Spring navigation over
Indhold start

Udredning af formkravene inden for det kemiske område så de styrker virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljø

Dato25.02.2014
Nummer307

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er tvivlsomt, om arbejdet med at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger står mål med den arbejdsmiljøeffekt, der opnås.

Der er behov for, at formkravene indenfor det kemiske område afspejler den teknologiske og sociale udvikling i samfundet. Grundlæggende er der behov for at forlade en tilgang, hvor virksomhederne opbevarer laminerede arbejdspladsbrugsanvisninger i fysiske mapper, der løbende skal opdateres og distribueres.

De løbende opdateringer koblet med, at arbejdspladsbrugsanvisningen skal være tilgængelig medfører i dag et omfattende papirarbejde.

Mange arbejdsgivere har en oplevelse af, at medarbejderne ikke læser i arbejdspladsbrugsanvisningerne. De oplever, at oplysningerne er svære at kommunikere, så de bliver vedkommende.

Flere arbejdsgivere mener, at medarbejderne primært henter viden om kemiske stoffer og materialer gennem den instruktion, de giver dem, fra sidemandsoplæring og fra brugsanvisningerne på produktet.

Kravene om arbejdspladsbrugsanvisninger er en dansk opfindelse og har eksisteret siden 1982. Med EU direktivet om kemiske agenser (direktiv 98/24/EF) kom der et krav om at udarbejde en kemisk APV for de virksomheder, der arbejder med kemiske stoffer og materialer.

EU stiller altså krav om en kemisk APV. I Danmark kan kravet efterleves via arbejdspladsbrugsanvisningerne, og dermed dækker arbejdspladsbrugsanvisningerne også arbejdet om kemisk APV i praksis. Det er uklart, om det også gælder den anden vej. Dvs. om en virksomhed som har lavet en kemisk APV vil blive mødt med et supplerende krav fra Arbejdstilsynet om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger?

Berørte virksomheder

Alle virksomheder i Danmark, der arbejder med kemiske stoffer og materialer. Mange danske virksomheder er berørt af reglerne.

Forslag

Det foreslås, at der med udgangspunkt i kravene i EU-reguleringen og de danske arbejdsmiljøregler udredes, hvordan virksomhederne effektivt og med inddragelse af moderne digitale værktøjer kan forebygge, at den enkelte medarbejder udsættes for kemiske arbejdsmiljøproblemer.

På baggrund af udredningen gennemføres treparts-drøftelser om formkravene inden for det kemiske område.

Der er med forslaget ikke taget stilling til, om arbejdspladsbrugsanvisningerne skal afskaffes, men at området udredes og moderniseres.

Følgende forhold bør indtænkes i den endelige løsning:

  • Tydeliggørelse af kravene til virksomhedernes arbejde med kemiske stoffer og materialer jf. direktivets krav og de danske regler om arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Fremme muligheden for digitalisering (elektronisk opbevaring)
  • På EU plan bør der arbejdes på, at sikkerhedsdatabladene gøres mere brugbare og brugervenlige (så meget som muligt på produkterne, udnytte potentialerne i ny teknologi ude i leverandørleddet, QR-koder mv.)
  • Afdækning af forskelle i farlighedsbegreber for hhv. kemisk APV, leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger, og hvad disse forskelle betyder for beskyttelsen af de ansatte.

Forslaget gennemføres delvist.

Der vil blive taget initiativ til en dialog med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer om, hvordan virksomhederne oplever formkrav til arbejdspladsbrugsanvisninger, og hvordan formkrav kan formidles inden for det kemiske område, så disse styrker virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljø.

I drøftelserne kan følgende fx indgå: Formkrav i danske regler og i EU-direktiv, arbejdsgiverens instruktion af de ansatte, digitalisering (elektronisk opbevaring), understøttelse og formidling af formkrav i forhold til virksomhederne. Arbejdstilsynet vil udarbejde et oplæg om rammen for drøftelserne til Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenterede. Der tænkes en åben dialog med parterne. Udgangspunktet for dialogen er en forudsætning om, at virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde styrkes, at ansatte fortsat sikres beskyttelse mod udsættelse for farlige kemiske stoffer og at EU-lovgivningen overholdes.

Efter reglerne skal virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og produkter udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for, hvordan de ansatte skal håndtere disse, så der ikke er risiko for påvirkning fra sundhedsskadelige stoffer. Det er et krav, at de ansatte får brugsanvisningen udleveret med en effektiv instruktion, og at arbejdspladsbrugsanvisningen opbevares tilgængeligt for de ansatte. En brugsanvisning i elektronisk form kan anvendes i virksomheder, hvor IT er en integreret del af arbejdet. Det er dog hidtil blevet vurderet nødvendigt med en sikkerhedskopi på papir, så anvisningen er tilgængelig for de ansatte, også i akutte tilfælde, hvis IT går ned. Dette er af hensyn til beskyttelsen af de ansattes sikkerhed og sundhed.

Reglerne i dag indeholder ikke egentlige formkrav til en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal indeholde resultatet af den særlige kemiske APV, som følger af et EU-direktiv om kemiske agenser, direktiv 98/24/EF. Virksomheder skal efter direktivet dokumentere, at der er foretaget en kemisk APV. Endvidere kræves det i direktivet, at instruktion understøttes af skriftlig information. EU-kravet om dokumentation for en kemisk APV kan i Danmark opfyldes ved en arbejdspladsbrugsanvisning. Dette aspekt vil blive drøftet under dialogen med parterne.

Dialog forventes igangsat i 1. kvartal 2015.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum har foreslået, at der med udgangspunkt i kravene i EU-reguleringen og de danske arbejdsmiljøregler foretages en udredning af, hvordan virksomhederne kan forebygge, at medarbejdere udsættes for kemiske arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet har i perioden 2016-2018 afholdt en række møder med arbejdsmarkedets parter i en dialoggruppe under Arbejdsmiljørådet, hvor det blev drøftet, hvilke muligheder der er for at modernisere formkrav på det kemiske område. Rammen for drøftelserne i dialoggruppen var, at virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde styrkes og lettes, at det eksisterende beskyttelsesniveau fastholdes, og at EU-lovgivningen overholdes.

Resultatet af drøftelserne på møderne er blevet samlet til en række anbefalinger til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har på baggrund af anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter udarbejdet et forslag til en ny model for kemiske formkrav, der kan bidrage til at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

Konkret går forslaget til en modernisering ud på at erstatte det nuværende krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger for de enkelte farlige kemiske stoffer og materialer med et større fokus på kemisk APV. Dette indebærer bl.a. fokus på arbejdsprocesser frem for de enkelte kemiske produkter samt mere metodefrihed til at instruere medarbejderne om arbejde med og udsættelse for kemiske stoffer og materialer. I dag er instruktionskravet bundet op på arbejdspladsbrugsanvisningen.

Arbejdstilsynet har i november måned 2018 drøftet udkast til ny regulering med arbejdsmarkedets parter og drøftelserne fortsætter i januar 2019.

Det kan bemærkes, at Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der med ændringen vil blive tale om byrdelettelser for virksomhederne på ca. 10 mio. kr. årligt.