Spring navigation over
Indhold start

Flere anmelderordninger på miljøområdet

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er positive erfaringer med anmelderordningen på husdyrområdet, der erstatter visse miljøgodkendelser. Anmelderordninger kunne med fordel bredes ud til andre dele af miljøområdet.

Berørte virksomheder

Landbrug og virksomheder

Forslag

Virksomhedsforum foreslår en udvidelse af anmelderordningen på miljøgodkendelsesområdet, således at flere former for godkendelser bliver omfattet af anmelderordninger. Dette kunne eksempelvis være virksomhederne på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Anmelderordningen skal tillige være tilgængelig for alle samt fleksibel at anvende. Såfremt belastningen af miljøet ikke stiger, skal der være brede muligheder for at anvende anmelderordningen. Dette vil fx øge landbrugets fleksibilitet i forhold til markedets efterspørgsel, f.eks. ved overgang fra produktion af oksekød til svinekød.

Forslaget gennemføres.

På virksomhedsområdet arbejdes der med at udvikle anmeldeordninger. Som led i Vækstplan for Fødevarer vil der bl.a. blive udarbejdet branchebekendtgørelser med standardiserede miljøkrav der træder i kræft medio 2015. I forbindelse med regeringens udspil til Vækstpakke 2014 lægges der op til en digital anmeldeordning for størstedelen af bilag 2 virksomhedstyper, der samtænker VVM-screening og miljøgodkendelsen.

I forbindelse med Vækstplan for Fødevarer har Miljøministeriet iværksat en forundersøgelse af, hvilke digitale værktøjer der bedst understøtter konkrete ændringer til effektivisering af miljøgodkendelsessystemet – herunder anmelderordninger. Forundersøgelsen er færdig senest i september 2014.

Ifølge regeringens udspil til Vækstpakken skal der indføres af et nyt system, hvor de traditionelle miljøgodkendelser bliver erstattet af et anmeldesystem. Dette anmeldesystem skal tænkes sammen med den parallelle planlægningsproces (VVM). Herved spares der tid, og processerne vil opleves af virksomhederne som mere enkle, og virksomhederne kan hurtigere investere i ny teknologi. Det er tanken, at dette system skal digitaliseres – dette vil have en stor effekt på sagsbehandlingstiderne.

På husdyrgodkendelsesområdet, der omfatter de godkendelsespligtige husdyrbrug, er der allerede etableret 15 anmeldeordninger i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7, herunder for omlægning af svinehold til økologi og skift mellem dyretyper. Der vurderes ikke umiddelbart at være grundlag for yderligere anmeldeordninger.

På husdyrområdet arbejdes primært for tiden på en grundlæggende ændring af godkendelsessystemet som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Heri indgår også ønsket om forenklinger vedr. godkendelsesordningen.

Forslaget er implementeret i 2017.

Der er - se svar på spm. 308 - med virkning fra 1. januar 2016 indført en ny digital anmeldeordning for Bilag 2 virksomheder, således at ansøgninger om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-screening indsendes samtidigt, og virksomhederne vil modtage afgørelserne samtidigt. For Bilag 1 virksomheder er der indført krav om digitale ansøgninger om miljøgodkendelse.

En ny branchebekendtgørelse for maskinværksteder trådte i kraft 1. januar 2016. Med de nye regler blev 900 hidtil godkendelsespligtige maskinværksteder ført over på en anmeldeordning. De skal ved etablering, udvidelse og ændringer ikke have miljøgodkendelse, men skal digitalt anmelde sig og kan gennemføre det anmeldte efter 28 dage, hvis ikke kommunen har gjort indsigelse.

På husdyrgodkendelsesområdet, der omfatter de godkendelsespligtige husdyrbrug, er der allerede etableret 15 anmeldeordninger i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7, herunder for omlægning af svinehold til økologi og skift mellem dyretyper. Der vurderes ikke umiddelbart at være grundlag for yderligere anmeldeordninger.

På husdyrområdet er der pr. 1. august 2017 indført en grundlæggende ændring af godkendelsessystemet som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Heri er også indgået ønsket om forenklinger vedr. godkendelsesordningen.