Spring navigation over
Indhold start

Psykisk arbejdsmiljø - evaluering af spørgeskema og Arbejdstilsynets kommunikation til virksomheder

Dato25.02.2014
Nummer328

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I forbindelse med undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne anvendes jævnligt et spørgeskema udformet af Arbejdstilsynet. Skemaet indeholder spørgsmål som mange virksomheder oplever som havende en ledende karakter. Resultatet er derfor, at virksomhederne ikke ser Arbejdstilsynet som en medspiller.

Derudover har virksomhederne ofte vanskeligt ved at vurdere og forstå, hvad Arbejdstilsynet lægger vægt på ved tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø (jf. bl.a. rapporten ”Har Arbejdstilsynet et godt øje til arbejdsmiljøet”, august 2010, LO).

Der er tale om et område, hvor myndighedernes kompetence kan være vanskelig at forklare for virksomhederne og medarbejderne. Nogle forhold på det psykiske område kan Arbejdstilsynet give påbud for, mens andre henhører under virksomhedernes ledelsesret.

Anvendelsen af spørgeskemaerne har ikke været evalueret.

Berørte virksomheder

Alle der modtager afgørelser fra Arbejdstilsynet

Forslag

Erfaringerne med anvendelsen af spørgeskemaet evalueres og der udarbejdes på den baggrund – og med baggrund i anden ny viden – et forbedret spørgeskema.

Arbejdstilsynets kommunikation til virksomhederne omkring tilsyn på det psykiske område analyseres med henblik på at afdække, hvorvidt virksomhederne forstår formålet med tilsynet og de pligter vedrørende sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø, som virksomhederne har efter lovgivningen.

Forslaget gennemføres delvist.

Forslaget om at evaluere og forbedre de spørgeguides, der anvendes i tilsynet med psykisk arbejdsmiljø, bliver delvist gennemført som led i et af Arbejdstilsynets igangværende projekter, hvori der arbejdes med at udarbejde nye typer af spørgeguides.

Når der føres tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, anvender de tilsynsførende brancherettede spørgeguides, som kan assistere dem i forberedelsen og udførelsen af tilsynet. Disse spørgeguides er ikke udformede som spørgeskemaer, men som hjælpeværktøjer, der skal assistere de tilsynsførende i at komme ind på de forhold i det psykiske arbejdsmiljø, der er relevante på den pågældende arbejdsplads.

Med afsæt i de materialer, som er udarbejdet til at bistå den tilsynsførende i tilsynet med psykisk arbejdsmiljø, skal den tilsynsførende således tilpasse tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø til den konkrete virksomhed.

Arbejdstilsynet vil, i arbejdet med at udarbejde nye typer af spørgeguides, være opmærksom på de forhold, som virksomhedsforum har påpeget.

Hertil kommer, at Arbejdstilsynet løbende udvikler nye materialer, der beskriver både formålet med tilsynet og de pligter, som virksomhederne har i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Disse materialer kan de tilsynsførende anvende og vejlede om på tilsynsbesøg, når der er behov for det.

Forslaget om at evaluere og forbedre de spørgeguides, der anvendes i tilsynet med psykisk arbejdsmiljø, vil blive delvist gennemført som led i et af Arbejdstilsynets igangværende projekter, hvori der arbejdes med at udarbejde nye typer af spørgeguides. Det planlægges at udarbejde to spørgeguides i 2014. Arbejdet med at udarbejde spørgeguides fortsætter i 2015.

Forslaget er implementeret i 2016.

Virksomhedsforum har forslået, at erfaringerne med anvendelsen af spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø evalueres og på baggrund heraf forbedres.

Forslaget om at evaluere og forbedre de spørgeguides (af virksomhedsforum kaldet spørgeskemaer), der anvendes i tilsynet med psykisk arbejdsmiljø, er gennemført som led i et projekt, der allerede var igangsat i Arbejdstilsynet. Alle nye spørgeguides til tilsyn med psykisk arbejdsmiljø er færdige og implementeret i tilsynet i foråret 2016.

Spørgeguidernes formål er at støtte Arbejdstilsynets tilsynsførende i at afdække en række risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø (fx vold, stor arbejdsmængde og tidspres, mobning) i forbindelse med tilsyn. Arbejdstilsynets tilsynsførende foretager en konkret vurdering af arbejdsmiljøet på den enkelte virksomhed. Vurderingen foretages på baggrund af faktuelle oplysninger, som de tilsynsførende indsamler primært ved at tale med ansatte og ledelse på virksomheden og fra evt. skriftlige datakilder som fx APV eller trivselsundersøgelser.

Arbejdstilsynet har løbende fokus på at forbedre dialogen med virksomhederne. I forbindelse med implementeringen af de nye spørgeguider har der således været fokus på de tilsynsførendes kompetencer i forhold til at formidle, hvad Arbejdstilsynet lægger vægt på i vurderingen af virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har ikke foretaget en analyse af Arbejdstilsynets kommunikation med virksomhederne om psykisk arbejdsmiljø ud over de løbende drøftelser internt i Arbejdstilsynet, herunder i forbindelse med implementering af de nye spørgeguides.

De nye spørgeguides og implementeringen af disse vil have effekt for alle virksomheder, hvor Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø.