Spring navigation over
Indhold start

Én blanket ved ansøgning om jobrotationsydelse gældende for samtlige jobcentre i Danmark

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Alle landets jobcentre kan principielt udarbejde egne lokalt gældende blanketter og kan samtidig forvente, at virksomheder tilpasser sig deres individuelle behandlingsprocedurer. Jobcentrene har myndigheden til at sætte egne regler.

Ansøgning om refusion er utrolig tidskrævende og samtidig er det også demotiverende for virksomhederne i forhold til at indgå samarbejde med kommuner generelt.

Berørte virksomheder

Bl.a. alle detailkædevirksomheder, der har indgået jobrotationsaftaler med vikaransættelser i filialer på tværs af kommunegrænser, er berørte af, at landets jobcentre fremsætter individuelle krav til ansøgning om jobrotationsydelse.

Forslag til løsning

Der skal være ens blanketgang og behandlingsprocedurer for refusionsansøgning ved jobrotation for alle jobcentre. Landets jobcentre skal udelukkende anvende de offentligt tilgængelige blanketter på Jobnet (ikke formulere deres egne).

  1. Krav til jobcentrene om kun at anvende de offentligt tilgængelige blanketter på Jobnet.
  2. Ensretning af jobcentrenes behandling af virksomhedernes ansøgninger om jobrotationsydelse.
  • Ens ansøgningsblanket
  • Ens krav til dokumentation (vikarens lønseddel samt opgørelse over afholdte uddannelsestimer)

Arbejdsmarkedsstyrelsen bør bemyndiges til at udarbejde en blanket, som alle jobcentre bør anvende.

Forslaget gennemføres delvist.

Det følger af kommunaliseringen af beskæftigelsessystemet, at ansvaret for blanketter på området i 2011 overgik til Kommunernes Landsforening.

Der findes allerede i dag standardblanketter, som kan hentes på www.jobnet.dk. De er udarbejdet af KL til brug i alle landets jobcentre, men de er ikke obligatoriske at anvende for jobcentrene.

En række jobcentre har løbende henvendt sig til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på at få ændret de nuværende blanketter, idet de vurderes at være for tidskrævende at udfylde og desuden ikke giver det mest optimale overblik over de informationer, som er nødvendige for at behandle sagerne.

Beskæftigelsesministeriet oversender forslaget til KL i maj 2014, som kan lægge nye og opdaterede blanketter ud på www.jobnet.dk. Regeringen opfordrer kommunerne til, at blanketterne udformes, så de alle indeholder ens krav til dokumentation. Samtidig anbefaler regeringen, at KL gør jobcentrene opmærksom på de nye blanketter, således at alle virksomheder vil opleve den samme sagsbehandlingsproces, uanset hvilket jobcenter de er i kontakt med.

Forslaget er implementeret i 2017.

Beskæftigelsesministeriet har i 2014 oversendt forslaget fra Virksomhedsforum til KL, som siden 2009 har haft ansvaret for blanketter på området. KL har udarbejdet to blanketter til brug ved henholdsvis afgørelse om jobrotation/jobrotationsydelse (AB 522A) og til anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse (AB 523). Blanketterne ligger på KL’s blanketsamling og på jobnet.dk og har været tilgængelige siden juni 2017. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om anvendelse af bestemte blanketter.

Det skal bemærkes, at der i regeringens udspil til ”en forenklet beskæftigelsesindsats” indgår et forslag om, at det digitale ansøgningssystem, VITAS, rulles ud til flere områder, herunder jobrotation. Brugen af VITAS vil give et kvalitativt løft og være mindre ressourcekrævende for virksomhederne, da en række oplysninger i VITAS er udfyldt på forhånd ved, at systemet anvender allerede indberettede registeroplysninger og oplysninger fra tidligere ansøgninger.

Det forventes at udrulningen af VITAS til bl.a. jobrotation træder i kraft pr. 1. januar 2019, såfremt forslaget vedtages som led i regeringens arbejde med forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats.