Spring navigation over
Indhold start

En billigere, risiko og behovsbestemt samt dialogbaseret fødevarekontrol

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhedsforum ønsker en fødevarekontrol, hvor tilsyn med virksomhederne giver værdi for både virksomheder og samfund. Derfor bør et tilsyn, udover at kontrollere om virksomheden overholder reglerne, i lige så høj grad dreje sig om vejledning og dermed forebyggelse. Endvidere er den nuværende fødevarekontrol omkostningstung for virksomhederne, og kontrollen bør fremadrettet udføres, så virksomhedernes omkostninger holdes på et minimum.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder, herunder engros- og produktionsvirksomheder, detail m.m.

Forslag

Der bør udarbejdes en strategi for, hvordan en effektiv håndhævelse af reglerne sikres uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden og samtidigt sikrer, at virksomhederne gives de bedst mulige betingelser for at skabe udvikling og vækst, herunder at virksomhederne ikke hæmmes af forskellig håndhævelse af samme lovgivning i forskellige lande.

Strategien bør i øvrigt koordineres med den generelle strategi om håndhævelse, som Virksomhedsforum foreslår.

Fødevarekontrollen bør følge principper nævnt for ”mere målrettet og dialogbaseret håndhævelse af erhvervsregulering”, herunder:

Risikobaseret kontrol

Vejledning af virksomheder under kontrolbesøg mv.

Omkostningseffektiv kontrol - færre gebyrer

- Lavere gebyrtakster*

- Simplere gebyrsystemer

Ensartede betalingsprincipper for virksomhedstyper

Bedre samspil mellem privat kontrol og offentlig kontrol

- øget brug af 3. partscertificeringer

Ensartethed i kontroller

Effektivisering i antallet af kontroller og indberetninger

- Reduktion af kontrolfrekvenser

- Færre standardbesøg

Hurtig opfølgning på kontrol og kontrolrapporter og effektiv sagsbehandling

* Sammenligning af gebyrer på forskellige tilsynsområder:
Fødevaretilsyn: 2380 kr. pr. 1. time (efterfølgende 2032 kr. pr. time)
Miljøtilsyn: 290 kr. pr. time
Arbejdstilsyn: 0 kr. pr. time
SKAT (told) kontrol: 0 kr. pr. time.

Forslaget gennemføres.

Regeringen vil med det kommende fødevareforlig for 2015-2018 lægge op til en yderligere risikobasering af kontrollen på to måder. For det første ved i højere grad at fastlægge kontrolomfang og kontrolindhold, så det passer til den enkelte virksomhed. For eksempel foreslås det, at risikovurderinger foretages på baggrund af den enkelte virksomheds aktiviteter fremfor, som i dag, på baggrund af en vurdering af branchen som helhed. For det andet vil regeringen lægge op til at omlægge kontrollen, så der skrues ned for standardkontrol og op for målrettet og dybdegående kampagnekontrol rettet mod problemvirksomheder og problemområder, som erfaringsmæssigt giver en større effekt. Samlet set vil det give færre, men mere fokuserede kontrolbesøg.

Regeringen vil samtidigt lægge op til at øge vejledningsomfanget i kontrollen – særligt i form af en startpakke for nye virksomheder, som blandt andet rummer udvidet førstegangskontrol.

For at effektbasere kontrollen endnu mere lægger regeringen også op til, at 3. partscertificeringer skal kunne udnyttes endnu bedre. De certificerede virksomheder bør i højere grad kunne opnå varige frekvensnedsættelser. Samtidigt bør kontrollen gøres mere intelligent ved i højere grad at inddrage resultaterne af den private kontrol med virksomhederne i planlægningen af Fødevarestyrelsens kontrol.

Regeringen har og vil fortsat have et løbende fokus på at minimere kontrolomkostningerne og omkostningerne til overhead og dermed sikre lavere gebyrtakster. Virksomhederne kan også selv medvirke til at nedbringe kontroludgifterne, hvis de overholder reglerne og medvirker til, at kontrollen kan udføres så smidigt som muligt.

Fødevarestyrelsens timepris takseres ud fra tilstedetiden i virksomheden og dækker samtlige omkostninger ved kontrollen, herunder forberedelse, efterbehandling, transport, overhead og laboratorieanalyser. Timeprisen for tilstedetid er derfor nødvendigvis højere end i institutioner, der særskilt fakturer alt tidsforbrug. Fakturering efter tilstedetid giver virksomhederne en god mulighed for at forudsige regningens størrelse og giver en billigere gebyradministration end særskilt fakturering efter samlet tidsforbrug.

Forslaget er implementeret i 2018

Fra 2017 er fødevarekontrollen omlagt, så basiskontrollen er reduceret til fordel for prioriteret kontrol og kampagnekontrol. Kontrolfrekvenserne for fødevarevirksomheder er individualiseret på basis af virksomhedernes faktiske aktiviteter, produkter m.v. og er dermed kommet tættere på den enkelte virksomheds kontrolbehov.

Startpakken med udvidet førstegangskontrol blev implementeret fra 2015. Konceptet er under stadig udvikling. Desuden indgår vejledning af virksomheder som en integreret del af fødevarekontrollen.

En ny frivillig ordning for 3. partscertificerede virksomheder er trådt i kraft fra 2017. Et af elementerne i denne ordning er, at virksomhederne automatisk får nedsat kontrolfrekvensen, hvis den er på mindst ét årligt besøg. Derudover bliver resultaterne fra 3. partens audit i højere grad inddraget i kontrollen med henblik på at målrette Fødevarestyrelsens kontrol i virksomhederne. Modellen er udviklet i samarbejde med brancheorganisationerne i 2016.

Ordinær frekvenskontrol i engrosvirksomheder er gebyrafløftet fra 2018.

Vedrørende gebyrer er der i regi af kontrolstrategien gennemført en analyse af de forskellige betalingsprincipper på tværs af ministeriets gebyr- og afgiftsordninger, hvor det er blevet afdækket, om der er muligheder for at udarbejde generelle betalingsprincipper gældende for alle ministeriets ordninger, samt hvordan der kan skabes mere gennemsigtighed i ministeriets gebyrer. Fødevarestyrelsen modtog den færdige analyse ultimo december 2017. Af analysens endelige konklusion fremgår tre hovedarketyper af nye betalingsprincipper: (1) tidsordninger, (2) standardordninger og (3) kollektive ordninger. Dette er tænkt fremadrettet, hvor anvendelsen kan finde sted ved fremtidige justeringer af enkelte ordninger, dvs. en gradvis indfasning af nye principper. En fælles implementeringsplan udarbejdes med henblik på at koordinere hhv. implementering i takststrukturen og en standardiseret kommunikation af de nye principper.

Qua det nye Fødevareforlig IV for perioden 2019-2022 tilstræber Fødevarestyrelsen, at kontrollen fremadrettet bliver mere individuelt tilpasset og datadrevet. Ambitionen er en fødevarekontrol, der målrettes virksomheder med problemer og tilgodeser virksomheder, der kan og vil overholde reglerne. Ved at bruge data til at udvælge, hvem der skal kontrolleres og hvor meget, vil det være muligt gradvist at reducere den fysiske kontrol, uden at det går ud over fødevaresikkerheden.