Spring navigation over
Indhold start

Krav til sporbarhed skal være praktisk mulige og økonomisk forsvarlige

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Øgede mærkningskrav vedr. oprindelse samt sporbarhed kræver mange ressourcer.

EU-krav vedr. sporbarhed og identifikation af fødevarer er i stærkt stigning, og pilen peger mod fortsat øget oprindelsesmærkning og sporbarhed af produkter og ingredienser i produkter. (Dette gør sig også gældende for andet end fødevarer.)

Den måde, som kravene gennemføres på, bliver meget hurtigt meget omkostningskrævende for virksomhederne i hele værdikæden, da det skal sikres, at alle oplysningerne i hele kæden er korrekt, opdaterede og at dokumentationen til enhver tid er på plads, samt at emballager også er retvisende.

Hele værdikæden har brugt mange ressourcer på at finde ud, af hvordan EU’s regler for mærkning af fisk skal håndteres. Se en kort skitsering af reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Forslag

Det bør derfor altid sikres, at sporingskravene er praktisk mulige, og at de økonomiske omkostninger ikke er urimelige i forhold til kvaliteten af og gevinsten ved kravene.

Forslaget gennemføres delvist.

I 2014 igangsætter Fødevarestyrelsen et projekt, der skal se på mulighederne for at skabe en mere klar og entydig beskrivelse af kravene til sporbarhed. På baggrund heraf udarbejdes en vejledning, som præciserer kravene til virksomhedernes sporbarhedssystem, herunder kravene til dokumentation, for i højere grad at kunne understøtte, at reglerne kan efterleves i praksis.

Reglerne om sporbarhed af produkter og sporbarhed af ingredienser i produkter er fastsat i artikel 18 i Fødevareforordningen.

I dag skal virksomhederne have styr på leverandører og på, hvornår de har købt deres varer. De skal kunne fremvise dokumentation til myndighederne på, hvilke varetyper og mængder de har modtaget fra den enkelte leverandør og have styr på, hvilke produkter varerne er brugt i. Når virksomheder sælger produkter, skal de kunne dokumentere, hvilke virksomheder de har solgt til. Udover generelle sporbarhedskrav er der også en række særregler på forskellige områder, for eksempel sporbarhed på fisk, spirer og animalske produkter.

Forordningen stiller ikke krav til virksomhederne om intern sporbarhed mellem ind- og udgående produkter. Der er heller ikke krav om, at der føres registre, der identificerer, hvordan partier bliver delt og kombineres inden for en virksomhed til at skabe særlige produkter eller nye partier. Det er den enkelte virksomhed, der fastlægger dens interne sporbarhedssystem, systemets opbygning og detaljeringsgrad. På den måde kan virksomhederne selv sikre, at systemet står mål med virksomhedens størrelse og aktiviteter og kan bidrage til at eventuelle tilbagetrækninger af fødevarer håndteres effektivt og målrettet.

Med mærkningsforordningen er der fastsat en række krav om oprindelsesmærkning. Der skal laves regler om oprindelsesmærkning på kød fra svin, får, ged og fjerkræ samt regler om angivelse af oprindelse på den primære ingrediens i en fødevare, hvis oprindelsen for ingrediensen adskiller sig fra produktets oprindelse. Derudover er der en række andre forslag til oprindelsesmærkning, hvor Kommissionen skal udarbejde en række rapporter, som skal undersøge og klarlægge, om der skal laves regler på de forskellige områder. Der er tale om forslag som f.eks. oprindelsesmærkning på kød, som indgår som ingrediens i et produkt, eller oprindelse på den ingrediens, der udgør 50 pct. af et produkt, osv.

Oprindelsesmærkning og sporbarhed er to uafhængige krav. Oprindelsen på en fødevare kan tilvejebringes ud fra sporbarheden for en fødevare, men uanset om en fødevare skal oprindelsesmærkes, vil der være det samme krav om sporbarhed til fødevaren. At en fødevare oprindelsesmærkes vil derfor ikke sikre en større sporbarhed, og det vil ikke kunne være med til at forebygge svindel med fødevarer. Yderligere krav om oprindelsesmærkning vil være administrativt tungt for erhvervet og kunne betyde en stigning i priserne på fødevarerne og medføre madspild.

Danmark har derfor arbejdet for at begrænse omfanget af yderligere krav om oprindelsesmærkning på fødevarer.

Kommissionen har vedtaget regler vedr. oprindelsesmærkning for kød fra svin, får, ged og fjerkræ, som finder anvendelse fra 1.4.2015.

Kommissionen skulle have vedtaget regler om oprindelsesmærkning på den primære ingrediens senest 13.12.2013. Dette arbejde er dog midlertidigt sat på hold. For oprindelsesmærkning på kød anvendt som ingrediens, præsenterede Kommissionen en undersøgelsesrapport i dec. 2013. Rådet, Parlamentet og Kommissionen ser ud fra konklusionerne i rapporten på, om der bør fastsættes krav om oprindelsesmærkning for disse produkter.

For de øvrige produktkategorier som Kommissionen skal undersøge, om der skal fastsættes krav om oprindelsesmærkning for, skal Kommissionen lave undersøgelsesrapporter senest 13.12.2014.

Forslaget er implementeret i 2017.

Fødevarestyrelsen har den 17. marts 2017 offentliggjort vejledning om sporbarhed på fødevareområdet. Vejledningen indeholder præciseringer af kravene til sporbarhed, herunder krav til sporbarhedsdokumentation samt konkrete eksempler og god praksis på området.

Der er ikke lavet en kvantitativ måling på effekten af sporbarhedsvejledningen, men erhvervet og navnlig brancheorganisationer har været involveret i udarbejdelsen og indholdet i vejledningen i form af høring og møder. Det må derfor forventes, at erhvervet kan anvende vejledningen i praksis og på den måde spare tid, fordi de kan finde svar på eventuelle spørgsmål og fx lade sig inspirere af eksemplerne på god praksis ved tilrettelæggelsen af virksomhedens sporbarhedssystem.

Link til sporbarhedsvejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Fødevarestyrelsen har udskudt udarbejdelse af vejledninger om sporbarhedskrav for hhv. foder og fødevarekontaktmaterialer indtil videre.