Spring navigation over
Indhold start

Beregningsperioden for dagpenge øges fra 3 til 12 måneder

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Forudsætning for, at der skal laves en ny dagpengeberegning, når et medlem melder sig ledigt, er, at der i de sidste 3 måneder forud for ledigheden er indberettet 320 timer til Indkomstregisteret. Pågældende skal altså have fået løn fra en arbejdsgiver i 320 timer i løbet af 3 måneder.

Har man fx arbejdet 4 uger på fuld tid, så vil det kun give 148 timer. Har man arbejdet 20 timer pr. uge i hele perioden, så vil det give 260 timer. I begge tilfælde skal der ikke laves en ny beregning.

Man skal have arbejdet mindst 25 timer i gennemsnit pr. uge i hele 3-måneders perioden.

Desuden kan et medlem vælge, om pågældende vil have foretaget en beregning, hvis pågældende i de 3 måneder har modtaget ydelser fra a-kassen. Har pågældende f.eks. fået supplerende dagpenge eller dagpenge i 2 uger ud af de 3 måneder, så er der valgfrihed i forhold til at få lavet en ny beregning af dagpengesatsen.

Forslag

Den arbejdsperiode, hvorefter man skal have og kan få foretaget en ny beregning i tilfælde af ledighed, bør øges fra de nuværende 3 måneder til 12 måneder. Derved får både virksomheder, lønmodtagere og a-kasser et reelt enklere regelsæt at forholde sig til, og virksomhedernes mulighed for at tilpasse produktion og beskæftigelse i takt med udsving i efterspørgslen øges.

Baggrund

Med forslaget sikrer man, at beskæftigelse af kortere varighed ikke giver lavere dagpengesats. Samtidig styrkes incitamentet til beskæftigelse over længere tid, og man undgår, at indvandrere fra lavindkomstlande hurtigt kan opnå høje danske dagpenge.

Forslaget har således også et potentiale i forhold til den aktuelle debat om at undgå, at personer fra lavindkomstlande modtager offentlige ydelser i stort omfang i f.eks. Danmark.

Der er stadig en reel risiko for at få lavere dagpenge efter at have arbejdet til en relativ lav løn i mindst 3 måneder, og a-kasserne og fagbevægelsen rådgiver på en måde, der gør at mange ledige afholder sig fra at tage arbejde i kortere tid og/eller til lavere lønninger sammenlignet med de sociale ydelser.

Regelsættet svækker dermed sandsynligheden for at job til lønninger under 130-140 kr. pr. time bliver besat. De senere års erfaringer viser, at job på dette lønniveau i stigende grad bliver besat af medarbejdere fra udlandet, samtidig med at danskere fortsætter med at modtage sociale ydelser.

Regelsættet er kompliceret, fordi der er indført en række nødvendige undtagelser fra hovedreglen. Det betyder dog, at både medarbejdere, virksomhed og a-kasser har svært ved at gennemskue den enkelte medarbejders dagpengeret, hvis vedkommende tager et job for en afgrænset periode.

Yderligere oplysninger

Det henstilles, at forslaget adresseres i regi af den dagpengekommission, som regeringen agter at nedsætte.

Forslaget gennemføres delvist.

Beregning af en dagpengesats ved ledighed skal ske, når der foreligger en periode af 12 ugers/3 måneders varighed (den seneste forud for ledigheden), hvor der er et antal løntimer svarende til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. En gennemsnitlig arbejdstid på over ca. 25 timer pr. uge i perioden udløser således en beregning uanset indtægtsgrundlaget.

Reglen skal sikre, at der ikke beregnes en meget lav sats på grund af få løntimer i beregningsperioden.

Virksomhedsforum for enklere regler har fremsat ønske om, at de nuværende 3 måneder for, hvornår der skal beregnes en ny dagpengesats, øges til 12 måneder, hvorfor det er foreslået, at muligheden for at øge perioden fra 3 til 12 måneder adresseres i regi af den kommende dagpengekommission.

Ministeriet har noteret sig forslaget og vil – når dagpengekommissionen er nedsat – overgive forslaget til kommissionen.

Regeringen vil orientere Virksomhedsforum, når dagpengekommissionen har afsluttet sit arbejde og forslaget dermed er behandlet.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum foreslår, at den arbejdsperiode, hvorefter man skal have og kan få foretaget en ny beregning i tilfælde af ledighed, bør øges fra 3 måneder til 12 måneder.

Forslaget er implementeret i reglerne fra 1. juli 2017, som følge af aftale om et tryggere dagpengesystem, som bygger på dagpengekommissionens anbefalinger. Dette er sket ved, at § 49, stk. 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er ændret (se § 1, nr. 10 i lov nr. 624 af 8. juni 2016)

Med forslaget sikrer man, at beskæftigelse af kortere varighed ikke har betydning for den aktuelle dagpengesats. Samtidig styrkes incitamentet til beskæftigelse over længere tid.

Forslaget betyder endvidere, at beregningsreglerne kan forenkles i stort omfang, og at det vil være muligt i højere grad at digitalisere og automatisere sagsbehandlingen ved at anvende indtægtsoplysninger m.v. fra indkomstregisteret.