Spring navigation over
Indhold start

EU-overimplementeringer må ikke skade eksport og samhandel

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Selvom fødevarereglerne er baseret på fælles EU-lovgivning kan det konstateres, at der er variationer i den danske fortolkning og ikke mindst i håndhævelsen i forhold til andre EU-lande. Det udgør en barriere særligt på markedet for fødevarer, som er meget dynamisk og internationalt. Et aktuelt eksempel er skrappe krav til grænseværdien for kuramin i kanelsnegle, som allerede nu har kostet en række virksomheder omkostninger pga. en særlig dansk fortolkning af fælles EU-regler.

På kontrolomkostningsområdet er det et faktum, at der er stor forskellighed i forhold til medlemslandenes finansiering af kontrollen og dermed i forhold til omfanget af brugerbetalt kontrol. Det er klart, at en helt overvejende brugerbetalt kontrol, som vi har i DK, har umiddelbare negative økonomiske konsekvenser for danske fødevareproducenter i forhold til konkurrenter, som er underlagt en mere lempelig betalingsordning. EU-Kommissionen forsøger med et nyt forslag at imødegå den eksisterende ulige konkurrencesituation.

Forslag

Der skal fokus på de øvrige EU-landes implementering og håndhævelse af reglerne og dermed på at operere på lige vilkår i EU. I den forbindelse bør man afskaffe unødige overimplementeringer, som hæmmer dansk eksport.

Forslaget gennemføres.

Regeringen har iværksat et væksttjek og et nabotjek af dansk fødevareregulering som et led i Vækstplan for fødevarer. Formålet med væksttjekket er at identificere barrierer og potentialer for danske fødevarevirksomheders vækstmuligheder. Samtidig foretages et nabotjek for at afdække, om den danske administration af EU-regler giver ulige konkurrencevilkår for virksomheder i fødevaresektoren.

Nabotjekket forventes afsluttet i april 2014.

Forslaget er ikke implementeret

Elektronisk Certificering
Det er besluttet at udvikle et system til digitale eksportcertifikater (DIX). Projektet har modtaget midler i forbindelse med regeringens lancering af Strategi til Danmarks digitale vækst.

Med indførelse af et digitalt system vil eksportørerne fremover kunne ansøge online om udstedelse af eksportcertifikater, hvilket giver mulighed for, at de kan anvende eksisterende digitale data fra egne systemer i ansøgningen. Systemet giver ligeledes mulighed for digital understøttelse af Fødevarestyrelsens sagsbehandling og tjek af status på eksportkontrol på virksomhederne. Dette giver en fleksibilitet ved certifikatudstedelse, således at ansøgninger ikke kun kan sagsbehandles i den lokale kontrolenhed. Det forventes at udvikling af systemet kan begynde i 2019. Systemet vil blive udrullet fra 2020 over en 15 måneder lang periode.

Se i øvrigt også forslag 435.