Spring navigation over
Indhold start

Kvantitativt mål for reduktion af byrder

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mellem 2001 og 2010 lykkedes det den tidligere VK-regering at nedbringe virksomhedernes administrative byrder med 25 pct.

Det svarer til 19.000 arbejdspladser i den private sektor, som tidligere har været anvendt til at håndtere administrative krav fra det offentlige. De kan nu anvendes på virksomhedernes kerneaktiviteter, hvilket har en positiv effekt på produktiviteten.

Erfaringerne fra de sidste ti års regelforenklingsindsats har vist, at en kvantitativ byrdemålsætning har haft en disciplinerende effekt over for både politikere og statslige embedsmænd.

Målsætningen har bidraget til at holde momentum i forhold til at lette de administrative byrder, hvor den eksisterende lovgivning blevet set efter i sømmene.

På trods af tidligere regelforenklingssucces har langtfra alle ministerier og styrelser i dag et tilstrækkeligt systematisk fokus på at gøre reguleringen såerhvervsvenlig som mulig.

Der er derfor brug at genetablere et systematisk fokus internt i statsadministrationen for at tage et grundlæggende opgør med virksomhedernes administrative byrder.

Forslag

En måde at sikre fokus i arbejdet med at reducere de administrative byrder for erhvervslivet, er fastsættelse af en konkret kvantitativ målsætning i tråd med den tidligere målsætning om at reducere de administrative byrder for danske virksomheder med 25 %.

En sådan målsætning kunne fx være en 3 % årlig reduktion af administrative byrder frem mod 2020

Forslaget gennemføres.

Regeringen vil fastsætte en målsætning om, at erhvervslivets administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med netto 2 mia. kr. frem mod 2020. Forslaget fra Virksomhedsforum adresseres regeringens vækstudspil ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”.

Som del af vækstpakken vil regeringen udvide det nuværende fokus på administrative byrder til i højere grad også at inkludere reguleringens samlede erhvervsøkonomiske konsekvenser. Målsætningen omfatter også implementeringen af EU-direktiver.

Regeringen har siden sin tiltræden blandt andet haft som mål, at erhvervslivets administrative byrder skal reduceres frem mod 2015. Status på dette mål er, at erhvervslivets årlige administrative byrder er faldet med ca. 335 mio. kr. fra regeringens tiltræden til 1. januar 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Regeringen har siden sin tiltræden i 2011 haft som mål at reducere erhvervslivets administrative byrder frem mod 2015. I perioden 2011 til 31/12 2014 er de administrative byrder for erhvervslivet reduceret med i alt 456 mio. kr.

Pr. 1/1 2015 har regeringen forstærket indsatsen for at begrænse unødvendig administration og unødig omkostningsbebyrdende regulering for erhvervslivet. Regeringen har således i samarbejde med V, K, DF og SF fastsat en målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med mindst 2 mia. kr. netto i perioden 2015 til 2020. Målsætningen indgår i ”Aftale om en vækstpakke” (juni 2014).

Målsætningen om at reducere erhvervslivet byrder med mindst 2 mia. kr. omfatter både administrative og øvrige erhvervsøkonomiske konsekvenser. Skatter og afgifter samt EU-regulering med direkte retsvirkning er undtaget fra målsætningen.

Der følges op på målsætningen årligt – første gang i redegørelsen til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen 2015 (forventeligt i foråret 2016).