Spring navigation over
Indhold start

One-in, One-out / One-in, Two-out

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ikke alle ministerier og styrelser har et tilstrækkeligt systematisk fokus på at gøre reguleringen såerhvervsvenlig som mulig.

Forslag

En måde at skabe fokus på at begrænse byrder på er ved at indføre et ’one-in, one-out’ princip, som myndigheder skal følge, når de fremkommer med ny erhvervsregulering.

Dette princip betyder, at en byrdefuld regel kun kan indføres, hvis en tilsvarende byrdefuld regel ophæves. Dette skal være med til at sikre, at de administrative byrder fra ny lovgivning som minimum holdes på status quo.

En mere ambitiøs udgave af princippet er ”One-in, Two-out”.

Yderligere

UK introducerede i januar 2011 et One-in, One-out-princip i forhold til ny erhvervsregulering.

Dette indebar, at hver gang en myndighed ønskede at fremsætte ny regulering, som var økonomisk byrdefuld for erhvervslivet, skulle nettoomkostningerne ved den nye lov modsvares af tilsvarende besparelser i en anden/andre love.

Dette mål dækker direkte økonomiske konsekvenser af national regulering, og er altså bredere end administrative konsekvenser. Målet inkluderer ikke EU-regulering.

Fra januar 2013 blev målet øget til One-in, Two-out, så der fremadrettet skal fjernes den dobbelte byrde ved gennemførelsen af en ny regel med byrder for virksomheder. Målet gælder stadig udelukkende for national regulering.

Forslaget gennemføres ikke

Regeringen har som led i Vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” fastsat en målsætning om, at erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder netto skal lettes med 2 mia. kr. frem mod 2020. Regeringens mål er mere ambitiøst end et one-in, one-out princip, som indebærer status quo.

I forslaget henvises til Storbritannien, hvor man opererer med et one-in, two-out princip. Som det også fremgår af forslaget, er alle EU-fastsatte krav undtaget fra princippet i Storbritannien.

For regeringen er det vigtigt, at indsatsen for at reducere erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder også indbefatter de mange EU-direktiver, der implementeres i dansk lovgivning og som har store konsekvenser for erhvervslivet. Omkring halvdelen af de administrative byrder, som pålægges danske virksomheder stammer fra krav i EU-regulering implementeret i love og bekendtgørelser. De byrder ønsker regeringen at tælle med i regnskabet, så der opnås et reelt billede af udviklingen i byrderne for erhvervslivet. I regeringens målsætning indgår derfor både administrative og erhvervsøkonomiske byrder, herunder byrder som følger af implementering af EU-direktiver.