Spring navigation over
Indhold start

Evaluering af kravet om at sygefravær skal beskrives i APV'en

Dato25.02.2014
Nummer329

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er vigtigt, at der i virksomhederne arbejdes grundigt og systematisk med at forebygge og håndtere sygefravær.

Som led i forliget om arbejdsmiljøreformen i 2004 blev der indført et krav om, at virksomhedens APV skal indeholde en selvstændig vurdering af, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan påvirke sygefraværet. Hvordan dette vurderes, er overladt til virksomheden.

EU´s rammedirektiv stiller ikke krav om at inddrage sygefravær i risikovurderingen. Det er et dansk tidskrævende appendiks, som ikke er relevant i APV sammenhæng, da sygefraværet i forvejen bliver håndteret af virksomheden generelt i forbindelse med udmøntning af virksomhedens sygefraværspolitik og i konkrete sygefraværssager, hvor virksomhederne i relation til sygedagpengeloven har en række pligter.

Det er meget svært for virksomhederne at forstå, hvordan de i arbejdsmiljøorganisationen konkret skal forholde sig til et spørgsmål om, hvorvidt forhold i arbejdsmiljøet har påvirket sygefraværet – altså en delmængde af det sygefraværet kan stamme fra.

Ledelsen har som følge af Helbredsoplysningsloven ikke ret til at spørge ind til medarbejderen sygefravær i den konkrete situation, og arbejdsmiljøorganisationen kender desto mindre til de konkrete forhold.

Såfremt mange medarbejdere i en APV-tilbagemelding giver udtryk for, at der er problemer med mange tunge løft, så giver denne tilbagemelding i sig selv en anledning til at se nærmere på forholdene, herunder om der kan være en sammenhæng til et evt. højt sygefravær.

Reguleringen medfører et ressourcekrævende merarbejde for både virksomhed og Arbejdstilsyn.

Det er aldrig evalueret, hvorvidt kravet om, at sygefravær skal være en del af APV’en, har haft den ønskede effekt.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder i Danmark er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

Forslag

Det foreslås, at Beskæftigelsesministeriet gennemfører en evaluering af om integrationen af sygefravær i APV’en har haft den ønskede effekt i forhold til at reducere sygefravær på arbejdspladserne.

Yderligere oplysninger

LO, AC og FTF understreger, at eventuelle forbedringsforslag som følge af evalueringen skal have fokus på at forbedre effekten af, at sygefravær indgår i APV´en. Det bemærkes, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2002 konkluderede, at 38 % af sygefraværet i Danmark kunne forklares med arbejdsmiljørelaterede forhold. Det kan således lægges til grund, at der er en tæt sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø.

Forslaget gennemføres delvist.

Et af de forebyggende tiltag handler om arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet og består af et krav om, at virksomhederne skal forholde sig til sygefravær som en del af APV’en.

Baggrunden er, at højt sygefravær kan være et tegn på, at forholdene på virksomheden ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det vil ikke altid være muligt at afklare, om sygefravær skyldes arbejdsmiljøet eller andre forhold, men selv om kun en del af det samlede sygefravær kan tilskrives arbejdsmiljøfaktorer, er arbejdsmiljøforbedringer en af de foranstaltninger, der kan være med til at nedbringe sygefraværet.

Det er veldokumenteret, at arbejdsmiljøet på virksomheden kan have betydning for sygefraværet. Ved at integrere sygefravær i APV’en får den enkelte virksomhed mulighed for at vurdere om forhold i arbejdsmiljøet på virksomheden har betydning for sygefraværet. Det er således et værktøj for at styrke arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte virksomhed for at nedbringe sygefravær og fastholde medarbejdere.

Forslaget om en evaluering forudsætter, at effekten af kravet om at indarbejde sygefravær i APV’en kan udskilles fra effekten af andre aktiviteter i forhold til at forebygge sygefravær. Det vurderes imidlertid, at det rent metodisk næppe vil være muligt at designe en evaluering, som kan isolere effekten af dette ene tiltag. På denne baggrund vurderer Arbejdstilsynet, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre en evaluering af, om kravet om integration af sygefravær i APV’en fører til en reduktion af sygefraværet, som virksomhedsforum foreslår.

Arbejdstilsynet vil i stedet få gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomhederne bærer sig ad med at inddrage sygefravær i APV’en, herunder om og i så fald hvorfor virksomhederne oplever kravet som problematisk. Formålet med en sådan undersøgelse vil være at undersøge hvilke problemer virksomhederne eventuelt oplever i forbindelse med at leve op til kravet at sygefraværet skal indgå i APV’en og på denne baggrund udvikle løsninger der imødegår disse problemer.

Undersøgelsen forventes gennemført inden udgangen af 2. kvartal 2015.

Forslaget er implementeret i 2016.

Virksomhedsforum har foreslået, at Beskæftigelsesministeriet gennemfører en evaluering af, om integrationen af sygefravær i APV’en har haft den ønskede effekt i forhold til at reducere sygefravær. Arbejdstilsynet har fået gennemført en undersøgelse af, hvilke problemer virksomhederne eventuelt oplever, når de skal efterleve kravet om, at sygefravær skal indgå i APV’en, jf. den seneste implementeringsstatus til Virksomhedsforum.

Arbejdstilsynet har gennemført nedenstående som opfølgning på rapportens anbefalinger:

Arbejdstilsynet har sideløbende med undersøgelsen udarbejdet et online APV-værktøj målrettet mindre virksomheder. Her fremgår inddragelse af sygefravær i APV som en del af kravet. Værktøjet bliver fremhævet i forbindelse med den øvrige informationsindsats.

Informationsindsats via presse, hvor Arbejdstilsynet har udarbejdet nyhedsmateriale med fokus på de positive erfaringer med at inddrage information om sygefravær i APV og øge kendskabet til kravet.

Præciseringer på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk med henblik på at give et bedre kendskab til kravet.

Tekst på hjemmeside og facebookside om de fordele virksomhederne kan opnå ved inddragelse sygefravær i APV’en.

Ny temaside på at.dk om sygefravær med information om sygefravær og APV, der har til formål at motivere virksomhederne til at arbejde med nedbringelse af sygefravær.

Arbejdstilsynet informerer på de årlige koordinationsmøder med Branchearbejdsmiljørådene (BAR’erne) om undersøgelsens anbefalinger. Dette sker med henblik på, at BAR’erne bidrager til at udbrede kendskabet til kravet og fordelene ved at inddrage sygefravær i APV. Herudover er formålet, at BAR´erne kan udarbejde materiale med konkrete anvisninger til, hvordan virksomhederne kan inddrage sygefravær i APV-arbejdet.