Spring navigation over
Indhold start

Lettelser vedr. import

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Case-by-case-reguleringen på kød er fortsat byrdefuld, selvom der er sket tilpasninger gennem de senere år. Det er vigtigt, at erhvervet inddrages mere direkte i den konkrete planlægning og udførelse.

Case-by-case-kontrollen er en stikprøvekontrol af både dansk og importeret kød og er tilrettelagt, så den ikke er diskriminerende overfor det importerede kød. Case-by-case-kontrollen er et led i en styrket indsats mod salmonella og campylobacter. Kontrollen er risikobaseret, og prøveomfanget er fastsat ud fra dette. Der tages prøver af svine- og fjerkrækød (kyllinge-/hønse- og kalkunkød). Fjerkrækød og svinekød bliver undersøgt for salmonella. Kølet kyllingekød bliver også undersøgt for campylobacter.

Kontrollen bygger på EU's fødevareforordnings artikel 14, som giver mulighed for at forbyde salg af fødevarer, der anses for farlige.

Når Fødevarestyrelsen i case-by-case-kontrollen finder salmonella eller campylobacter i et parti kød, foretager Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet en konkret, videnskabelig risikovurdering af partiet. Fødevarestyrelsen tager derefter over med risikohåndteringen. På baggrund af risikovurderingen afgøres i hvert enkelt tilfælde, om partiet må anses for at være farligt.

Forslag

Det er vigtigt, at erhvervet inddrages mere direkte i den konkrete planlægning og udførelse. Erhvervet har i høj grad oplevet, at kontrollen har været ufokuseret, hvor der i alt for lav grad har været udnyttet tilgængelig statisk og data, samt input og viden fra erhvervet. Der er nu sket en vis effektivisering af kontrolindsatsen, men der er fortsat behov for en meget mere målrettet, intelligent og effektiv kontrol. Helt konkret skal der ske en fortsat optimering af prøveudtagningen, da prøveudtagningen af især det udenlandske kyllingekød ikke har virket repræsentativt for, hvad der kommer til det danske marked. I øvrigt bør der arbejdes med de data, som indsamles løbende via kontrollerne, og de bør behandles og analyseres fortløbende, så kontrollerne hele tiden justeres efter, hvor der opleves problemer. Dialogen med erhvervet, som har meget detaljeret markedskendskab, skal optimeres.

For så vidt angår svinekød har importørernes opmærksomhed på deres leverandører medført et fald i salmonellaforekomsten i det udenlandske svinekød i starten af projektet, men de senere årsrapporter viser, at der ikke er den store forskel i forekomsten af salmonella i dansk og udenlandsk svinekød. Erhvervet foreslår derfor, at svinekød tages ud af Case by case projektet, som det allerede er sket for oksekød i 2013.

Forslaget gennemføres delvist.

Case-by-case-kontrollen bliver justeret ud fra løbende risikovurderinger. Fra 2014 nedsættes antallet af undersøgte partier med ca. en fjerdedel, svarende til 211 partier kød fordelt på 50 partier fjerkrækød og 161 partier svinekød. Dette er en fortsættelse af den løbende tilpasning af ordningen, hvor risikovurderinger allerede har medført, at oksekød og frossent fjerkrækød ikke længere omfattes af kontrollen, som også omfatter færre partier kød i takt med reduktionen af farlige partier kød.

Reduktionen i antallet af partier svinekød sker, selvom der ikke er sket nævneværdige forbedringer i salmonellaniveauet siden kontrollens indførelse. Med fund af salmonella i 12,6 pct. af de danske svinekødspartier i 2013, og med konstatering af, at 2,2 pct. heraf var så farlige, at de ikke måtte bringes i omsætning, anses tiden ikke for værende moden til at lade svinekød udgå af ordningen.

Case by case kontrollen er omkostningstung for både myndigheder og virksomheder. En sidegevinst ved reduktionen i prøveomfang vil være byrdelettelser for virksomhederne i form af sparede udgifter til prøvemateriale (op til 60 prøver pr. parti) og bistand ved prøveudtagning.

Fødevarestyrelsen diskuterer løbende ordningen med erhvervet. Kontrollen blev indført som en del af Fødevareforlig I (2007-2010) og er videreført i Fødevareforlig II (2011-2014) i aftalen om fortsat indsats overfor salmonella og campylobacter. Der skal i 2014 tages stilling til, hvordan kontrollen skal gennemføres fremover, og i den forbindelse vil Fødevarestyrelsen invitere erhvervet til en drøftelse af, hvordan kontrollen kan optimeres yderligere.

Forslaget er implementeret i 2015

Den planlagte reduktion i 2014 er gennemført og videreført i 2015 i samme størrelsesomfang (dvs. antallet af partier) som i 2014.

Fødevarestyrelsen har ændret case-by-case kontrollen fra 2016, så den er blevet enklere og sagsbehandlingen kortere i mange tilfælde. Fx undersøges hønse- og kyllingekød nu alene efter de mikrobiologiske kriterier i EU lovgivningen, hvilket betyder, at der i stedet for 60 prøver nu udtages 5 prøver af hvert parti.

Fødevarestyrelsen vil præsentere den nye model for case-by-case kontrollen for branchen på et møde i februar 2016. Ved mødet vil det bl.a. blive drøftet, hvordan det kan sikres, at prøveudtagningen bliver repræsentativ og at kontrollen foregår risikobaseret.

Det betyder for erhvervet, at de i mange tilfælde som efterlyst kan få en hurtigere afgørelse samt, at udgifterne til prøvemateriale reduceres.