Spring navigation over
Indhold start

Bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne skal opleve en beskæftigelsesindsats, der understøtter fleksibilitet og mobilitet både fagligt og geografisk. Dermed understøttes virksomhedernes muligheder for at kunne rekruttere den ønskede arbejdskraft.

Virksomhederne skal opleve et beskæftigelsessystem, der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det er ikke tilfældet i tilstrækkelig grad i dag.

Forslag

Jobcentrene skal kende virksomhedernes behov for arbejdskraft bedre.

Derfor foreslår Virksomhedsforum, at jobcentrenes virksomhedskontakt udbygges.

Jobcentrene skal servicere virksomhederne om beskæftigelsesordningerne, men også kunne håndtere andre spørgsmål som fx sygedagpengespørgsmål mv.

Der skal være én indgang til kommunen. Virksomhedskontakten kan sikre at jobcentret får kendskab til de kvalifikationer, faglige som personlige, som virksomhederne efterspørger.

Dermed muliggøres et bedre og hurtigere match mellem den ledige og virksomheden, hvorved virksomhedens ressourceforbrug på samarbejdet med jobcentret mindskes.

Forslaget gennemføres.

Som et led i kontanthjælpsreformen er der pr. 1. januar 2014 indført et såkaldt service og paradoksberedskab, der styrker og systematiserer beskæftigelsessystemets service til virksomheder.

Alle jobcentre skal have et serviceberedskab for virksomheder, der skal hjælpe virksomhederne med fx at rekruttere arbejdskraft, fastholde sygemeldte og etablere virksomhedsrettede forløb. Beskæftigelsesregionerne sikrer koordinering af jobcentrenes serviceberedskab, så beskæftigelsesregionerne fremstår som én serviceleverandør for virksomheder, der samarbejder med flere jobcentre.

Paradoksberedskabet er forankret i de fire beskæftigelsesregioner. Alle regioner åbner en telefonisk hotline, som virksomhederne kan henvende sig til, hvis de oplever paradoksproblemer. Alle regioner overvåger udviklingen i forhold til udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft og iværksætter koordinerende initiativer med inddragelse af jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og virksomheder.

Mange jobcentre har desuden de seneste år opprioriteret virksomhedsindsatsen med tiltag som fx hotlines, virksomhedsteams, kontaktpersonsordninger, samarbejdsaftaler, differentierede servicepakker m.m.

Forslaget om bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet må endvidere forventes at blive et element, der indgår i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen.

Kontanthjælpsreformen, hvor service- og paradoksberedskabet indgår trådte i kraft d. 1. januar 2014.

Regeringen vil fremsætte et reformudspil forår/sommer 2014. Udspillet forventes at indeholde initiativer til fremme af bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet.

Forslaget er implementeret i 2014

Den 18. juni 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen med Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti.

Reformen indeholder tre forslag, der skal styrke virksomhedsservice i jobcentrene:

- Et nyt og styrket servicekoncept for virksomheder, der skal gøre det lettere for virksomheder at rekruttere ledige, informere og hjælpe virksomheder med uddannelses- og opkvalificeringsforløb og hjælpe til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. De tre servicespor understøttes af nye digitale løsninger.

- Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner, så jobcentre hurtigt følger op, når en virksomhed henvender sig med et konkret behov for arbejdskraft.

- Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder. Der op-rettes et kontaktpunkt for store og landsdækkende virksomheder, så de fremover får én indgang til beskæftigelsessystemet. Kontaktpunktet skal sikre, at virksomhedernes ønsker koordineres på tværs af jobcentre. Det nationale kontaktpunkt skal bygge videre på service- og paradoksberedskaberne, så virksomheder oplever én samlet indgang til beskæftigelsessystemet.

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 12. november 2014 forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., der udmønter de tre forslag. Lovforslaget blev vedtaget d. 18. december 2014 og trådte i kraft den 1. januar 2015. Dog oprettes det nationale kontaktpunkt den 1. juli 2015. Den digitale understøttelse implementeres trinvis. Første fase implementeres 1. juli 2015 og indeholder en forbedring af udsøgning i CV-bank og virksomheders indgang til jobbank.