Spring navigation over
Indhold start

Fælles kommunale standardblanketter

Dato29.10.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever store administrative byrder ved, at kommunerne har bemyndigelse til at udfærdige egne blanketter. Det er især udbredt på beskæftigelsesområdet – fx i forhold til jobrotationsordningen.

Når alle kommuner udvikler deres egne blanketter, og i den forbindelse stiller krav om forskellige oplysninger og forskellige måder fx at opgøre og indberette oplysninger på, giver administrative byrder for virksomheder, der har kontakt til mange kommuner.

Der burde også være i kommunernes interesse, at hver enkelt kommune ikke skal udvikle egne blanketter, men i stedet kan anvende en centralt udviklet blanket.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der har berøring med flere kommuner. Det er især byrdefyldt for landsdækkende virksomheder fx detailhandelskæder, der har butikker i alle kommuner.

Forslag

Det foreslås, at de respektive ressortministerier sikrer, at der – evt. i samarbejde med KL – udarbejdes kommunale standardblanketter, som er obligatorisk for kommunerne at anvende.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen og KL støtter øget digitalisering af både erhvervslivets ansøgningsprocesser og kommunernes myndighedsbehandling. KL og staten er således også i gang med at digitalisere på en række områder, jf. den fælles-kommunale digitaliseringsstrategi og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

For så vidt angår fælles blanketter, bemærkes det, at der allerede er igangsat et arbejde for at sikre standardblanketter. KL udvikler og vedligeholder således fælleskommunale standardblanketter på ca. 32 forvaltningsområder. Blanketterne er frivillige for kommunerne at bruge, og der kan derfor være lokale variationer. Regeringen og KL vurderer, at det er nødvendigt at fastholde et system, der er baseret på frivillighed, da det kan være for-skelle på bruger- og forretningsbehov på det enkelte sagsområde, samt i den digitale infrastruktur i de enkelte kommuner, som blanketterne skal integreres med.

I forhold til det konkrete eksempel med, at de eksisterende standarder for etablering af jobrotationsordninger og udbetaling af refusion udstilles som pdf-blanketter, er standarden begrænset af pdf’ens funktionalitetsmuligheder og A4-formatet. Overordnet set så er pdf-blanketten ikke anvendelig, når der er tale om store, længe-revarende jobrotationsaftaler. KL har ikke fundet det muligt at løse de store jobrotationsaftaler inden for pdf-blankettens rammer.

Derfor har KL lavet en blanket der:
1. Kan anvendes som blanket til de mindre jobrotationsaftaler, hvor der ofte er kort tid mellem ansøgning, bevilling og udbetaling, og derfor er det samlet i samme blanket, og
2. Udstiller forretningsviden om ansøgning, bevilling og anmodning om udbetaling, som en fælleskommunal standard.

KL har iværksat et projekt (LetBlanket), der bl.a. skal gøre KL’s blanketstandard mere digitalisérbar. I den sammenhæng kan de store jobrotationsaftaler formodentligt løses. Der er altså fra KL’s side allerede er i værksat et initiativ, der skal kunne løse dette.

For yderligere at styrke brugen af fælles standardblanketter, vil Erhvervs- og Vækstministeriet og KL forpligte sig til at gennemføre en indsats for at standardisere yderligere blanketter, der anvendes i kommunerne. Blanketterne vil blive udviklet i overensstemmelse med den fællesoffentlige designmanual for erhvervsrettede løsninger, hvormed der sikres brugervenlige løsninger og ensartethed i de erhvervsrettede løsninger, og i det omfang det vurderes at være hensigtsmæssigt i overensstemmelse med den fællesoffentlige udviklingsvejledning for god selvbetjening. I forbindelse med dette arbejde modtager KL og regeringen gerne yderligere input fra fx erhvervsorganisationerne om, på hvilke områder man særligt ser et behov for standardisering af blanketter.

 

Forslaget er implementeret i 2015.

KL har gjort meget for at imødekomme Virksomhedsforums forslag om yderligere standardisering og udvikling af kommunale blanketter, bl.a. samarbejder KL og STAR om en løsning i forhold til løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlæring. Løsningen skal integrere med NemRefusion. Der arbejdes med en implementeringsplan, der hedder ultimo primo 2017. Løsningen vil være frivillig for kommunerne at bruge som udgangspunkt, men ligesom med NemRefusion forventes det, at den senere bliver obligatorisk.

ERST har bidraget med den fællesoffentlige blanketmotor, som gør myndighederne i stand til at omdanne papirløsninger og gamle løsninger til mere tidssvarende digitale blanketter med fælles interaktionsdesign. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering at det kommunale selvstyre de facto forhindrer yderligere tiltag ift standardisering af kommunale blanketter.