Spring navigation over
Indhold start

Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljøgodkendelsessager Vilkårene/reguleringen skal være baseret på miljøbelastningen

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når der sættes et loft for, hvor meget der må produceres - i stedet for at se på, hvor meget miljøet belastes - har virksomhederne ikke mulighed for at producere mere for færre ressourcer. Dette modvirker en effektiv brug af ressourcer, ligesom det heller ikke giver et incitament til at forske i miljøteknologiske løsninger, der kan være ressource- og procesoptimerende.

Miljømyndighederne skal sikre rimelige vilkår til sikring af miljøet – ikke overtage driften af de enkelte virksomheder.

Berørte virksomheder

Virksomheder og landbrug

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at reguleringen afhænger af den reelle belastning frem for fx produktionens størrelse. Dette giver øget incitament til at effektivisere og tilpasse produktionen i forhold til f.eks. miljøhensyn m.v. Dette kræver ændringer af miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Alternativt kan de godkendende myndigheder (kommunerne og Miljøstyrelsen) afstå fra at anvende produktionsbegrænsninger som vilkår i konkrete miljøgodkendelser.

Regeringen er enig i problemstillingen og vil som led i Vækstplan for Fødevarer håndtere problemstillingen.

Initiativer i forhold til regulering af virksomheder

Med Vækstplan for Fødevarer er der igangsat en række initiativer, herunder at regeringen i højere grad vil basere miljøgodkendelserne på emissionsgrænser i stedet for produktionslofter, hvilket på sigt vil reducere antallet af ansøgninger og bidrage til en styrket og mere langsigtet dialog mellem virksomhed og myndighed uden at påvirke beskyttelsesniveauet.

Derudover er Miljøministeriet i gang med at udarbejde en digital vejledning om miljøgodkendelser til brug for virksomheder og miljømyndigheder. Med vejledningen, der er færdig juni 2014, vil Miljøministeriet bl.a. præcisere, at vilkår om produktionslofter kun må fastsættes i særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at erstatte vilkåret med et vilkår om emissionsgrænser.

Endelig vil der i forbindelse med Miljøministeriets igangværende revision af bekendtgørelse om standardvilkår til brug for miljøgodkendelser blive udfaset en række vilkår om produktionslofter. Den reviderede bekendtgørelse forventes at træde i kraft medio 2014.

Initiativer på husdyrgodkendelsesområdet, der omfatter de godkendelsespligtige landbrug

Natur- og Landbrugskommissionen kom med deres anbefalinger den 18. april 2013. Her anbefales det at ændre på reguleringen af husdyrproduktionen, både for så vidt angår håndteringen af arealerne og anlægget.

Der er nedsat flere tværministerielle arbejdsgrupper med involvering af de centrale eksterne interessenter med henblik på at følge op på anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. Arbejdet har til formål at udvikle modeller for, hvordan produktionsvilkåret kan fastlægges, så det i højere grad afspejler størrelsen og udviklingen i emissionerne fra anlægget. Dette sker bl.a. med henblik på at opnå større fleksibilitet til at udvide produktionen, når forbedringer i fodereffektivitet giver mulighed for flere dyr indenfor en fastsat emissionsgrænse.

Endvidere er der med Vækstplan for Fødevarer besluttet at opdatere omregningsfaktoren for dyreenheder. Opdateringen giver samlet set et potentiale for produktion af op til 1,5 mio. flere slagtesvin årligt med de nuværende udbringningsarealer på bedrifter med slagtesvin.

De opdaterede omregningsfaktorer for dyreenheder vil træde i kraft pr. 1. august 2014. Med Vækstplan for Fødevarer arbejdes der også på at forenkle den nuværende randzonelov.

Husdyrområdet

I forbindelse med opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, vil regeringen give en tilbagemelding til Virksomhedsforum på forslaget om grundlæggende ændringer af husdyrreguleringen.

Med Vækstplan for Fødevarer er der endvidere afsat midler til en ny kortfunktion i IT-systemet til miljøgodkendelse for at optimere systemet og mindske risiko for fejl. Videre er der aftalt at have som mål at indføre maksimale sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser på seks måneder fra sagen er fuldt oplyst, parallelt med hvad der gælder i Tyskland.

Videre er der med udspillet til vækstpakke fra regeringen (”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”) forslag om, at alle ansøgninger om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrlovens § 12 og § 16 skal afgøres inden for 200 dage fra ansøgningens modtagelse. I dag er den gennemsnitlige (netto)sagsbehandlingstid ca. 310 dage. Der arbejdes forsat med disse forslag.

Forslaget er implementeret i 2017.

Regulering af virksomheder

Virksomhedsforum foreslår, at reguleringen af virksomheder skal afhænge af den reelle belastning frem for af produktionens størrelse. Med Vækstplan for fødevarer er der igangsat en række initiativer, herunder at regeringen i højere grad vil basere miljøgodkendelserne på emissionsgrænser i stedet for produktionslofter.

Miljøministeriet har i 2013 udarbejdet en digital godkendelsesvejledning for myndigheder og virksomheder. Vejledningen er i 2014 og 2016 opdateret med ny vejledningstekst som følge af ændret lovgivning, men også med vejledning om, hvordan virksomheder kan søge om en rummelig miljøgodkendelse og myndigheder udarbejde en rummelig miljøgodkendelse uden produktionslofter. Vejledningen indeholder endvidere eksempler på rummelige vilkår.

Bekendtgørelsen om standardvilkår i miljøgodkendelser blev i 2016 ændret, således at en række vilkår for forskellige brancher blev ensartet og vilkår der fordrede miljømæssige unødvendige ansøgninger om miljøgodkendelse ved produktionsændringer blev ændret. Det var eksempelvis vilkår, der indeholdte krav om opgørelse af affald på EAK-koder.

Effekten af de gennemførte ændringer er mere "holdbare" miljøgodkendelser, hvor virksomhederne ikke i samme grad som tidligere skal søge om miljøgodkendelse/ tillægsgodkendelse ved produktionsændringer eller ændringer af driftsforhold. Ændringerne vil hermed også betyde, at myndighederne skal behandle færre ansøgninger om miljøgodkendelse.

Regulering af husdyrbrug

På husdyrområdet er der indført ændret regulering via Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love) (lov om ny husdyrregulering) samt tilhørende bekendtgørelser, som trådte i kraft 1. august 2017.

Efter den nye regulering fastsættes produktionsvilkår i den enkelte tilladelse eller godkendelse, der afspejler størrelsen og udviklingen i emissionerne fra anlægget. Der meddeles således en produktionsramme, der er udtrykt i et antal m2 produktionsareal, indenfor hvilken landmanden kan udvide sin produktion.