Spring navigation over
Indhold start

Større fleksibilitet ved udnyttelse af produktionstilladelser

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mangel på råvaregrundlag er en af de største barrierer for vækst i fødevareindustrien. Råvaregrundlaget bliver i dag begrænset ved såkaldte kontinuitetsbrud i forbindelse med produktionstilladelser udstedt i medfør af husdyrgodkendelsesloven.

Såfremt et husdyrbrug i en periode på 3 på hinanden følgende år har et lavere produktionsomfang, end hvad husdyrbruget har tilladelse til i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kaldes det kontinuitetsbrud. Ved kontinuitetsbrud mister husdyrbruget den del af produktionstilladelsen, som ikke har været udnyttet. Dette følger af lovens § 33, stk. 3, som siger, at såfremt en tilladelse/godkendelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen/godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Dermed er husdyrbrug ringere stillet i forbindelse med kontinuitetsbrud end andre godkendelsespligtige virksomheder. Andre virksomheder er underlagt reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 78a, hvor det er tilstrækkeligt, at godkendelsen udnyttes i et eller andet omfang i 3 på hinanden følgende år, for at den kan opretholdes i sin fulde udstrækning.

Desværre har der udbredt sig en praksis i mange kommuner, hvor ordet ”delvis” fortolkes meget snævert. Eksempelvis har en række landmænd ved et tilsyn oplevet, at kommunen foretager en delvis nedskrivning af deres produktionsret, selvom afvigelsen er mindre end 5-7 % i forhold til maksimal tilladt produktion. Eftersom der er strenge sanktioner ved overskridelser af produktionstilladelser, vil det ofte være nødvendigt at producere lidt under 100 %, da den endelige produktionsmængde ikke kendes fuldstændigt på forhånd.

Det er vores opfattelse, at der har etableret sig en praksis, hvor reglen overadministreres i kommunerne, hvor selv få procents underopfyldelse af produktionsomfanget fører til at der bliver reduceret i det tilladte/godkendte produktionsomfang.

Det fremgår af kommentarerne til husdyrgodkendelsesloven, at hensigten med reglen er, at alene større fravigelser eller ophør af udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse skal udløse, at tilladelsen eller godkendelsen bortfalder for hele eller den uudnyttede dels vedkommende. Det fremgår tillige af kommentarerne til loven, at det ikke er hensigten med reglen, at den skal omfatte fravigelser, der kan henføres til naturlige produktionsudsving.

Bortfaldet af produktionstilladelsen indebærer, at den erhvervsdrivende skal gentage sin ansøgning om produktionstilladelse (selvom gyldigheden af den oprindelige tilladelse ikke er udløbet), manglende fleksibilitet i produktionen og mindsket råvaregrundlag til fødevareindustrien.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder og alle husdyrbrug.

Forslag

Husdyrbrug skal ligestilles med andre virksomheder, som har tilladelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 78a. Dvs. at der blot skal være produktion i et eller andet omfang for at produktionstilladelsen anses for at være udnyttet og dermed opretholdt i fuldt omfang.

På kort sigt bør det i Miljøstyrelsens vejledning til kommunerne om reglerne præciseres, hvad der skal forstås ved lovkommentarernes omtale af ”større fravigelser” og ”naturlige produktionsudsving”. F.eks. kan der i vejledningen anføres en procentsats, som skal være overskredet, før der kan være tale om større fravigelser, som kan udløse kontinuitetsbrud. I givet fald foreslås det, at en sådan procentsats ikke sættes lavere end 25.

Yderligere oplysninger

Relevante myndigheder: Miljøstyrelsen er regeludstedende myndighed og kommunerne er godkendelsesmyndighed i sager om fortolkning af husdyrgodkendelsesloven. De relevante regler findes i husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3 og bemærkningerne hertil samt i Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres i betydelig grad.

Forslaget vedrører reglen om delvis bortfald af en produktionstilladelse eller godkendelse for den del af produktionen, der ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, dvs. et såkaldt kontinuitetsbrud. Reglen fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3.

Virksomhedsforum foreslår, at der fastlægges en procentsats for fravigelsen, som skal være over 25 %. Samtidig foreslår Virksomhedsforum, at husdyrbrug skal ligestilles med andre virksomheder, som har tilladelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 78a. Dvs. at der blot skal være produktion i et eller andet omfang, for at produktionstilladelsen anses for at være udnyttet og dermed opretholdt i fuldt omfang. Dette er efter Miljøstyrelsens vurdering ikke en fuldt dækkende gengivelse af retsstillingen efter miljøbeskyttelsesloven. Produktionsrettens omfang kan også reduceres for andre virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven. Det sker via et påbud i forbindelse med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, hvilket fremgår af lovens forarbejder.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttede med Fødevare- og Landbrugspakken af 22. december 2015, at der skal udarbejdes en ny husdyrregulering, som skal træde i kraft i sommeren 2017. Lovforslaget er vedtaget og trådte i kraft 1. august 2017.

Det fremgår af aftalens punkt 2.8, Ny husdyrregulering, at der fremadrettet skal reguleres på baggrund af det tilladte maksimale produktionsareal (stipladser). Dette vil gøre godkendelserne mere fleksible for producenten og bl.a. betyde, at ændring i antal producerede dyr eller forskydning af vægtintervaller, ikke vil medføre et krav om fornyet miljøgodkendelse eller forårsage kontinuitetsbrud, så længe det godkendte produktionsareal fortsat indgår i produktionen. Produktionsarealer, der tages helt ud af produktion i en længere periode, vil dog også i en ny husdyrregulering, være omfattet af regler om kontinuitetsbrud.

Forslaget er implementeret i 2017.

Forslaget vedrører reglen om delvis bortfald af en produktionstilladelse eller godkendelse for den del af produktionen, der ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, dvs. et såkaldt kontinuitetsbrud.

Virksomhedsforum foreslår, at der fastlægges en procentsats for fravigelsen, som skal være over 25 %. Samtidig foreslår Virksomhedsforum, at husdyrbrug skal ligestilles med andre virksomheder, som har tilladelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 78a. Dvs. at der blot skal være produktion i et eller andet omfang, for at produktionstilladelsen anses for at være udnyttet og dermed opretholdt i fuldt omfang. Dette er efter Miljøstyrelsens vurdering ikke en fuldt dækkende gengivelse af retsstillingen efter miljøbeskyttelsesloven. Produktionsrettens omfang kan også reduceres for andre virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven. Det sker via et påbud i forbindelse med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, hvilket fremgår af lovens forarbejder.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttede med Fødevare- og Landbrugspakken af 22. december 2015, at der skal udarbejdes en ny husdyrregulering, som skulle træde i kraft i sommeren 2017. Lovforslaget er vedtaget og trådte i kraft 1. august 2017.

Det fremgår af aftalens punkt 2.8, Ny husdyrregulering, at der fremadrettet skal reguleres på baggrund af det tilladte maksimale produktionsareal (stipladser). Dette vil gøre godkendelserne mere fleksible for producenten og bl.a. betyde, at ændring i antal producerede dyr eller forskydning af vægtintervaller, ikke vil medføre et krav om fornyet miljøgodkendelse eller forårsage kontinuitetsbrud, så længe det godkendte produktionsareal fortsat indgår i produktionen. Produktionsarealer, der tages helt ud af produktion i en længere periode, vil dog også i en ny husdyrregulering, være omfattet af regler om kontinuitetsbrud.

Forslaget er imødekommet i betydelig grad med ændringerne i husdyrreguleringen pr. 1. august 2017, fordi der nu skal meget større udsving til i husdyrproduktionen end tidligere, før der sker et delvist bortfald af produktionsretten – hvilket stemmer godt overens med reglerne på industriområdet. Men forslaget om, at der blot skal være produktion i et eller andet omfang for at opretholde produktionsretten er ikke imødekommet, for det ville være for vidtgående (f.eks. ville det måske kunne betyde at en produktionsret til et meget stort dyrehold ville kunne bevares ved blot at have et enkelt dyr gående). Derfor kan forslaget ikke gennemføres fuldt ud, men alene i betydelig grad.