Spring navigation over
Indhold start

En generel lovreform på miljøområdet

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Miljøreguleringens kompleksitet og omfang med en uhensigtsmæssig myndighedsstruktur og brede hjemler og heraf følgende usikkerheder, medfører, at miljøreguleringen, som den kendes i dag, ikke kan ”repareres” gennem enkeltstående tiltag.

Den nuværende miljøregulering bygger på principper fra den første miljøbeskyttelseslov fra 1974. Efterhånden er reguleringen knopskudt til en jungle af utidssvarende regler, tung administration og lange sagsbehandlingstider. I 2012 var der på natur- og miljøområdet 54 love, 518 bekendtgørelser og 285 cirkulærer. Natur- og Landbrugskommissionen har påpeget, at der næppe er én person i Danmark, der har det samlede overblik over lovområdet. Det indebærer uigennemsigtighed for erhvervslivet, og det medfører lange sagsbehandlingstider hos myndighederne.

Miljøministeren har iværksat en gennemgang af miljølovgivningen. Det er centralt, at denne gennemgang fører til et konkret og ambitiøst resultat.

Forslag

Det er ikke simpelt at sikre en ny og mere klar miljøregulering. Der skal derfor som første skridt udarbejdes en ”masterplan” for, hvordan fremtidens miljølovgivning kan indrettes så hensynene med reguleringen opnås mest effektivt og uden unødvendige omkostninger for erhvervslivet.

En masterplan for en lovreform bør sikre en sammentænkt overskuelig lovgivning, som i højere grad sikrer både miljøbeskyttelsen, myndighedernes effektive administration, og virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Dette skal følges op af en konkret implementering af en ny miljøregulering over en kortere årrække og udarbejdelse af retningslinjer og forpligtigende kommunalt samarbejde samt evt. et centralt koordinerende organ, der skal sikre en mere ensartet servicehåndtering hos myndighederne.

Forslaget gennemføres delvist.

Forslaget indeholder tre elementer 1) en ”masterplan” for en overskuelig lovgivning, 2) opfølgning over en kortere årrække med konkret implementeringsplan, og 3) retningslinjer og forpligtende kommunalt samarbejde m.v.

Ad 1)

Miljøministeriet deler Virksomhedsforums opfattelse af behovet for en overskuelig miljølovgivning. Derfor har Miljøministeriet i efteråret 2013 igangsat et arbejde, hvor en særlig arbejdsgruppe skal komme med et bud på en fremtidig struktur for natur- og miljølovgivningen (et lovkompas).

Lovkompasset skal vise, hvordan natur- og miljølovgivningen kan struktureres, hvis den skulle bygges op fra grunden. Ambitionen er at skabe en enklere, klarere og mere sammenhængende lovstruktur. Lovstrukturmodellen vil ikke indeholde færdigt udarbejdede lovforslag, men vil kunne være retningsgivende for strukturen for (og prioriteringen af) de konkrete lovinitiativer, der efterfølgende igangsættes.

Arbejdet afgrænses til Miljøministeriets egen lovgivning, og stillingtagen til natur- og miljøbeskyttelsesniveauet, dvs. det indholdsmæssige, indgår ikke i arbejdet, der er begrænset til lovgivningens struktur.

Arbejdet med lovstrukturmodellen sker under inddragelse af alle relevante interessenter og et eksternt panel med særlig miljø- og forvaltningsretlig ekspertise.

Ad 2 og 3)

Det er tanken, at der, i tilknytning til præsentationen af den endelige lovstrukturmodel, vil blive udarbejdet en opfølgningsstrategi (implementeringsplanlægning), hvis nærmere indhold vil blive fastsat på dette tidspunkt. Forpligtende kommunalt samarbejde forventes ikke at indgå i selve opfølgningsstrategien, men kan tages op i forbindelse med konkrete lovinitiativer.

Planen er, at miljøministeren fremlægger et forslag til en lovstrukturmodel på en konference om fremtidens natur- og miljølovgivning i foråret 2015 efterfulgt af en offentlighedsfase. Efter offentlighedsfasen færdiggøres forslaget med henblik på ministerens præsentation af en endelig lovstrukturmodel.

Forslaget er implementeret i 2018

Miljø- og Fødevareministeriet præsenterede i december 2017 et forslag til en mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur på ministeriets område (lovkompasset).

Implementeringen af lovkompasset er igangsat med flere lovforslag i folketingssamlingen 2018/19, herunder den vedtagne ophævelse af 13 forældede love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder og forslaget til en ny dyrevelfærdslov, der vil samle 11 love på dyrevelfærdsområdet.

Miljø- og fødevareministeren har i december 2018 skrevet til en række erhvervs- og interesseorganisationer og bedt om deres input til de næste skridt i implementeringen af lovkompasset.