Spring navigation over
Indhold start

Nøglemedarbejdere undtages for arbejdsfordeling

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Alle medarbejdere i en virksomhed, en del heraf eller en produktionsenhed skal være omfattet af en arbejdsfordeling.

Forslag

Det foreslås, at nøglemedarbejdere kan undtages fra at deltage i fordelingen.

Baggrund

I særlige tilfælde er der nøglemedarbejdere, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for, at produktionen kan afvikles. Ved fordelinger, hvor produktionen ikke lukkes helt ned, er det nødvendigt, at særlige nøglemedarbejdere er til stede på fuld tid.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget skønnes at have meget begrænset betydning for de offentlige udgifter.

Yderligere oplysninger

Det henstilles, at forslaget adresseres i regi af den dagpengekommission, som regeringen agter at nedsætte.

Forslaget gennemføres delvist.

Arbejdsfordelingsordningen administreres i dag af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, a-kasserne og de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesministeriet har som udgangspunkt ikke indflydelse på administrationen af ordningen, men fastsætter reglerne om supplerende dagpenge, der alene handler om, hvilke betingelser der som minimum skal være til stede for, at a-kassen kan udbetale supplerende dagpenge til sine medlemmer under en arbejdsfordeling.

Det fremgår af reglerne, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 om supplerende dagpenge, at retten til supplerende dagpenge er betinget af, at arbejdsfordelingen omfatter enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. Det Regionale Beskæftigelsesråd kan dog i særlige tilfælde godkende andre arbejdsfordelinger end disse, hvis parterne er enige om det, eller når en sådan ordning er aftalt ved kollektiv overenskomst.

Der er i reglerne om supplerende dagpenge ikke noget til hinder for, at nøglearbejdere kan undtages fra deltagelsen i en arbejdsfordeling, hvis Det Regionale Beskæftigelsesråd [Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, jf. lovforslag L 59 om forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som udmønter en del af beskæftigelsesreformen] har godkendt det. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil udstede en skrivelse om muligheden for dispensation fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Forslaget er implementeret i 2016.

De gældende regler indeholder en mulighed for, at Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i særlige tilfælde kan godkende en sådan arbejdsfordeling.

STAR har den 17. august 2016 udsendt en skrivelse om gældende regler, hvor af det fremgår, at arbejdsfordelingsordningen administreres af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, a-kasserne og De Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Beskæftigelsesministeriet fastsætter reglerne om supplerende dagpenge. I reglerne om supplerende dagpenge er der fastsat regler om, hvilke betingelser en arbejdsfordeling skal opfylde, for at a-kassen kan udbetale supplerende dagpenge til sine medlemmer under en arbejdsfordeling.

Det er blandt andet en betingelse, at arbejdsfordelingen skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. Dette krav anses også for opfyldt, selvom en eller flere ansatte deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd kan dog i særlige tilfælde godkende andre arbejdsfordelinger end disse, hvis parterne er enige om det, eller når en sådan ordning er aftalt ved kollektiv overenskomst.

Der er i reglerne om supplerende dagpenge således ikke noget til hinder for, at f.eks. nøglearbejdere kan undtages fra deltagelsen i en arbejdsfordeling, hvis parterne er enige eller ordningen er aftalt ved kollektiv overenskomst, og hvis Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har godkendt det. Det stilles krav om, at arbejdsfordelingen i øvrigt opfylder betingelserne i reglerne for ret til supplerende dagpenge.

En virksomhed, der ønsker at få godkendt en arbejdsfordeling, der ikke omfatter hele virksomheden, virksomhedsafdelingen eller produktionsenheden, skal sende en ansøgning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd senest 4 uger før, arbejdsfordelingen træder i kraft.