Spring navigation over
Indhold start

Timeoverførselsreglerne bør afvikles

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Har en medarbejder haft beskæftigelse af større omfang end det, der svarer til normal overenskomstmæssig arbejdstid på det danske arbejdsmarked, overføres alle overskydende timer fra de forudgående 12 uger/3 måneder, før ledighedens indtræden.

Forslag

Ophæv regelsættet om timeoverførsel. Det vil indebære en forenkling for både virksomheder og lønmodtagere og lette virksomhedernes mulighed for at tilpasse produktion og beskæftigelse i takt med udsving i efterspørgslen.

Baggrund

Ledige kan være udelukket fra at modtage dagpenge i op til 5 uger, hvis de har haft overarbejde umiddelbart før ledighedens indtræden. Reglerne kan få medarbejdere til at afstå fra at ville påtage sig at arbejde i mere end 37 timer pr. uge, da det i tilfælde af ledighed vil udelukke de pågældende fra dagpenge.

De komplicerede regler for optælling af timer indebærer i dag, at virksomhederne ikke kan tilrettelægge produktionen fleksibelt.

Erfaringen i virksomheder er, at a-kasserne jævnligt fraråder medlemmer at tage overarbejde. Timeoverførselsreglerne svækker dermed fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger

Det henstilles, at forslaget adresseres i regi af den dagpengekommission, som regeringen agter at nedsætte.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum for enklere regler har fremsat ønske om, at reglerne om overskydende timer afskaffes af afbureaukratiseringsmæssige årsager, hvorfor det er foreslået, at muligheden for afskaffelse af reglerne om overskydende timer adresseres i regi af den kommende dagpengekommission.

Hensigten med reglerne om timeoverførsel/overskydende timer er at begrænse, at man efter en periode med meget overarbejde og en højere indtægt end normalt kan få udbetalt dagpenge fra den dag, man bliver arbejdsløs.

Ministeriet har noteret sig forslaget og vil – når dagpengekommissionen er nedsat – overgive forslaget til kommissionen.

Regeringen vil orientere Virksomhedsforum når dagpengekommissionen har afsluttet sit arbejde og forslaget dermed er behandlet.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum foreslår, at reglerne om overskydende timer afskaffes.

Forslaget er implementeret i reglerne fra 1. juli 2017, som følge af aftale om et tryggere dagpengesystem, som bygger på dagpengekommissionens anbefalinger. Dette er sket ved, at § 59, stk. 2, stk. 4, pkt. 2. pkt., og stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er ophævet. (se § 1, nr. 53 i lov nr. 624 af 8. juni 2016).

Forslaget vil medvirke til, at dagpengereglerne bliver mere gennemskuelige og lettere at forstå for den ledige og for arbejdsløshedskasserne, da overskydende timer ikke længere skal afspadseres før der kan udbetales dagpenge. Samtidig vil al beskæftigelse i en måned så have betydning for dagpengene i det nye månedsbaserede dagpengesystem.