Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk

Dato25.02.2014
Nummer276

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danske virksomheder opererer i stigende grad i en international kontekst, med internationale samarbejdspartnere, investorer, ledere og medarbejdere.

Som følge af denne udvikling har lovgiver inden for de seneste år gjort det muligt for danske kapitalselskaber at afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlinger på engelsk, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Folketinget har endvidere netop gjort det muligt at udarbejde årsrapporter på engelsk (kræver vedtagelse med simpelt flertal på generalforsamlingen, og beslutningen herom skal optages i vedtægterne).

Disse ændringer har smidiggjort den danske lovgivning og lettet byrderne for de internationalt orienterede danske selskaber.

Danske børsnoterede virksomheder er dog fortsat pålagt at udarbejde børsmeddelelser på dansk, jf. § 7 i Bekendtgørelse 1442 af 13. december 2013 om udstederesoplysningsforpligtelser, selvom disse virksomheder og deres interessenter ofte har et tilsvarende lille behov for oplysninger på andre sprog end engelsk.

Der synes ikke at være grundlag for at opretholde dette sprogkrav ud fra et hensyn til investorernes beskyttelse, idet hensynet til investorbeskyttelse generelt ikke er større, end det er med hensyn til årsrapporter.

Børsnoterede virksomheder med en stor gruppe danske investorer, der fortsat ønsker danske børsmeddelelser, vil have en egeninteresse i fortsat også at affatte børsmeddelelser på dansk, hvorimod børsnoterede virksomheder med få investorer, der fortsat ønsker børsmeddelelser på dansk, oplever sprogkravet som en unødvendig administrativ byrde.

Berørte virksomheder

Danske børsnoterede virksomheder.

Forslag

Ændre § 7 i Bek. nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederesoplysningsforpligtelser således at børsnoterede virksomheder kan vælge at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk.

Beslutning herom bør kunne vedtages med simpelt flertal på generalforsamlingen, og skal optages i virksomhedens vedtægter, således at der er transparens for investorerne.

Regeringen gennemfører forslaget.

Forslaget ligger i forlængelse af de eksisterende muligheder for, at danske kapitalselskaber kan afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlinger på engelsk, ligesom det også er muliggjort at udarbejde årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, udelukkende på engelsk.

Regeringen er derfor enig med Virksomhedsforum i, at det skal være muligt at udarbejde børsmeddelelser udelukkede på engelsk, hvilket også er muligt i de øvrige skandinaviske lande og Holland. I Holland kan virksomheder frit vælge, om meddelelserne gives på enten hollandsk eller engelsk. I Sverige og Norge skal meddelelser som udgangspunkt være på hhv. svensk og norsk, dog med mulighed for dispensation til at offentliggøre på engelsk. I Sverige er der siden 2007 søgt og givet 15 dispensationer, mens der i Norge er givet dispensation til cirka 170 noterede virksomheder siden 2008. I Finland må meddelelser gives på finsk eller svensk.

Det er afgørende for regeringen, at der forsat er en god investorbeskyttelse. Derfor stilles der krav om at en virksomheds beslutning om at udgive børsmeddelelser på engelsk skal godkendes på en generalforsamling, enten ved simpelt flertal eller 2/3 flertal. På den måde sikres der opbakning fra et flertal i investorkredsen til, at væsentlig information gives på engelsk. Denne mulighed vil være i tråd med muligheden for at udarbejde årsrapporter på engelsk, som netop kræver godkendelse fra et flertal af aktionærerne på generalforsamling.

Der er regeringens holdning, at danske børsnoterede virksomheder forventes at have en egeninteresse i, at potentielle investorer har adgang til virksomhedens børsmeddelelser og dermed vil udarbejde børsmeddelelser på et sprog, der tilgodeser dette. Samtidig må investorer i høj grad forventes enten at forstå engelsk eller alternativt har mange muligheder for at få oversat evt. relevante børsmeddelelser, de finder vanskeligt tilgængelige på engelsk.

Forslaget gennemføres ved ændring af § 7 i Bek. nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederesoplysningsforpligtelser. Det forventes, at ændringen kan indføres primo 2015. Ændringen vil senest blive gennemført sammen med gennemførelsen af direktiv 2013750/EU.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er gennemført via den nye bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser (bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015). Sprogkravene for en udsteder fremgår af § 7, og af § 7, stk. 4, fremgår muligheden for fremadrettet alene at lave selskabsmeddelelser på engelsk. Forinden en udsteder kan nøjes med dette, skal det være godkendt af en generalforsamling.

Det er ikke muligt uden et større registreringsarbejde at måle effekten af initiativet.

Det forventes, at forslaget vil reducere omkostningerne forbundet med børsmeddelelser for de børsnoterede virksomheder, der benytter sig af muligheden for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk.