Spring navigation over
Indhold start

Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser

Dato25.02.2014
Nummer322

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Af forvaltningslovens § 22 fremgår, at en afgørelse, der går en part imod, skal være ledsaget af en begrundelse. Af forvaltningslovens § 24, fremgår, at begrundelsen skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold.

Begrundelsen skal indeholde:

  • en henvisning til de relevante retsregler
  • en sagsfremstilling
  • en redegørelse for hovedhensynene i skønsmæssige afgørelser
  • en stillingtagen til partsanbringender

Formålet hermed er at sikre, at den borger/virksomhed, som en afgørelse retter sig imod, har mulighed for at forstå, hvorfor afgørelsen har fået det indhold, den har. Det giver også et bedre grundlag for en vurdering af, om afgørelsen skal påklages, ligesom afgørelsen giver en rettesnor for, hvad der skal ændres. Der er således tale om en væsentlig retssikkerhedsgaranti.

Imidlertid er mange af Arbejdstilsynets påbud ikke konkret begrundede, hvilket gør det meget vanskeligt for virksomheden at 1) forstå det retslige grundlag for påbuddet og 2) at finde ud af, hvad løsningen på problemet reelt skal være.

Et eksempel på en mangelfuld afgørelse vedrører en afgørelse om udstødningsgasser i lagerhaller.

I selve beskrivelsen af de faktiske forhold i lagerhallen opstiller Arbejdstilsynet 20 forskellige forhold. Men i selve begrundelsen for Arbejdstilsynets vurdering af de konkrete forhold på virksomheden, fastslås stort set alene, at de iværksatte forhold ikke er i orden.

Der angives ikke de hovedhensyn, der konkret har været bestemmende for skønsudøvelsen andet end, at der foreligger en ”unødig sundhedsskadelig påvirkning af luft forurenet af udstødningsgasser fra kundebiler”.

Hvad der nærmere forstås med ”unødige sundhedsskadelig påvirkning” henstår i det uvisse. Eksemplet er vedlagt i bilag 7 ”Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser”.

Når forvaltningslovens § 22 og 24 ikke overholdes bliver det også svært for virksomheden at vurdere, om der er grundlag for at påklage den pågældende afgørelse eller ej. Det udgør i det hele et retssikkerhedsmæssigt problem.

Berørte virksomheder

Alle der modtager afgørelser fra Arbejdstilsynet

Forslag

Arbejdstilsynet skal gennemgå retningslinjerne for udformning af begrundelser for påbud med henblik på at sikre, at virksomhederne kan forstå, hvorfor de modtager et påbud. Når det står klart i begrundelsen for afgørelsen, hvilke hovedhensyn, der ligger til grund for afgørelsen, er det også lettere for virksomheden at løse det konkrete problem.

Yderligere oplysninger

Arbejdstilsynet har sat ekstra fokus på de tilsynsførendes uddannelse i forvaltningsret og har forbedret selve blanketten, der benyttes, når der skal træffes afgørelse. Det har absolut hjulpet på kvaliteten.

Der mangler imidlertid et særligt fokus på forvaltningslovens §§ 22 og 24 og kvaliteten af selve begrundelsen for afgørelsen, som i mange tilfælde er meget svær at forstå.

Arbejdstilsynets gennemgang af retningslinjer for begrundelser for påbud skal, udover forvaltningslovens §§22 og 24, ske i overensstemmelse med ombudsmandens redegørelse ”Egen drift-undersøgelse. Angående 160 sager fra Arbejdstilsynet om påbud i henhold til § 77 i lov om arbejdsmiljø” (1999).

Forslaget gennemføres.

Arbejdstilsynet arbejder løbende på at sikre kvaliteten i Arbejdstilsynets afgørelser, herunder at afgørelsen indeholder en fyldestgørende begrundelse og henvisning til de regler, som Arbejdstilsynet har truffet afgørelsen efter, jf. forvaltningslovens §§ 22 og 24.

Arbejdstilsynet har således de seneste år gennemført en række tiltag for at forbedre Arbejdstilsynets afgørelser med henblik på at understøtte de tilsynsførendes arbejde med at skrive juridisk korrekte afgørelser.

Arbejdstilsynet vil i den kommende tid gennemgå sine interne retningslinjer for udformning af begrundelser for påbud, med henblik på at forbedre disse.

Det kan herudover oplyses, at Arbejdstilsynet har igangsat et projekt, der skal afdække udviklingsbehov og potentialer i forhold til Arbejdstilsynets afgørelseskoncept. Projektet ser på flere elementer ved afgørelseskonceptet. Herunder skal mulighederne undersøges for at udvikle så klare afgørelser som muligt, der understøtter arbejdsmiljøindsatsen over for virksomhederne, og som - indholdsmæssigt såvel som opbygningsmæssigt - er juridisk holdbare.

Forslaget forventes gennemført i 3. kvartal 2015

Forslaget er implementeret i 2015.

Den 20. april 2015 lancerede Arbejdstilsynet et nyt afgø-relseskoncept. Det nye afgørelseskoncept skal medvirke til, at Arbejdstilsynet i endnu højere grad træffer enkle, klare og brugervenlige afgørelser, der lever op til gæl-dende juridiske krav og understøtte arbejdsmiljøindsat-sen. Det nye afgørelseskoncept understøtter den stadig stigende digitale kommunikation mellem virksomhederne og Arbejdstilsynet.

Når virksomheder fremover åbner en afgørelse fra Arbejdstilsynet, vil de som det første typisk blive mødt med de helt centrale informationer, som de skal forholde sig til og handle på: Selve afgørelsen, en eventuel frist til at rette op på forholdene, deres muligheder for tilbagemelding og deres pligt til at orientere de ansatte om Arbejdstilsynets afgørelse. Derefter følger de uddybende oplysninger med begrundelsen for afgørelsen først.

Placeringen af begrundelsen først herefter sker for at øge læsevenligheden for virksomheden.

Arbejdstilsynet har også haft fokus på kvaliteten i sine afgørelser i forbindelse med et større kvalitetsprojekt med lang række forskellige initiativer som løber fra 2014-16. Et af initiativerne er, at de tilsynsførende har fået fornyet undervisning, som særligt har adresseret de forvaltningsretlige krav til en afgørelse. På denne måde har Arbejdstilsynet sat fokus på kravene til begrundelserne.

Arbejdstilsynet har gennemgået de interne retningslinjer for udformning af begrundelser for påbud og eventuelle justeringer afventer afslutningen af Arbejdstilsynets kvalitetsprojekt.

Det nye afgørelseskoncept skal medvirke til, at Arbejdstilsynet i endnu højere grad træffer enkle, klare og brugervenlige afgørelser, der lever op til gældende juridiske krav og understøtte arbejdsmiljøindsatsen. Det nye afgørelseskoncept understøtter den stadig stigende digitale kommunikation mellem virksomhederne og Arbejdstilsynet.

Det forventes, at Arbejdstilsynets kvalitetsprojekt med-fører en styrkelse af kvaliteten i Arbejdstilsynets afgørelser.