Spring navigation over
Indhold start

Forenklede sagsgange i forbindelse med anti-dumping og anti-subsidieundersøgelser

Dato25.02.2014
Nummer301

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

EU Kommissionen gennemfører løbende undersøgelser af, om producenter fra tredjelande dumper varer på det europæiske marked, eller om tredjelande yder ulovlige subsidier til deres virksomheder, så disse bliver i stand til at producere og sælge varer under markedsprisen. Når EU igangsætter denne type undersøgelser har europæiske virksomheder, der producerer, anvender eller importerer disse varer, mulighed for at deltage i undersøgelsen. Herved kan virksomhederne være med til at kvalificere EU Kommissionens beslutning om, hvorvidt der skal indføres en straftold, eller om en sådan straftold i givet fald vil være i strid med europæisk erhvervslivs interesser.

Forudsætningen for at virksomhederne kan deltage i undersøgelserne er, at de i rette tid giver sig til kende overfor EU Kommissionen. For store virksomheder, der følger med i meddelelser fra EU Kommissionen, vil dette typisk ikke skabe problemer, men de mange mindre og mellemstore virksomheder bliver typisk ikke egenhændigt opmærksomme på, at undersøgelser med relevans for dem er i gang.

Erhvervsstyrelsen (som har en koordinerende rolle i forhold til denne typer af undersøgelser i Danmark) gør typisk relevante erhvervsorganisationer opmærksomme på, at en undersøgelse er undervejs, så de kan gøre deres medlemmer bekendte hermed. Hvorvidt berørte virksomheder bliver kontaktet forudsætter således, at de er medlem af en erhvervsorganisation og at erhvervsorganisationerne har et tilstrækkeligt indgående kendskab til, hvilke produkter deres medlemmer producerer, anvender eller importerer fra tredjelande.

Der er ofte tale om meget specifikke undersøgelser, f.eks. på import af stålskruer af en bestemt beskaffenhed fra Kina, hvorfor det ofte kan være vanskeligt at have fuldt overblik over, hvilke virksomheder der specifikt anvender sådanne produkter. I praksis vil der derfor ofte være berørte virksomheder, som ikke i tide bliver gjort opmærksomme på muligheden for at deltage i undersøgelserne.

Danske virksomheders interesser i anti-dumping og anti-subsidie-undersøgelser bliver derfor ikke varetaget så godt, som de kunne.

Berørte virksomheder

Alle typer af produktionsvirksomheder kan potentielt blive berørt af en anti-dumping eller en anti-subsidieundersøgelse, enten fordi de selv producerer det, fordi de importerer det, eller fordi de anvender pågældende produkt i deres egen produktion.

Forslag

Da der ofte er tale om undersøgelser af meget specifikke produkter, der er afgrænset ved toldkoder (HS-koder), har Danmarks Statistik i mange tilfælde allerede meget præcise oplysninger om, hvilke virksomheder der producerer, anvender eller importerer de varer, som er omfattet af en igangværende undersøgelse.

I dag har Danmarks Statistik af hensyn til virksomhedernes krav på anonymitet ikke mulighed for at udlevere disse oplysninger, så enten Erhvervsstyrelsen eller erhvervsorganisationerne kunne kontakte virksomhederne.

Det burde imidlertid være muligt for Danmarks Statistik - på foranledning af Erhvervsstyrelsen - at skrive direkte ud til virksomhederne og gøre dem opmærksomme på en igangværende undersøgelse og opfordre virksomhederne til at kontakte enten Erhvervsstyrelsen eller deres erhvervsorganisation for at få yderligere oplysninger om sagen.

På den måde sikres virksomhedernes anonymitet samtidig med, at en så stor del af de potentielt berørte virksomheder gives mulighed for at deltage i undersøgelsen. Herved fremmes dansk erhvervslivs interesser i forhold til EU’s anti-dumping og anti-subsidie undersøgelser. Samtidig lettes både Erhvervsstyrelsens og erhvervsorganisationernes meget betydelige arbejde med at identificere relevante virksomheder.

Danmarks Statistik vil få en smule ekstra arbejde i forbindelse med at skulle udtrække oplysningerne og informere virksomhederne om, at de potentielt kan blive berørt af en undersøgelse. Informationsmaterialet kan dog udarbejdes af Erhvervsstyrelsen, så Danmarks Statistik vil kun få en meget begrænset arbejdsopgave.

De berørte virksomhederne vil få lettet deres sagsgange betragteligt, da det dels hurtigt vil blive informeret om, at de kan være berørte af en undersøgelse, dels får mulighed for rettidigt at melde sig som interesseret part i en undersøgelse.

Yderligere oplysninger

Det vurderes, at den foreslåede ændring ikke kræver lovændring, men alene kræver ændrede sagsgange.

Forvaltningsloven tillader ikke, at forslaget gennemføres ved, at Danmarks Statistik kontakter berørte virksomheder med information om igangværende antidumping- og antisubsidie-undersøgelser.

SKAT er dog - som toldopkrævningsmyndighed - i besiddelse af informationer, der muliggør, at forslaget kan gennemføres.

SKAT kan nemlig medvirke til at identificere danske virksomheder, der importerer de undersøgte varer. SKAT har dog ikke informationer om hvilke virksomheder, der producerer og anvender disse varer.

Der er ikke noget til hinder for, at SKAT udleverer informationerne til Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig myndighed for håndtering af EU Kommissionens antidumping- og antisubsidie-undersøgelser.

Forslaget er derfor allerede blevet gennemført ved, at SKAT på konkret anmodning fra Erhvervsstyrelsen udleverer de relevante informationer. Erhvervsstyrelsen kan derefter tage direkte kontakt til relevante danske virksomheder med information om igangværende undersøgelser.

På den måde forbedres danske importørers muligheder for at varetage deres interesser overfor EU Kommissionen i specifikke antidumping- og antisubsidie-undersøgelser.

Forslaget er implementeret i 2015.

Som det fremgår af svaret til Virksomhedsforum er forslaget implementeret men i en lidt anden form end foreslået. Konkret ved at relevante informationer, så vidt det lader sig gøre, indhentes fra SKAT.

Europa-Kommissionen offentliggør altid sine beslutninger om at indlede nye undersøgelser af andre landes mulige prisdumping og/eller brug af eksport-fremmende subsidiering, der kan forvolde skade på EU-industrier.

Erhvervsstyrelsen vurderer med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistiks statistikbank, om undersøgelserne kan være forbundet med væsentlige danske erhvervsinteresser. Når det er tilfældet, tages der kontakt til SKAT, der med udgangspunkt i de oplyste varekoder hjælper med at identificere relevante danske importører.

Erhvervsstyrelsen tager herefter kontakt til de importører, der importerer den pågældende vare i et væsentligt omfang.

Importørerne informeres bl.a. om deres muligheder for at gå aktivt ind i sagerne og/eller modtage løbende information fra Erhvervsstyrelsen om sagernes fremdrift og afgørelser.

Sideløbende med indsatsen tages der kontakt til danske brancheorganisationer med henblik på at identificere evt. danske producenter og ikke-importerende brugere af den pågældende vare.

Kommissionen antidumping- og antisubsidieundersøgelser gennemføres i vid udstrækning med udgangspunkt i fortrolige virksomhedsdata fra interessenter der melder sig aktivt til undersøgelserne. Muligheden for at levere relevante informationer og præge undersøgelserne er derfor i vid udstrækning betinget af, at man som interessent giver sig til kende overfor Kommissionen med ønske om aktiv deltagelse.

Fristerne for interessenternes tilmelding er relativt kort (typisk 15 dage fra offentliggørelsen i EU-tidende). Derfor bliver mange virksomheder i udgangspunktet først klar over eksistensen af undersøgelserne, når fristen for tilmelding er overskredet.

Indsatsen fra Erhvervsstyrelsen i samarbejde med SKAT medvirker derfor til at virksomhederne får bedre muligheder for at engagere sig mens tid er ved at modtage rettidig information fra Erhvervsstyrelsen og derved kunne spille en aktiv rolle. Endvidere giver indsatsen virksomhederne forbedrede muligheder for at lette deres sagsgange ved at modtage løbende information fra Erhvervsstyrelsen om sagernes fremdrift og afgørelser.