Spring navigation over
Indhold start

Certificering af miljøsagsbehandlere

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Mange miljøsagsbehandlere hos myndighederne savner den fornødne erfaring i at behandle miljøsager, hvilket i høj grad skyldes den meget komplekse lovgivning på området.

Forslag

Der bør derfor etableres en miljøsagsbehandleruddannelse, så det sikres, at certificerede miljøsagsbehandlere behandler miljøgodkendelses- og revurderingssager. Det foreslås, at uddannelsen for certificering af miljøsagsbehandlere gøres obligatorisk.

Forslaget gennemføres ikke

Miljøministeriet ser ikke et behov for at indføre en certificeringsordning, da sikring af kompetenceniveau hos tilsynsmedarbejdere vurderes opnået på anden vis. Det vurderes, at en egentlig certificeringsordning er meget dyr at etablere og vedligeholde. Miljøministeriet samarbejder løbende med bl.a. KL om at bidrage til at udvikle og forbedre tilsynsmyndighedernes kompetencer. Dette sker bl.a. gennem en styrket og målrettet formidlingsindsats.

Tilsynsmedarbejderne er veluddannede og mange deltager bl.a. i netværk, hvor erfaringer og temaer videndeles. Nye medarbejdere vil oftest blive sidemandsoplært af en erfaren medarbejder. Det sker både gennem afholdelse af kurser, erfaringsudveksling og informationsmøder samt gennem nye digitale vejledninger. Desuden udvikler Miljøstyrelsen fortsat nye redskaber til hjælp for miljøarbejderne i administration af lovgivningen. Miljøstyrelsen har eksempelvis udgivet en håndbog i 2013 i at udføre tilsynskampagner, introduceret nye teknikker i tilsynet, som sikrer, at tilsynsmedarbejderen fører tilsyn med de områder, hvor behovet er størst samt anvender metoder, der hjælper virksomheden til at indføre procedurer, der medvirker til at forebygge uheld, som belaster miljøet.

I forbindelse med overvejelser om at udvikle et nyt anmeldesystem på virksomhedsområde, hvor virksomhederne skal anmelde og redegøre for deres miljøforhold, som delvis erstatning af det eksisterende godkendelsessystem vil der fremover være behov for en styrket tilsynsindsats fra myndighederne til at kontrollere virksomhedernes oplysninger. Miljøstyrelsen vil i den forbindelse fortsat fokusere på at understøtte miljømedarbejderens kompetencer og deres muligheder for videndeling med henblik på at sikre, at tilsynsmedarbejderne er opdateret på ny lovgivning, også selvom den er kompleks.