Spring navigation over
Indhold start

Fortolkning om reglerne om unges arbejde

Dato29.10.2013
Nummer226

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Reglerne om, hvad arbejde unge må beskæftiges med samt hvilke tekniske hjælpemidler de må anvende, kan være svære at forstå.

Eksempel 1):

Unge under 18 år må ikke beskæftige sig med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i et bilag til bekendtgørelse om unges arbejde. Støvsugere eller rengøringsmaskine falder ind under disse bestemmelser – allerede fordi der er tale om en maskinelt dreven maskine. Det følger imidlertid af bilaget til bekendtgørelsen om unges arbejde, at det er:

”tilladt den unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinerne”.

Da det er vanskeligt for virksomheden at vurdere, hvordan undtagelsesbestemmelsen fortolkes af Arbejdstilsynet, anmoder flere virksomheder derfor Arbejdstilsynet om svar på, hvorvidt den pågældende maskine må anvendes af den unge.

Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt maskinen kan anvendes af den unge, kommer alene dén ene virksomhed til gode, da Arbejdstilsynet ikke offentliggør dispensationer. Eksempel på dispensation givet til virksomhed:

Dispensationen gives under forudsætning af, at følgende krav er opfyldt:

  • Den unge får den nødvendige oplæring og instruktion i korrekt betjening af maskinerne samt kender til de farer, som brugen indebærer
  • Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, som er fyldt 18 år.
  • Den unge må ikke arbejde med vedligeholdelse, reparation og lignende af maskinerne.
  • Den unge må ikke arbejde med maskinerne på en måde, så der er risiko for at komme i kontakt med farlige bevægelige dele.
  • Maskinerne må kun anvendes på plant niveau.

Dispensationen gælder i 3 år, men kan trækkes tilbage, såfremt vilkårene ikke overholdes eller såfremt ulykker ved det unges brug af maskinerne gør det nødvendigt at revurdere farligheden ved brug af maskinerne og arbejdsprocesserne.


Det er et ressourcespild og betyder, at andre virksomheder kan spørge Arbejdstilsynet om anvendeligheden af akkurat den samme maskine eller en der tilnærmelsesvis ligner den ”godkendte” maskine.

Eksempel 2. vedrører hvad den unge, der ikke er gået ud af 9. klasse må arbejde med:

”Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger”

Omfanget af de fremhævede ord giver alle anledning til spørgsmål. Hvad anses som ”lettere ekspedition”? Må den unge arbejde i en kiosk eller et bageriudsalg i en større butik? Og spiller antallet af kvadratmeteren rolle?

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der beskæftiger unge under 18 år.

Forslag

Bilag 1 til bekendtgørelse om unges arbejde opdateres, og eksemplerne gøres mere anvendelsesorienterede.

Yderligere oplysninger

Relevant ministerium: Beskæftigelsesministeriet.

Berørt lovgivning: Bekendtgørelse om unges arbejde + bilag 1. Herunder § 11. Unge må ikke beskæftiges med de tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i bilag 1, jf. dog stk. 3 og 4.

  1. Der er særlig opmærksomhed på unge – mere forståelige bilag kan hjælpe med at skærpe opmærksomheden.

Arbejdstilsynet vil øge informationen på Arbejdstilsynets hjemmeside, fx ved at oprette ”spørgsmål – svar” i tilknytning til bekendtgørelsen. Her vil Arbejdstilsynets løbende stillingtagen til diverse maskintyper kunne fremgå.

Dispensationsafgørelser vil dog ikke komme til at fremgå, idet dispensationer kun kan gives i konkrete enkelttilfælde, som ikke vil kunne generaliseres. Dog vil det være muligt at lave et ”spørgsmål – svar” vedrørende dispensationspraksis i forbindelse med forpraktik og traineeordninger og produktionsskoler.

Arbejdstilsynet finder ikke, at det vil være praktisk muligt at lave en udtømmende liste over farlige maskintyper, som unge ikke må arbejde med. Arbejdstilsynet finder heller ikke, at det vil være muligt løbende at opdatere bilaget, hver gang Arbejdstilsynet har taget stilling til en bestemt maskintype. Arbejdstilsynet finder, at kriterierne for vurderingen, fx ’hurtigtgående skærende værktøj’, samt en række eksempler på konkrete maskintyper, som man ikke må arbejde med, er så gode som det umiddelbart er muligt i en bekendtgørelse. Anvendelsesorienterede beskrivelser hører efter Arbejdstilsynets opfattelse hjemme i vejledninger, fx BAR vejledninger om unges brug af maskiner i forskellige brancher.

Forslaget gennemføres delvist i første kvartal 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række spørgsmål – svar om unges arbejde med tekniske hjælpemidler, maskiner m.v., som blev offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i slutningen af juni 2014.