Spring navigation over
Indhold start

Rettidig annoncering af ny lovgivning

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lovgivning ændres ofte med høj frekvens, hvilket stiller store krav til virksomhederne. Krav, der både handler om at forstå og sætte sig ind i den nye lovgivning, og selve tiden til at foretage en omstilling.

Ud over at virksomhederne skal holde sig à jour med nye regler, er der desværre mange eksempler på, at virksomhederne kun har kort tid til at tilpasse sig til de nye regler.

Eksempel

Eksempelvis revideres byggeloven stort set i hver eneste folketingssamling, hvilket gør det svært for virksomhederne at følge med og omstille sig. Det er en generel problemstilling, der også medfører store løbende overvågnings- og omstillingsbyrder for danske produktionsvirksomheder.

Forslag

Det foreslås derfor, at ny lovgivning annonceres i god tid før lovens ikrafttrædelse for at lette omstillingen for virksomhederne.

Det er vanskeligt at opstille konkrete mål for, hvornår der skal annonceres. Det kommer an på den pågældende lovgivning og hvad den kræver af virksomhederne. Det efterspørges, at der bliver lavet en konkret og mere realistisk vurdering af, hvad det kræver for virksomhederne at skulle omstille sig til den konkrete nye lovgivning, og at man sætter fristerne efter det.

Der gælder allerede i dag et princip om, at personer og virksomheder bør have en rimelig tid til at gøre sig bekendt med en lov inden dens ikrafttræden. Kundgørelsen bør ske hurtigst muligt efter stadfæstelsen og i god tid inden ikrafttrædelse. Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor det er bydende nødvendigt, at loven træder i kraft umiddelbart efter dens stadfæstelse.

Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, at ministerierne bør være opmærksomme på, at kundgørelsen af en lov i Lovtidende ofte ikke fuldt ud vil tilgodese behovet for information om loven til offentligheden. Det gælder navnlig i forhold til de borgere og virksomheder, som umiddelbart berøres af den pågældende lovregulering. Det enkelte ministerium bør derfor sikre en systematiseret og målrettet opfølgning på lovens vedtagelse i form af relevant information til offentligheden om lovens nærmere indhold.

Af vejledningen fremgår det desuden, at der ved indførelse af ny lovgivning, som retter sig til virksomheder, kan være behov for at udarbejde en kommunikationsplan, som beskriver, hvordan loven vil blive kommunikeret til de berørte virksomheder, så de i rette tid får kendskab til loven og forstår lovens formål. Kommunikationsplanen bør i så fald beskrives i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Justitsministeriet har i skrivelse af 12. juni 2013 om lovtekniske emner gentaget og indskærpet behovet for at sikre rimelige implementeringsperioder, da det understøtter en mere effektiv implementering og giver bedre muligheder for at afklare eventuelle fortolkningsmæssige spørgsmål og tilrettelægge interne procedurer. Det fremgår derfor at skrivelsen, at hensynet til en rimelig implementeringsperiode bør indgå i det lovforberedende arbejde, dog således at processer for høringsfrister mv. ikke sættes unødigt under pres.

Det er i tillæg hertil et selvstændigt mål at sikre, at de organisationer mv., som vil blive berørt af en lovregulering, inddrages i udarbejdelsen af lovgivningen. Udover den traditionelle høring kan det tillige overvejes at tage en tidlig og mere direkte kontakt til målgruppen for lovgivningen, hvorved der kan indhentes information og konkrete erfaringer, så den nye lovgivning udformes så hensigtsmæssigt og så lidt administrativt belastende som muligt.

Regeringen ser på den baggrund positivt på et forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler om en uformel dialog forud for implementeringen af en EU-retsakt. I den kommende skrivelse fra Justitsministeriet om lovtekniske emner, der forventes udsendt i foråret 2014, vil ministerierne således blive gjort opmærksom på muligheden for at indgå i en tidlig dialog med relevante organisationer mv. om fremtidig regulering.

I et bredere sigte indgår såvel tidlig dialog som høring over lovforslag således som et blandt flere elementer, der sikrer, at virksomhederne får rimelig tid til at gøre sig bekendt med og indrette sig efter ny lovgivning.

Regeringen er i øvrigt enig med Virksomhedsforum for enklere regler i, at det er vanskeligt at opstille konkrete mål for, hvornår ny lovgivning skal annonceres, og at det kommer an på den pågældende lovgivning, og hvad denne kræver af virksomhederne.

Forslaget er gennemført.

Forslaget er implementeret i 2014

Justitsministeriet har i skrivelse af 12. juni 2013 om lovtekniske emner gentaget og indskærpet behovet for at sikre rimelige implementeringsperioder, da det understøtter en mere effektiv implementering og giver bedre muligheder for at afklare eventuelle fortolkningsmæssige spørgsmål og tilrettelægge interne procedurer. Det fremgår derfor af skrivelsen, at hensynet til en rimelig implementeringsperiode bør indgå i det lovforberedende arbejde, dog således at processer for høringsfrister mv. ikke sættes unødigt under pres.

Derudover har Justitsministeriet ved skrivelse nr. 9306 af 14. maj 2014 om lovtekniske emner, vejledt om ministeriernes mulighed for at indgå i en tidlig dialog med relevante organisationer mv. om fremtidig regulering, herunder implementering af EU-regulering. Skrivelsen kan findes på www.retsinformation.dk, og der henvises til skrivelsens pkt. 3.