Spring navigation over
Indhold start

Besøgsrapporten forbedres

Dato25.02.2014
Nummer327

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Arbejdstilsynet udfylder en såkaldt besøgsrapport efter tilsynsbesøg på virksomheden. Der er tale om en blanket med afkrydsningsfelter med forholdsvis korte udsagn, som ikke er fuldt oplysende, når der er tale om, at der findes et arbejdsmiljøproblem på virksomheden, som virksomheden måske kan forvente et påbud på.

Der står således alene ”Arbejdstilsynet overvejer at træffe afgørelse i form af et påbud…:”

Det er oplevelsen, at besøgsrapporten mere fungerer som en dokumentation for Arbejdstilsynet end en hjælp og et læringsinstrument for virksomheden.

De repræsentanter på virksomhederne, som har deltaget i Arbejdstilsynets besøg, er ofte ikke i stand til at huske, hvad det præcist er, den tilsynsførende har sagt, og derfor hvad de kan foretage sig.

Det betyder dels, at de har svært ved at videreformidle resultatet til relevante parter i virksomheden, dels at de ikke er godt forberedte, når Arbejdstilsynet eventuelt kommer på et fornyet besøg.

Det skaber en usikkerhed og utilfredshed hos virksomheden, og det gør det vanskeligt for blandt andet en erhvervsorganisation at bistå med hjælp.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Forslag

Det foreslås, at besøgsrapporten opdateres og styrkes med henblik på læsbarhed og formidling af information, som støtter 1) videreformidling af resultatet af besøget til andre relevante parter i virksomheden, 2) forberedelse til et eventuelt opfølgende besøg, 3) arbejdet med at udbedre problemer, som måtte være konstateret, og 4) læring for virksomheden.

Det indebærer, at der bl.a. skal være en bedre beskrivelse af eventuelle problemer, som er identificeret på virksomheden, og som man eventuelt har vejledt om samt et bedre overblik over, hvad der efterfølgende vil ske mv.

Forslaget gennemføres delvist.

Besøgsrapporten er en dokumentation til arbejdsgiveren for, at Arbejdstilsynet har gennemført et tilsyn på virksomheden, herunder hvem Arbejdstilsynet har talt med hvor og hvornår, og hvad virksomheden kan forvente sig efter tilsynet.

Arbejdstilsynet er i gang med et projekt, der har til formål at digitalisere den nuværende papirbesøgsrapport. I den forbindelse gennemgår Arbejdstilsynet indholdet af den nuværende besøgsrapport med henblik på at forbedre læsbarhed og formidling til virksomheden samtidig med, at et kortfattet format bevares. Det er hensigten, at virksomheden skal modtage en digital besøgsrapport umiddelbart efter tilsynets afslutning.

Har Arbejdstilsynet på tilsynet konstateret alvorlige arbejdsmiljøovertrædelser og derfor truffet afgørelse i form af et forbud/strakspåbud, der skal efterkommes her og nu, bruges besøgsrapporten også til at give virksomheden en kort skriftlig information om det, som virksomheden skal ændre på for at leve op til reglerne. Efterfølgende får virksomheden en uddybende skriftlig afgørelse, som bl.a. indeholder den nærmere begrundelse for afgørelsen, vejledning om, hvordan afgørelsen kan efterkommes og en klagevejledning. Tilsvarende gælder, hvis Arbejdstilsynet afgiver strakspåbud, fordi en overtrædelse rent faktisk kan efterkommes her og nu (se forslaget om ny procedure for strakspåbud).

Endelig kan besøgsrapporten anvendes af Arbejdstilsynet som dokumentation for, at Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynet har gennemført mundtlig høring af arbejdsgiveren om de faktiske forhold, som Arbejdstilsynet har forstået dem i løbet af tilsynet, og for at give arbejdsgiveren mulighed for at korrigere evt. oplysninger, inden Arbejdstilsynet træffer afgørelse.

Den indholdsmæssige gennemgang og tilretning af besøgsrapporten forventes afsluttet med udgangen af 1. halvår 2015.

Forslaget er implementeret i 2016.

Den digitale besøgsrapport blev implementeret den 17. marts 2016. Fra denne dato har virksomhederne modtaget en digital besøgsrapport efter tilsynet. Den afløser papirblanketten, som den tilsynsførende hidtil har afleveret som afslutning på sit besøg. Den digitale udgave af besøgsrapporten er ikke længere en blanket, men et brev. Brevet indeholder stor set de samme oplysninger som papirudgaven. Det drejer sig bl.a. om, hvem der er talt med på arbejdsstedet, hvor besøget har fundet sted, om Arbejdstilsynet overveje at træffe afgørelse som følge af besøget, hvilke forbud og strakspåbud, der er blevet givet på stedet og oplysninger om et eventuelt aftalt supplerende tilsyn.

Virksomhedernes fordele ved den nye besøgsrapport er bl.a., at virksomhederne nu mere tydeligt og overskueligt får oplysningerne om de konkrete arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet har eller vil reagere på, samtidig med, at et kortfattet format for den umiddelbare afrapportering bevares. Efterfølgende får virksomheden stadig en uddybende skriftlig afgørelse, hvis Arbejdstilsynet træffer afgørelse som følge af besøget.

Besøgsrapporten bliver sendt til den juridiske enheds e-Boks, når besøget er gennemført. Der er mulighed for, at få en kopi sendt på mail til relevante personer i produktionsenheden. Hvis virksomheden er oprettet som bruger af Arbejdstilsynets selvbetjeningsportal OnlineAT, kan besøgsrapporten også ses der.

Den digitale besøgsrapport vil i første omgang ikke blive brugt over for udenlandske virksomheder, dvs. virksomheder som ikke har et CVR nr., fordi de ikke har en digital postkasse.