Spring navigation over
Indhold start

Udbredelse af best practice eksempler i kommunerne

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der findes mange gode eksempler i kommunerne på erhvervsvenlige løsninger og service. Der er imidlertid et stort potentiale for større grad af udveksling af Best Practice mellem kommunerne, så gode eksempler udbredes og mindre gode elimineres.

Forslag

Regeringen / kommunerne bør arbejde aktivt for udbredelse af de gode eksempler på erhvervsrettede løsninger og service, så de implementeres på tværs af kommunerne.

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen og KL påtager sig en større rolle i en systematisk udbredelse af de mange gode eksempler på effektive og gode erhvervsrettede løsninger i kommunerne. Det kan fx ske via tværkommunale udvalg, som sætter fokus på best practice løsninger inden for afgrænsede sagsområder fx miljøgodkendelser, byggesagsbehandling, affaldshåndtering mv.

Yderligere

Som eksempler på best practice kan nævnes:

Maksimal svarfrist på 24 timer for kommunernes bekræftelse af virksomhedernes ansøgning og beskrivelse af næste skridt i sagsbehandlingen (Odense kommune).

Maksimal sagsbehandlingstid for miljø- og byggesager afhængig af sagens kompleksitet (Silkeborg kommune).

Key account medarbejdere, der fungerer som virksomhedens tovholder og sikrer fremdrift og koordination i virksomhedernes ansøgning til kommunen (Skive kommune).

Track-and-trace system, der giver virksomhederne mulighed for at følge fremdriften i den kommunale sagsbehandling elektronisk (Københavns kommune).

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen og KL lægger vægt på at understøtte videndeling og information imellem kommunerne og på den måde udbrede de gode løsninger, som de enkelte kommuner udvikler til andre kommuner med henblik på opnå mest mulig effekt angående fx administrative forenklinger.

Derfor har regeringen og KL etableret en arbejdsgruppe om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme, der har samlet en række eksempler på god praksis bl.a. inden for etablering af én indgang for virksomhederne til kommunen, vejledning af virksomheder, opstilling af servicemål og mål for sagsbehandlingstid, brugerundersøgelser, kompetenceniveau hos erhvervsmedarbejdere, tværkommunalt samarbejde om erhvervsservice og flere andre centrale emner. Eksemplerne er samlet i en rapport, som formidles til kommunerne og øvrige interessenter af KL.

Regeringen og KL vil i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2016 følge op på anvendelsen af bedste praksis og i den forbindelse tage stilling til eventuelle yderligere initiativer.

Forslaget er implementeret i 2015

Status er udarbejdet i samarbejde med KL.

Arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme samlede en række eksempler på god praksis bl.a. inden for etablering af én indgang for virksomhederne til kommunen, vejledning af virksomheder, opstilling af servicemål og mål for sagsbehandlingstid, brugerundersøgelser, kompetenceniveau hos erhvervsmedarbejdere, tværkommunalt samarbejde om erhvervsservice og flere andre centrale emner.

Regeringen og KL vil gøre status på initiativerne om kommunal erhvervsfremme i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016. Med henblik herpå har KL derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne primo 2015, hvor der blandt andet er spurgt ind til kommunernes anvendelse af best practice og inspiration fra andre kommuner.

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at alle kommuner havde opstillet servicemål i forbindelse med sagsbehandlingstider. Størstedelen af kommunerne havde også opstillet servicemål for besvarelser af virksomhedshenvendelser til kommunen, virksomhedsbesøg og løbende dialog med virksomhederne.

Kommunerne arbejder i stigende grad tværkommunalt med henblik på at optimere ressourcerne. KL har i august 2015 fulgt anbefalingerne fra arbejdsgruppen op med et inspirationskatalog til kommunerne Kommunale Veje til Vækst i et Danmark i forandring, som indeholder en lang række eksempler på gode erhvervsrettede løsninger og services, som implementeres på tværs af kommunerne - også i danske yderområder, som har få men stærke styrkepositioner, som de udnytter i samarbejde med andre kommuner fx i regi af business regions.

KL’s spørgeskemaundersøgelse viste i maj 2015, at over 60 procent af kommunerne trækker på viden og inspiration fra andre kommuner i forbindelse med den lokale tilrettelæggelse af den erhvervsrettede indsats.

KL arbejder i samarbejde med de respektive business regions i Danmark at understøtte kommunerne i at optimere ressourcerne på de erhvervsrettede løsninger i kommunerne.