Spring navigation over
Indhold start

Retningslinjer for håndhævelsespraksis på miljøområdet

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Kommunerne har fuld metodefrihed til at håndtere konkrete myndighedsopgaver og borgerrettede opgaver i relation til miljø, herunder udarbejdelse af kommuneplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner og vandforsyningsplaner.

Kommunerne håndterer disse opgaver inden for egne grænser meget forskelligt, herunder deres godkendelsespraksis og kontrol- og tilsynsforpligtigelser. Den forskellige håndtering kan skyldes manglende koordinering og manglende fælles beregningsgrundlag på udgiftssiden.

Dette medfører følgende problemstillinger, som ikke er udtømmende:

Kraftigt varierende udgifter kommunerne imellem, som sendes videre til virksomhederne. Eksempelvis svinger administrationsgebyret for at få tilladelse til at komme på kommunernes genbrugsplads uforklarligt med mange 100 pct. Det samme gælder betaling for indsamling af batterier.

Konkurrenceulighed og hermed fordele ved at ligge i en billig kommune.

Der køres relativt langt med affaldet for at aflevere det i en billig kommune.

Man etablerer sin virksomhed i en billig kommune og/eller i en som giver bedre service.

Ansøgning af transportgodkendelse i hver kommune i forbindelse med transport af farligt affald.

Forskellige godkendelsesprocedurer i forbindelse med etablering af privat genbrugsplads.

Forskellige vand- og spildevandspriser fra de kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger.

Sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som driver forretning i flere kommuner, oplever store uforklarlige forskelle i kvalitet og udgifter for samme service. Dette peger på ineffektivet og tab af konkurrenceevne. Det er mere svært for virksomheder at drive forretning i kommuner med høje udgifter.

Forslag

Der skal gennemføres central styring og fælles retningslinjer i alle landets kommuner, der kan sikre en mere ensartet håndtering af miljø- og affaldsreglerne. Retningslinjerne skal indeholde en beregningspraksis, som kan sikre en større sammenhæng mellem udførslen af serviceydelse og de faktiske omkostninger for kommunen.

Forslaget gennemføres delvist.

Miljøområdet er generelt reguleret via brede hjemler i hovedlovene og med en detaljeret udfoldelse af de konkrete regler i bekendtgørelser. Bekendtgørelserne suppleres ofte af vejledninger og vejledende udtalelser.

Netop på miljøområdet er der en betydelig frihed for kommunerne til at tilrettelægge de lokale løsninger mellem de nationale regler og de konkrete lokale fysiske forhold og lokalpolitiske prioriteter.

Der er fastsat centrale regler for at særligt økonomien håndteres efter ensartede principper. Som eksempel kan det fremhæves, at §§ 53-60 i affaldsbekendtgørelsen regulerer kommunernes fastsættelse og opkrævning af gebyrer. Der er også udstedt en række vejledende udtalelser om beregningen og opkrævningen af gebyrerne. Reglerne såvel som de vejledende udtalelser vedrører alene principper for hvilke omkostninger, der kan medregnes i gebyrerne. Der er ikke fastsat konkrete beløb i lovgivningen.

Et andet eksempel er større private genbrugspladser (anført som listepunkt K211 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen), hvor Miljøstyrelsen har udarbejdet "branchebilag" med standardvilkår og de præcise oplysninger, der kræves for genbrugspladser omfattet af listepunkt K211.

Der bliver løbende lavet evalueringer og tilpasninger både af strukturen på områderne og af de konkrete regler. Således er der lige lavet en evaluering af vandsektorloven bl.a. med fokus på priserne, som der nu skal følges op på, og der er allerede i den politiske aftale fra 2007 om organiseringen af affaldssektoren planlagt en evaluering af denne, også med særligt fokus på gebyrerne. Der er redegjort nærmere herfor i relation til genbrugspladserne under forslag 26.

I forbindelse med ressourcestrategien er der også planlagt en gennemgang af hele gebyrstrukturen på affaldsområdet, som der efterfølgende skal følges op på.

Endelig præciseres reglerne også løbende i forbindelse med, at myndighederne får henvendelser om konkrete uhensigtsmæssigheder.

Der bliver således både kigget grundigt på gebyrfastsættelsen på affaldsområdet i 2014 og strukturen inden for affaldssektoren, bl.a. med henblik på en mere ensartet håndtering og en mere ensartet gebyrstruktur. Der er dog ingen planer om at forlade princippet om, at kommunen er den lokale myndighed på området, og det er også op til kommunen at fastlægge det lokale serviceniveau. Der vil således ikke blive tale om ens gebyrer på tværs af kommunerne.

Der er tale om en løbende proces, hvor reglerne og vejledningerne hele tiden forbedres. Opfølgningerne på de større evalueringer afhænger af en behandling af områderne i Folketinget.

Forslaget er ikke implementeret

Der henvises til tidligere afgivne svar.

Desuden fremgår det af initiativ 10 i Strategi for cirkulær økonomi, at regeringen vil skabe en mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne for affald og genanvendte råvarer. Det vil bl.a. ske ved at undersøge, hvordan man kan samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed. Desuden vil affaldstilsynet blive målrettet de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved ikke at overholde affaldsreglerne er størst.

Status juli 2018

Virksomhedsforum angiver, at der i kommunerne er forskellige sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser.

I Aftale om kommunernes økonomi for 2015 (ØA 2015) mellem regeringen og KL er det aftalt at nedbringe sagsbehandlingstiderne for bl.a. miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug med en tredjedel i 2016. Dette følger af Aftale om en vækstpakke fra juni 2014, der blev indgået mellem den daværende regering og V, O, SF, EL og K. Det sikres ved fastsættelse af servicemål, hvor hver enkel sag så vidt muligt skal ligge indenfor servicemålene, der opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Servicemålene er for hhv. bilag 1-virksomheder og bilag 2-virksomheder 200 dage og 130 dage. For husdyrbrug er servicemålene for hhv. § 10, § 11, § 12 og § 16 sager 110 dage, 155 dage, 180 dage og 160 dage.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet offentliggjorde i 2016, Evalueringen af affaldssektoren. I medio 2016 kom regeringens forsyningsstrategi (Forsyning for fremtiden), hvor affaldsområdet også berøres. I sammenhæng med forsyningsstrategien analyserer Miljø- og Fødevareministeriet affaldstilsynet. Det analyseres, hvordan kommunernes affaldstilsyn kan styrkes og effektiviseres yderligere, fx ved at fokusere opgaverne, afrapportere om tilsynsaktiviteter og udvikle værktøjer til tilsynsmyndigheden. Analysen skal komme med forslag til organisering og konkrete værktøjer, som skal give en mere ensartet og effektiv håndhævelsespraksis på affaldsområdet. Effekten af dette vil være et bedre miljø samt en mere lige og gennemsigtig konkurrence på markedet. Analysen er endnu er i proces. I regi af regeringens anbefalinger for Advisory Board for cirkulær økonomi er det foreslået, at der arbejdes med at styrke affaldstilsynet. Som en del af regeringens opfølgning på advisory boardets anbefalinger vil regeringen se nærmere på dette, jf. forslag. 525.