Spring navigation over
Indhold start

Vejledning angående nanoregister og opstilling af tilhørende produktlister

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Danmarks nye nanoregister (bekendtgørelse om register over blandinger og varer) er vedtaget af et enigt folketing og træder i kraft i februar 2014. Bekendtgørelsen betyder, at danske virksomheder skal registrere produkter, hvis de indeholder nanopartikler.

For myndigheder og Miljøstyrelsen betyder reglerne, at de skal vejlede virksomhederne til at forstå og håndtere reglerne og dermed hjælpe virksomhederne, så de bliver i stand til at udpege de produkter, hvor der skal indhentes nanoinformation hos producenten. Miljøstyrelsen skal herefter hjælpe producenten til at fremskaffe informationen i en form, der tilfredstiller det danske register.

Det nye register vil betyde meget administrativt arbejde for virksomheder og Miljøstyrelsen. Hovedparten af de produkter, som kan indeholde nano, fremstilles uden for Europa, og producenterne har ikke kendskab til den EU definition for nano, man skal give oplysning om, og man kender ikke til de danske regler. Om 3 år når registeret skal vurdere i hvilket omfang, der anvendes nano i Danmark, vil man sandsynligvis stå med en ringe datakvalitet.

Der vil derfor blive brug for, at virksomheder og Miljøstyrelsen investerer mange administrative ressourcer for at håndhæve reglerne. Især er det uvist, hvor store administrative ressourcer Miljøstyrelsen må investere for at kontrollere, om virksomheder registrerer nanoindhold.

Miljøstyrelsen arbejder på at lave en vejledning og en Help-disk. Men om der kommer en engelsk Help-disk og en engelsk indgang til Virk.dk, hvor man skal foretage registreringen er uvist.

Berørte virksomheder

Både Miljøstyrelsen og virksomheder vil blive nødt til at investere i store administrative ressourcer.

Forslag

Miljøstyrelsen bør opstille klare produktlister, der udpeger produkttyper, som i overvejende grad kan indeholde nanomaterialer. Denne liste skal supplere den kommende vejledning.

Miljøstyrelsen skal opstille klare retningslinjer, som kan beskrive, hvornår man kan få dispensation for en registrering evt. ved at man godkender et udfyldt bilag fra en producent som et tilstrækkeligt dokumentationsmateriale for dispensationen. Bekendtgørelsen åbner mulighed for dispensation.

Med en produktliste og klare retningslinjer kan virksomheder og især Miljøstyrelsen spare store administrative ressourcer i forbindelse med vejledningen til virksomheder og producenter uden at forringe opfyldelsen af registerets formål og datakvaliteten.

Regeringen er enig med Virksomhedsforum i problemstillingen. Forslaget er derfor allerede ved at blive gennemført i forbindelse med udarbejdelse af vejledning om indberetning til nanoregistret.

Vejledningen vil indeholde både en liste over typiske nanoprodukttyper, der skal indberettes, så producenter og importører umiddelbart kan se, om der er produkter i deres sortiment, de skal være opmærksomme på mht. indberetning. Endvidere vil vejledningen indeholde en lang række helt konkrete produkteksempler til illustration og hjælp. F.eks. ”vinduer med selvrensende effekt” - og hvilke spørgsmål skal producenten helt konkret stille sig selv i vurderingen af om vinduerne er indberetningspligtige.

Vejledningen vil indeholde klare retningslinjer for, hvornår en producent eller importør kan undlade at indberette oplysninger til registeret. Ligeledes vil det blive klart beskrevet, hvordan de skal dokumentere, at den manglende indberetning skyldes, at oplysningerne ikke kan fremskaffes/fremskaffelse vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger.

Dokumentationskravet er en del af dispensationsmuligheden i bekendtgørelsen.

Til opklaring skal Miljøstyrelsen afslutningsvist bemærke, at der kun er tale om indberetning af produkter, der frigiver nanomaterialer/hvor nanomaterialet er årsag til frigivelse af farlige stoffer.

Vejledningen vil blive udgivet både i en dansk og en engelsk version. Indberetningssystemet på virk.dk vil desuden også både være på dansk og på engelsk. Vejledningen vil blive suppleret med en Help Desk til besvarelse af konkrete spørgsmål om indberetning.

Vejledningen udgives samtidig med udstedelsen af bekendtgørelsen. Udstedelsen af bekendtgørelsen forventes at ske juni 2014 som følge af EU-Kommissionens udførlige udtalelse i forbindelse med notifikationen af bekendtgørelsen. Ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen udskydes derfor tilsvarende til juni 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Vejledningen er offentliggjort juni 2014 i forbindelse med bekendtgørelsens udstedelse og oversat til engelsk. Vejledningen indeholder de elementer, der fremgår af svaret til virksomhedsforum, herunder en produktliste og konkrete eksempler.

Indberetningssystemet er oprettet på virk.dk på dansk og engelsk. Her er vejledningen også tilgængelig.

Helpdesken er oprettet og besvarer de konkrete spørgsmål, den modtager indenfor 7 dage som hovedregel. Helpdesken udarbejder og offentliggør også løbende svar på mere generelle spørgsmål om registreringspligtige produkter.