Spring navigation over
Indhold start

Mere fleksibel adgang til myndighedsattestation/certificering i forbindelse med fødevareeksport

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Fødevarer, der eksporteres, skal ledsages af en myndighedsattestation / certificering fsva. veterinære forhold. Denne attestation/certificering sker kun i den fødevaremyndigheds-enhed, som også auditerer den pågældende virksomhed - bl.a. for at sikre, at den, der certificerer, kender forholdene i virksomheden.

Forslag

Der bør etableres et mere fleksibelt system, således at certificering sker uafhængigt af geografisk placering, og kan foregå i en hvilken som helst fødevaremyndigheds-enhed. Det eventuelle behov for at kordinere internt mellem de forskellige enheder bør varetages af myndighederne – ikke af virksomhederne.

Forslaget gennemføres.

Forslaget henviser til, at det nuværende system for myndighedsattestation og certificering kræver, at varer til eksport certificeres af den lokale fødevareenhed fra Fødevarestyrelsen. Virksomhederne ønsker, at certificeringen kan foregå overalt i landet.

Regeringen er enig i, at det nuværende system for myndighedsattestation og certificering kan moderniseres.

I forbindelse med Fødevareministeriets Eksportstrategi og Fødevarestyrelsens fokus på fortsat at modernisere eksportprocedurer, vil procedurerne blive gennemgået med henblik på forenkling og forbedring, heriblandt også denne geografiske binding til den enkelte enhed.

Myndighedsattestation/certificering af veterinære forhold er et krav fra de lande, der eksporteres til, for at sikre, at fødevaresikkerheden er i orden, og at der ikke kan overføres sygdomme med de fødevarer, der eksporteres. De lande der eksporteres til, har imidlertid ikke ens krav.

Det er ikke nødvendigvis det samme personale fra Fødevarestyrelsen, som kommer på audit på virksomheden, og som certificerer virksomhedens produkter til eksport. Derfor er det vigtigt, at det myndighedspersonale, der skal certificere fra en fødevarevirksomhed, også har kendskab til forholdene på virksomheden, og at dem, der auditerer på virksomheden ved, at der også skal kontrolleres for eventuelt særlige krav som de lande, virksomheden eksporterer til, har.

Det skal sikres, at de to slags informationer (kravene i de lande der eksporteres til og auditresultater) kendes hos både den certificerende og auditerende myndighedsperson.

På nuværende tidspunkt sikres dette ved, at begge opgaver ligger i samme enhed i Fødevarestyrelsen.

Der vil blive arbejdet hen imod udvikling af et system, der kan sikre de nødvendige informationer, og samtidig skabe fleksibilitet og dermed bryde bindingen til den enkelte enhed.

Der skal dog tages hensyn til, at flere og flere eksportlande ønsker en tættere lokal myndighedsbinding ved certificeringen og det er afgørende, at systemet fortsat vil være troværdigt for eksportlandene.

Projektet er stadig i en indledende fase, men forventes gennemført medio 2015.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget gennemføres. Projektet har modtaget midler i forbindelse med regeringens lancering af Strategi til Danmarks digitale vækst.

Med indførelse af et digitalt system vil eksportørerne fremover kunne ansøge online om udstedelse af eksportcertifikater, hvilket giver mulighed for, at de kan anvende eksisterende digitale data fra egne systemer i ansøgningen. Systemet giver ligeledes mulighed for digital understøttelse af Fødevarestyrelsens sagsbehandling og tjek af status på eksportkontrol på virksomhederne. Dette giver en fleksibilitet ved certifikatudstedelse, således at ansøgninger ikke kun kan sagsbehandles i den lokale kontrolenhed. Det forventes at udvikling af systemet kan begynde i 2019. Systemet vil blive udrullet fra 2020 over en 15 måneder lang periode.