforløb i direkte forlængelse af hinanden – fx i forbindelse med opnåelse af miljøgodkendelse og byggetilladelse.

Regeringen vil derfor arbejde for, at virksomheder oplever sagsbehandling som én sammenhængende proces, med det offentlige som tovholder.

Den digitale løsning ”Byg og Miljø” er et godt eksempel på en sådan løsning, som skal sikre, at virksomheder, borgere og kommuner kommer lettere gennem processen omkring behandlingen af byggesager og visse miljøsager. Byg og Miljø omfatter alle typer af byggesager og syv typer af miljøsager. Visionen med løsningen er, at den skal bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet sagsbehandling i kommunerne.

Desuden vil regeringen, med aftalen om Vækstplan for Fødevarer, også iværksætte en forundersøgelse med henblik på at skabe en enklere og hurtigere miljøgodkendelsesproces gennem samtænkning af VVM-screening og miljøgodkendelser, så en lang række virksomheder fremadrettet alene vil få én integreret tilladelse.

Regeringen vil opfordre Virksomhedsforum til at komme med andre konkrete eksempler på problemer med, at virksomhederne skal afvente to eller flere sagsbehandlingsforløb i forlængelse af hinanden.

Byg og Miljø blev lanceret 1. april 2014.

Forslaget er implementeret i 2015

Regeringen har med virkning 1. januar 2016 indført en ny digital kvikskranke i ”Byg og Miljø”, så de ca. 5.000 mindre miljøbelastende virksomheder fremover får ordnet afgørelser vedrørende miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-afgørelse på én gang.

Som opfølgning på vækstpakke 2014 og økonomiaftalen 2015 har regeringen og KL aftalt konkrete mål for sagsbehandlingstiden på bl.a. miljøgodkendelser og byggesager. Servicemålene for byggeområdet er fastsat efter byggeriets kompleksitet, således at mere komplekse byggesager har et servicemål på 50-60 dage, mens mindre kompliceret byggeri har et servicemål på 40 dage. I tilfælde, hvor der i en byggesag i relation til industri- og lagerbygninger samtidig er ansøgt om en miljøgodkendelse, og der i den pågældende sag er planmæssige forhold, som forhindrer endelig behandling af byggesagen, gælder de 130 dage, som er servicemålet for miljøgodkendelsen. Aftalen sikrer dermed, at virksomheder ikke skal afvente to sagsbehandlingsforløb i forlængelse af hinanden. Aftalen gælder fra 2016.

Initiativerne vedr. samtidighed for miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-afgørelse skal gøre det lettere for virksomhederne, at ansøge om godkendelser.

Servicemål for sagsbehandlingstider har til formål at reducere sagsbehandlingstiderne med en tredjedel fra 2016.