Spring navigation over
Indhold start

Miljøgodkendelser - gennemskuelig anvendelse af reglerne

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Sagsbehandlingstiden på miljøområdet kan være langvarig, og til tider ændres regelsættet undervejs under sagsbehandlingsforløbet.

Ændring af regelgrundlaget under en godkendelsessag kan være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. Særligt betænkeligt er det, hvis godkendelsen skal foretages på baggrund af de nye regler – så grundlaget for ansøgningen er forandret i forholdet til tidspunktet, hvor ansøgningen blev indgivet. Dette er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt over for landbrug og virksomheder. Dertil forlænger nye regler ofte også godkendelsesprocessen, idet projektet nu skal opfylde nye og strammere regler.

Berørte virksomheder

Landbrug og virksomheder

Forslag

Virksomhedsforum mener, at myndighederne til enhver tid skal foretage godkendelsen ud fra de regler og love, som er gældende på tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum foreslår, at myndighederne til enhver tid skal foretage godkendelser ud fra de regler og love, som er gældende på ansøgningstidspunktet. Miljøministeriet har i forbindelse med regelændringer, der har betydning for miljøgodkendelser, fokus på muligheden for at udforme overgangsregler, således at udgangspunktet vil være, at ansøgningstidspunktet anvendes som afgørende for, hvilke regler en ansøgning behandles og evt. godkendes efter, hvilket dog konkret vil kunne fraviges efter de nærmere omstændigheder. Forslaget er således allerede delvist gennemført.

Dette er dog ikke altid muligt, da Miljøministeriet ikke i alle tilfælde er frit stillet i forhold til valg af, hvornår nye regler skal gælde fra. Når der f.eks. er tale om gennemførelse af EU-regler, stiller EU-retten typisk krav om, hvornår nye regler skal gælde fra. Hertil kommer, at tilrettelæggelsen af overgangen til nye regler bør ske ud fra en samlet afvejning af fordele og ulemper ved forskellige løsninger i forbindelse med de enkelte ændringer. Formuleringen af overgangsregler afhænger således f.eks. i vidt omfang af, hvad det er for materielle regler, der ændres. Det er f.eks. ikke de samme hensyn, der skal tages ved formuleringen af overgangsregler, der indebærer en lettelse for virksomheder eller husdyrbrug, som hvis der er tale om skærpede krav. Der vil f.eks. også være forskel på, om der er tale om mindre præciseringer af reglerne eller store omlægninger af den måde, reguleringen håndteres på. På baggrund af en sådan samlet afvejning er det ikke givet, at den bedste samlede løsning altid vil være at anvende ansøgningstidspunktet som skæringstidspunkt for nye regler.

Ser man nærmere på de overgangsregler, der har betydning for miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens område, er der både eksempler på, at overgangsbestemmelserne formuleres, så verserende sager skal afgøres efter de regler, som er gældende på afgørelsestidspunktet, og der er eksempler på, at overgangsreglerne er formuleret således, at verserende sager afgøres efter de regler, som var gældende på ansøgningstidspunktet.

Forslaget er allerede delvist gennemført og vil fortsat indgå i afvejningen ved fremtidige regelændringer.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget er allerede delvist gennemført og vil fortsat indgå i afvejningen ved fremtidige regelændringer.