Spring navigation over
Indhold start

Boksstørrelser til heste

Dato25.02.2014
Nummer330

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lov om Hold af Heste stiller krav til størrelsen på de bokse, som heste opstaldes i. I henhold til § 7 i loven skal gulvarealet være mindst 2,0 x hestens stangmål, og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål. Af § 6, stk. 3 fremgår desuden, at staldrumfanget pr. hest skal være mindst 30 m3 uanset hestens størrelse. Endelig stiller bekendtgørelse 2008-10-21 nr. 1061 i § 3 krav til loftshøjden i stalde, hvor heste opstaldes. Reglerne gælder allerede for alle hestehold etableret efter 1. juli 2007. For hestehold, der er ældre end denne dato, træder reglerne først i kraft 1. januar 2020.

Eftersom heste i sagens natur ikke alle har samme stangmål, og de fleste hestebokse ikke har flytbare vægge, er det problematisk for kommunerne at give byggetilladelser til hestebokse og samtidigt sikre, at Lov om Hold af Heste overholdes, når reglerne stiller så høje krav til det tal, som stangmålet skal ganges med. I en kommune har man løst problemet ved, at ansøger har afgivet en ”tro og love erklæring” på, at der ikke i hesteholdet er heste med et stangmål over det, som passede til den ansøgte boksstørrelse.

Og endnu mere problematisk er det, at lovreguleringens nuværende krav til boksstørrelser truer med at lukke en del rideskoler, hestepensioner og stutterier frem mod 2020. En undersøgelse fra Dansk Ride Forbund viser således, at 57 % af rideklubberne ikke kan opfylde lovens krav til boksstørrelser. Samtidig viser undersøgelsen, at de samme klubber ofte har så dårlig økonomi, at de ikke kan bære større investeringer til ændringer af hestestaldenes indretning.

Forum for Hestevelfærd nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe, med henblik på evaluering af Lov om Hold af Heste. I arbejdsgruppen var hestesektoren bredt repræsenteret med deltagende organisationer fra avl, sport, dyrlægeerhverv samt hestevelfærd. Arbejdsgruppen har konsulteret KU-Life og Agrotech, og finder ikke, at der er videnskabeligt belæg for, at hestene får mere velfærd ved de meget store bokse, som de nuværende regler kræver.

De fleste hestebokse, der er opstillet her i landet er lavet efter standardmål, nemlig 3m x 3m = 9m2, som opfyldte de gamle regler. Disse bokse, som også opfylder det internationale ride forbunds krav til boksstørrelser, har været anvendt i Danmark i mange år, uden at man af den årsag har oplevet at hestene mistrives.

Berørte virksomheder

Alle ejendomme, hvor der findes hestehold.

Forslag

Reglerne i loven bør forenkles, fx ved at kravene til boksstørrelser reduceres, så eksisterende bokse på 3 X 3 meter fortsat kan anvendes til de fleste heste, og ikke kun til ponyer, som præciseret i den nuværende lovgivning. Lovens § 7 bør derfor ændres til følgende:

”Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (1,7 x hestens stangmål), og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål.

For hestehold i bygninger opført eller væsentlig ombygget efter 1. juli 2007, skal gulvarealet i boksen mindst være (2 x hestens stangmål), og den korteste side af boksen skal mindst være 1,7 x hestens stangmål.”

Desuden bør kravene til frihøjde i bekendtgørelsen gøres mere fleksible, så en spærfod eller lignende ikke blokerer for, at der kan laves hestebokse. Dvs., at kravene til frihøjde ikke bør være ultimative men skal kunne fraviges, hvis f.eks. kun en mindre procentdel af boksen ikke overholder frihøjdekravene.

Endelig bør kravet til m3 ændres fra de nuværende 30m3 pr hest, således at mindre heste herunder ponyer kan nøjes med færre m3 end stor heste.

Når man foretager ændringer i Lov om Hold af Heste bør man samtidigt se på kravet i § 16 om adgang til fold. Betingelsen om, at en fold ikke må benyttes af mere end i alt 20 heste bør udgå, da der ikke er ikke er nogen faglige eller velfærdsmæssige argumenter for, at en stor fold ikke kan benyttes af mere end 20 heste, når blot betingelsen om, at arealkravet på 200 m2 pr. ekstra hest, opretholdes.

Yderligere oplysninger

Relevant regulering: Lovbekendtgørelse 2013-03-08 nr. 251 om hold af heste og bekendtgørelse 2008-10-21 nr. 1061 om loftshøjden i hestestalde. Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen administrerer reglerne.

Ifølge Dansk Ride Forbund er der i Danmark op imod 100.000 personer, som beskæftiger sig med hold af heste på den ene eller anden måde.

Forslaget gennemføres.

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med lovovervågningen af lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013 af lov om hold af heste foretaget en høring af relevante organisationer og myndigheder for at undersøge, om loven har ført til den tilsigtede forbedring af de dyrevelfærdsmæssige forhold for heste samt hvilken betydning, loven i øvrigt har haft for hesteholdene.

Af Fødevareministeriets redegørelse til Folketinget om lovovervågningen fra juni 2014 fremgår det blandt andet, at det på baggrund af de modtagne høringssvar er vurderet, at der er grundlag for en revision af loven.

Der udarbejdes et forslag til ændring af lov om hold af heste, der blandt andet kommer til at vedrøre flere af lovens krav til staldens indretning, heriblandt bokstørrelse, rumfang og loftshøjde. Desuden vil kravet om, at en fold ikke må benyttes af mere end i alt 20 heste blive foreslået ophævet.

Der vil hovedsageligt være tale om ændringer, der forventes at medføre lettelser for erhvervet uden umiddelbart at gå på kompromis med dyrevelfærden.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016.

Forslaget er implementeret i 2017.

Forslaget er implementeret ved en ændring af lov om hold af heste. Alle elementer i forslaget ”Boksstørrelser til heste” er implementeret. Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste blev fremsat den 27. oktober 2016 af miljø- og fødevareministeren, det blev vedtaget den 28. februar 2017 og trådte i kraft den 1. juli 2017.

Det vurderes, at forslaget har betydet økonomiske lempelser for en større del af hestesektoren uden, at hestenes velfærd er kompromitteret.