Spring navigation over
Indhold start

Én indgang til det offentlige på miljøområdet

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt andet skal indhente omfattende miljøgodkendelser, parallelt med andre tilladelser, fx vedrørende byggesager, arbejdsmiljø, mv.

Forslag

Ligesom der findes borgerservice i kommunerne, bør det kun være nødvendigt, at virksomheder henvender sig ét sted i forbindelse med kontakt til myndighederne i forbindelse med etablering og behandling af projekter. Virksomhederne skal dermed have én tovholder/sagsbehandler i det offentlige, der kan gå på tværs af instanserne og sammen med virksomheden sikre, at virksomhedens projekter kan realiseres – og finde løsninger på eventuelle udfordringer.

Forslaget gennemføres.

Miljølovgivningen sætter rammerne for myndighedsbeføjelserne inden for miljøområdet, og det er fastsat i miljølovgivningen, at kommunen er indgangen for alle godkendelsespligtige virksomheder, også i de tilfælde, hvor staten (Miljøstyrelsen) er godkendelsesmyndighed. Lovgivningen sikrer derfor, at der allerede i dag er én indgang for miljøsagsbehandlingen.

Forslaget går på, at virksomhederne skal have én tovholder/sagsbehandler i det offentlige. I miljølovgivningen er det overladt til det kommunale selvstyre, hvordan den enkelte kommune vælger at organisere løsningen af myndighedsopgaverne.

Den eksisterende lovgivning giver allerede i dag, mulighed for at gennemføre det foreslåede, såfremt de enkelte kommuner finder det hensigtsmæssigt og der er derfor ikke behov for at ændre i lovgivningen for at gøre det muligt at gennemføre det foreslåede, men det er jf. det kommunale selvstyre op til den enkelte kommune, hvordan de vælger at organisere opgaveløsningen.

Virksomhedsforum har stillet et lignende forslag om ”En indgang for alle virksomheder i kommunerne”, som er behandlet af regeringen i samarbejde med KL. Af svaret til Virksomhedsforum fremgår det:

”Med henblik på at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats har regeringen og KL i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 aftalt, at der gennemføres en række initiativer jf. rapporten om kommunal erhvervsfremme fra det fælles udvalgsarbejde. Det drejer sig blandt andet om etablering af én indgang for virksomheder. Regeringen og KL er enige om at gøre status på initiativerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Regeringen og KL lægger vægt på at understøtte videndeling og information imellem kommunerne og på den måde udbrede de gode løsninger, som de enkelte kommuner udvikler til andre kommuner med henblik på opnå mest mulig effekt angående fx administrative forenklinger. I rapporten om kommunal erhvervsfremme er der samlet en række eksempler på god praksis bl.a. inden for etablering af én indgang for virksomhederne til kommunen. Rapporten formidles til kommunerne og øvrige interessenter af KL.”

Derudover er der i mange kommuner allerede igangsat forskellige initiativer for at gøre det nemmere at være virksomhed og ideen med én tovholder/sagsbehandler for den enkelte virksomhed praktiseres således allerede i flere kommuner.

Forslaget er implementeret i 2015.

Den eksisterende miljølovgivning giver allerede i dag mulighed for at gennemføre det foreslåede, hvis den enkelte kommune finder det hensigtsmæssigt. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er regeringen og KL blevet enige om at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats bl.a. igennem etableringen af én indgang for virksomheder.

Der er med virkning fra 1. januar 2016 indført en ny digital anmeldeordning for Bilag 2-virksomheder, således at ansøgninger om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-screening indsendes samtidigt, og virksomhederne vil modtage afgørelserne samtidigt. For Bilag 1-virksomheder er der indført krav om digitale ansøgninger om miljøgodkendelse.

Der er samtidig udarbejdet en branchebekendtgørelse, der fører 900 virksomheder over på en anmeldeordning, og de skal ikke længere have miljøgodkendelse.

For at fremme rummelige miljøgodkendelser har Miljøstyrelsen i 2014-15 gennemført en formidlingsindsats og udbygget godkendelsesvejledningen

Se opgørelse over effekter for ny digital anmeldeordning forslag 308 og 281

Miljøstyrelsen har etableret en ny digital selvbetjeningsordning, hvorfra godkendelsespligtige virksomheder og maskinværksteder omfattet af en branchebekendtgørelsen skal søge/anmelde sig digitalt til kommunen, hvis de ønsker en miljøgodkendelse eller – tilladelse.

For de mindre potentielt forurenende virksomheder og maskinværkstederne skal virksomhederne ligeledes søge digitalt om en spildevandstilladelse – og for dem som har behov om en VVM-screening.