Spring navigation over
Indhold start

Virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb

Dato25.02.2014
Nummer265

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhederne oplever, at Arbejdstilsynets tilsyn generelt fører noget godt med sig, og de oplever Arbejdstilsynet som en medspiller. Flere mangler dog overblik over processen fra det øjeblik, at Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, og til forløbet er afsluttet. For virksomhederne er det ofte uklart, hvor man præcist er i processen. Desuden har de ikke overblik over konsekvenserne af de reaktioner, de får. Flere har også svært ved at skelne de enkelte reaktioner fra hinanden.

Der optræder mange ord og begreber omkring arbejdsmiljøet og reguleringen af det i kommunikationen til virksomhederne, som er svære at forstå. For eksempel er flere virksomheder forvirrede over begrebet ”afgørelse uden påbud”. De kalder det ”påbud uden afgørelse”, ”påbud på bagkant”.

Bedre overblik, sprog og forståelige begreber kan fremme, at virksomhederne får en bedre oplevelse af en konstruktiv proces med Arbejdstilsynet og bidrage til et bedre arbejdsmiljøarbejde. Endvidere er der også behov for en samlet opfølgning på, hvad der blev konstateret under tilsynsbesøget.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Forslag

Det foreslås, at Arbejdstilsynet gennemtænker hele kommunikations- og reaktionsflowet således, at virksomhedernes egenindsats understøttes mest muligt.

Det indebærer blandt andet, at Arbejdstilsynet skal:

  • Give virksomhederne overblik fx ved at udvikle en visualisering af et forløb med Arbejdstilsynet (før et tilsynsbesøg, under et tilsynsbesøg, efter et tilsynsbesøg - herunder overblik over hvilke typer af tilsynsbesøg virksomheden potentielt kan modtage). Visualiseringen kan understøtte tilsynsbesøget fx ved at blive gennemgået som det første, når et tilsynsbesøg starter for at sikre, at virksomheden forstår, hvor i processen de er, og hvad der skal ske under tilsynsbesøget.
  • Styrke sprog og begreber, så det fremmer virksomhedernes forståelse.

Forslaget gennemføres.

Forslaget om at udvikle et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb er i tråd med flere igangværende tiltag i Arbejdstilsynet.

På baggrund af bl.a. forslaget fra Virksomhedsforum vil Arbejdstilsynet samle og videreudvikle de tiltag, som Arbejdstilsynet allerede har sat i gang for at lette og forenkle virksomhedernes mulighed for at følge med i tilsynsforløbet generelt og specifikt i egne tilsynsbesøg. Løsningen består af 2 dele:

1. Arbejdstilsynet vil udvikle en visualisering af et generelt tilsynsforløb (før et tilsynsbesøg, under et tilsynsbesøg og efter et tilsynsbesøg) samt overblik over hvilke typer tilsynsbesøg og påbudstyper, virksomheden potentielt kan modtage. Visualiseringen vil blive præsenteret på www.at.dk. Hvor det vurderes relevant, vil der blive henvist til visualiseringen, fx ved besøg og igennem Arbejdstilsynets Call Center. Arbejdstilsynet arbejder desuden på at forbedre den eksisterende information på Arbejdstilsynets hjemmeside og gøre siderne mere søgbare ud fra, hvad brugerne kalder tingene.

2. Arbejdstilsynet har i januar 2014 startet et projekt, som skal skabe en ny platform for virksomhedens overblik over egne sager med Arbejdstilsynet samt for den digitale kommunikation mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne på www.virk.dk. Løsningen vil indeholde en visualisering af fremdriften i konkrete tilsynsforløb og en procesunderstøttende præsentation af afgørelsesforløbet, der bl.a. giver virksomheden mulighed for digitale høringsvar og tilbagemelding på afgørelser i et logisk flow..

Løsning nr. 1: Visualisering af tilsyn lanceres i løbet af 2. kvartal 2015, mens optimering af søgning og information på Arbejdstilsynets hjemmeside foregår løbende. Løsning nr. 2 forventes gennemført i januar 2015.

Forslaget er implementeret i 2015.

Arbejdstilsynet startede efter planen udviklingen af visualiseringen op i januar 2015 og visualiseringen blev implementeret som planlagt i juni 2015. Der linkes til visualiseringen i varslingsmailen i forbindelse med risikobaserede tilsyn.

Arbejdstilsynet har i april 2015 idriftsat en ny version af OnlineAT, hvor virksomhederne kan følge sit eget konkrete tilsynsflow med de tilhørende afgørelser. Virksomhederne kan også her afgive svar på høringer og tilbagemeldinger i forhold til afgørelserne.

Det forventes at virksomhederne vil finde oplysningerne relevante og anvendelige, såfremt virksomheden er uvant med tilsyn. De nye opslag på at.dk vil indgå i den brugerundersøgelse, der regelmæssigt gennemføres om brugernes tilfredshed med at.dk.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet kan findes på Retsinformation via dette link.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. kan findes på Retsinformation via dette link.