Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af arbejdsgiverens underretningspligt til kommune ved beskæftigelse af unge under 18 år

Dato29.10.2013
Nummer228

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Arbejdsmiljølovens § 60, stk. 8 pålægger arbejdsgivere, der beskæftiger unge under 18 år fuldtid i en sammenhængende periode på 3 måneder, at underrette kommunen med henblik på tilbud om uddannelsesvejledning. Reglen gentages i bekendtgørelsen om unges arbejde. Underretningen skal ikke foretages, hvis beskæftigelsen indgår i en uddannelse.

Sigtet med reglerne er at sikre, at unge tilskyndes til at tage en uddannelse.

Det er Virksomhedsforums opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kravet fremgår af arbejdsmiljølovgivningen, da kravet har et uddannelsespolitisk sigte.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der beskæftiger unge under 18 år fuldtid i en sammenhængende periode på 3 måneder.

Forslag

1) Det undersøges om og i hvilket omfang, de indberettede oplysninger anvendes

2.a) Hvis det fortsat vurderes relevant at indsamle de pågældende oplysninger, bør det undersøges om oplysningerne kan trækkes andetsteds fra f.eks. fra E-indkomstregistret.

2.b) Hvis det ikke vurderes relevant at indsamle de pågældende oplysninger, bør det overvejes, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan sikre formålet med reglen.

Virksomhedsforum foreslår, at det uddannelsespolitiske krav fremover håndhæves i regi af Børne- og Undervisningsministeriet

Yderligere oplysninger

Relevant ministerium: Beskæftigelsesministeriet. Berørt lovgivning: Lov om arbejdsmiljø § 60, stk. 8 og bekendtgørelse om unges arbejde § 8.

Bestemmelsen om arbejdsgiverens underretningspligt over for kommunen er fastsat i arbejdsmiljøloven. Kravet tjener ikke et arbejdsmiljømæssigt formål, men formålet om at fremme uddannelse af unge under 18 år. Set i lyset heraf vurderer Arbejdstilsynet, at bestemmelsen kan ophæves i forbindelse med en kommende ændring af arbejdsmiljøloven.

Det kan oplyses, at Undervisningsministeriet allerede får indberetninger fra SKAT om fuldtidsbeskæftigelse (mindst 18 timer om ugen) af 15-17-årige efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010.

Forslag til en ophævelse af bestemmelsen vil blive medtaget ved førstkommende lejlighed ved ændring af arbejdsmiljøloven.

Forslaget er implementeret i 2014

Arbejdsmiljølovens § 60, stk. 8 om arbejdsgivernes underretningspligt er ophævet pr. 1. februar 2015.

Som konsekvens af lovændringen bliver bekendtgørelsen om unges arbejde justeret. Arbejdet hermed er i proces.