Spring navigation over
Indhold start

Indførsel af forhåndsgodkendelser

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Manglende forhåndsgodkendelser på indretning af virksomheder giver unødvendige omkostninger for erhvervslivet. Et konkret eksempel på meget hurtig håndhævelse af regler i Danmark i forhold til andre EU-lande findes i den fælles EU-lovgivning om fødevarekontaktmaterialer og fælles overensstemmelseserklæringer, som er medtaget herunder.

Forslag

En mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse af virksomhedsindretning vedr. fødevarelovgivningen (ligesom man kan hos SKAT) ville bidrage til at reducere virksomheders ressourceforbrug i forbindelse med ny- og ombygninger, samt evt. efterfølgende tilretninger af indretningen. En forhåndsgodkendelse af virksomhedsindretning ville dermed lette opstartsbyrden for nye virksomheder og for de virksomheder, der ønsker at udvide og/eller modernisere deres eksisterende virksomhed, fx ny- og ombygninger af produktion, lagre, køkkener og butikker.

Forslaget gennemføres.

Fødevareloven giver allerede i dag mulighed for, at der kan etableres en forhåndsgodkendelsesordning på fødevareområdet, og således også for indretning af fødevarevirksomheder. Hjemlen er i dag ikke udnyttet, men forventes udnyttet ved udstedelse af bekendtgørelse i løbet af 2015. Ordningen vil blive gebyrfinansieret.

Den enkelte fødevarevirksomhed vil kunne vælge at ansøge om forhåndsgodkendelse af en konkret indretning. På baggrund af ansøgningen, vil Fødevarestyrelsen træffe afgørelse om, om der kan gives forhåndsgodkendelser. Afgørelsen vil være bindende for Fødevarestyrelsen ved efterfølgende kontrol. Afgørelsen vil ikke binde virksomhederne til at indrette sig, som angivet i forhåndsgodkendelsen.

Det nærmere indhold af reglerne er endnu ikke fastlagt. Der vil bl.a. skulle tages stilling til, hvilken dokumentation, der skal kræves fra virksomhederne, ansøgningsform og forventede sagsbehandlingstider.

Forslaget forventes gennemført i ultimo 2015, muligvis som en forsøgsordning for lettere at kunne justere ordningen i forhold til bl.a. efterspørgsel og de erfaringer, der gøres med ordningen.

Forslaget er implementeret i 2016.

Forslaget er blevet implementeret via bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2016, og giver virksomhederne mulighed for at få forhåndsgodkendelse af fødevarevirksomheders indretning. Dermed kan en virksomhedsejer få større sikkerhed og sikre sig, at indretningen lever op til kravene i lovgivningen og, at indretningen ikke efterfølgende skal laves om.

Det forventes, at ændringerne vil mindske risikoen for forsinkelser i forhold til ibrugtagen og hjælpe til med at spare ejer/bygherre for ekstraomkostninger ved bygningsændringer. Ordningen kan bruges af nye ejere ved ejerskifte og konsulenter/rådgivere ved f.eks. design af indretningsmæssige koncepter. Ejere der allerede har en fødevarevirksomhed, kan kun søge om forhåndsgodkendelse hvis der er tale om et nyt projekt, der ændrer indretningen af virksomheden væsentligt.

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder kan ses på Retsinformation via dette link.