Spring navigation over
Indhold start

Væksttjek på udvalgte områder

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mange danske virksomheder er i dag underlagt forskellige regelsæt, der administreres af flere ministerier og derfor ikke er tilstrækkeligt koordinerede. Konsekvensen er, at lovgivningen fungerer på en uhensigtsmæssig måde, der begrænser virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Eksempelvis er virksomheder, der befinder sig i spændet mellem fødevarebranchen og transportbranchen i dag underlagt en lang række forskellige regler, der ikke er tilstrækkelig koordineret og derfor ikke tager udgangspunkt i virksomhedernes daglige drift.

Der er derfor behov for, at ministerierne i højere grad arbejder for at skabe overblik over lovkrav på tværs af de forskellige ressortområder, så de ikke er til hindring for virksomhedernes daglige drift.

Forslag

Med inspiration fra EU-kommissionen indsats om ”fitness checks” samt regeringens væksttjek på fødevareområdet bør der på udvalgte sektorer indføres væksttjek, der vurderer, om lovgivningen er indrettet til gavn for virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Disse væksttjek bør ske med involvering af slutbrugerne og kortlægning af de processer, som reguleringen afstedkommer i virksomhederne (LEAN analyse), hvor konsulenter og offentlige sagsbehandlere kommer ud i virksomhederne og følger virksomhedernes konkrete sagsgange. Forenklingen skal ske på tværs af myndigheder. Slutbrugerivolvering bør også ske i fx udvikling og test af nye erhvervsrettede IT-systemer.

Et nyt dansk pilotprojekt for væksttjek kan indeholde fire udvalgte sektorer, hvor der sættes fokus på administrative byrder, overlap i eksisterende lovgivning og uhensigtsmæssig implementeringspraksis, som er opstået over tid. Resultaterne af de danske væksttjek bør indgå i ministeriernes løbende revision af lovgivningen, så den bliver mere tidssvarende og også er tilpasset til virksomheder, der udnytter nye markeder og teknologier.

Som et pilotprojekt kunne fx gennemføres et væksttjek / LEAN / slutbruger analyse af hele ”produktionskæden” for fx en gris - fra etablering, godkendelse og drift af en stald, til transport og forarbejdning på slagteri, og videre til salg på hjemme- og eksportmarkederne.

NemID og Digital post kunne også anvendes for at forbedre brugervenligheden og den indbyrdes integration mellem virksomhederne, de digitale løsninger og de involverede offentlige myndigheder.

Virksomhedsforum påtager sig gerne en rolle i sådanne væksttjek.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen har løbende fokus på vilkårene for erhvervslivet inden for forskellige områder. Regeringen præsenterede ved sin tiltræden en offensiv erhvervs- og vækstpolitik, som bl.a. har resulteret otte vækstplaner på udvalgte områder.

Vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” indeholder desuden initiativer, som er målrettet for eksempel fødevare- og miljøreguleringen. Regeringen vil blandt andet ophæve danske særregler på fødevareområdet, effektivisere kødkontrollen og omlægge miljøreguleringen, så der i højere grad stilles krav til virksomhedernes udledning til miljøet fremfor virksomhedens produktionsniveau.

Som led i Aftale om Vækstplan for Fødevarer og på baggrund af det iværksatte vækst- og nabotjek af fødevareregulering og kontrol vil regeringen søge at fjerne regler og administration, der pålægger erhvervslivet unødvendige byrder. Tilsvarende gennemføres et nabotjek af miljøreguleringen og kontrollen af primærjordbruget. Nabotjekket vil blive foretaget i løbet af 2014 og forelagt Virksomhedsforum for enklere regler, som på baggrund heraf inviteres til at komme med forenklingsforslag til regeringen.

På baggrund af resultaterne fra disse to væksttjeks og jf. regeringens svar på Virksomhedsforums forslag om ”Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer” (nr. 286), vil regeringen løbende vurdere, om der bør igangsættes yderligere vækst- eller nabotjek af reguleringen på andre områder. Regeringen opfordrer Virksomhedsforum til at pege på konkrete områder, hvor der er potentiale for at lette virksomhederne for unødvendige byrder.

Forslaget er implementeret i 2015

Der er gennemført en effektivisering af kødkontrollen. PA Consulting Group har på Fødevarestyrelsens vegne gennemført et nabotjek af kødkontrollen. Nabotjekket understøtter og supplerer Fødevarestyrelsens strategi for fortsat modernisering og effektivisering af kødkontrollen. Rapporten fra PA Consulting Group indeholder 8 forslag til, hvordan Danmark kan bruge inspirationen fra EU-naboerne til at videreudvikle og effektivisere kødkontrollen.

Nabotjekket vedr. miljøregulering af primærjordbruget er sat i gang og forventes færdiggjort i foråret 2015. Det bemærkes, at processen er blevet forsinket ift. det beskrevne i oplægget, idet man har afventet data fra Kommissionen.

Regeringen opfordrer Virksomhedsforum til at pege på konkrete områder, hvor der er potentiale for at lette byrderne for virksomhederne.